آموزش توتال استیشن topcon

Ekram

کاربر ممتاز
دوستان فایل pdf.آموزش توتال رو براتون گذاشتم، امید وارم مفید واقع بشه، لطفا ً در مورد آموزش نرم افزار Land desktop اگر مطلبی دارید بذارید.
 

Ekram

کاربر ممتاز
pdf نه word

pdf نه word

تازه واردی همینه دیگه
آموزش سروی تخنیکی با دستگاه(TOPCON TOTAL STATION GT220)

1- بعد از لیول کردن دستگاه به روی زمین آله راروشن کرده به سمت یک نقطه ثابتی (بنچمارک) متمرکز مینمائیم و زاویه افقی را صفر مینمایم

V : 96º 11’ 20’’


H : 352º 58’ 20”OSET HOLD HSET


که با کلیک کردن OSETدستگا ه صفر کردن زاویه افقی را از ما پرسان میکند که با کلیک نمودن کلید YES زاویه افقی صفر میشود

V : 96º 11’ 20’’


H : 0º 0’ 0”OSET HOLD HSET2- کلید MENU را کلیک کرده و صفحه ذیل نمایان میشود


MENU


F1: DATA COLLECT


F2: LAYOUT


F3: MEMORYبعد از ظاهر شد ن صفحه فوق کلید F1 را فشارداده و صفحه دیگری ظاهر میشود که ازما میخواهد نام فایلی را که کار میکنیم وارد سازیم


SELECT A FILE


FN: - - - - - - - -INPUT LIST - - - - ENTER


با استفاده از کلید INPUT نام فایل را نوشته و کلید ENTER را فشار میدهیم و صفحه فوق ظاهر میشودDATA COLLECT

F1: OCC. PT# INPUT

F2: BACKSIGHT


F3: FS/SS


که بعدا با فشار دادن کلید F1 صفحه دیگری ظاهر میشود


PT# - - - - - - - - - -
ID : - - - - - - - - - -
INS.HT:
INPUT SRCH REC OCNEZ

در این صفحه PT# عبارت از نقطه اول,ID مشخصات سروی و INS.HTعبارت از ارتفاع آله میباشد که بعد از خانه پری به شکل ذیل ظاهر میشود


PT# :ST1 - - - - - - - - -
ID : - - - - - - - - - - - -
INS.HT: 1.52
INPUT SRCH REC OCNEZ

در این جا کلید OCNEZ را فشارداده و صفحه دیگری ظاهر میشود که برای تعین محورهای X Y Z استفاده میشود

OCC.PT


PT#: ST1 - - - -


INPUT LIST NEZ ENTER


با کلیک نمودن NEZ صفحه ذیل نمایان میشود


N: 1000.000 M


E: 1000.000 M


Z: 100.000 M


INPUT - - - PT# ENTERکه در اینجا ما اگر خواسته باشیم تغیرات بیاوریم با استفاداز کلید INPUTتغیرات را وارد مینمایم و در صورتیکه نخواسته باشیم تغیرات بیاوریم کلیدENTER را فشارمیدهیم و جدول دیگری ظاهر میشود

PT# : ST1- - - - - - - - -
ID : - - - - - - - - - - -
INS.HT: 1.52
INPUT SRCH REC OCNEZ

که در اینجا برای ثبت کردن تغیرات کلید REC را فشار میدهیم و با کلیک کردن کلمه REC تمامی تغیراتی که ما قبلأ آوردیم همه ثبت میکند و جدول دیگری ظاهر میشود
DATA CLLECT


F1:OCC.PT# INPUT


F2: BACKSIGHT


F3: FS/SS


که در این جا آله برای خواندن اولین نقطه به روی BACKSIGHT آمده میشودکه با فشاردادن کلیمه F2 جدول ذیل ظاهر میشود

BS# - - - - - - - -


PCODE : - - - - - - - -


R.HT : 0.000 M


INPUT 0SET MERS BS


در این جدول BS# و PCODE را خانه پری کرده و ارتفاع راد را هم در مقابل R.HT نوشته مینمایم که جدول فوق به شکل ذیل در میآید


BS# : BM1 - - - - -


PCODE : - - - - - -


R.HT : 1.500 M


INPUT 0SET MERS BS


بعد ازخانه پری کردن جدول فوق کلیمه MERS را کلیک کرده و جدول ذیل ظاهر میشود


BS# : BM1 - - - - -


PCODE : - - - - - -


R.HT : 1.500 M

VH HD *NEZ - - -

که درجدول فوق آله ازما نوع ثبت یاداشت ها را پرسان میکند که ما کلید *NEZ را کلیک میکنیم و دستگاه نقطهBACKSIGHTرا یاداشت کرده و از ما پرسان ثبت نقطه BACKSIGHT را مینماید که در جواب ما کلید YES را فشار میدهیم


N : 1000.048 M


E : 1000.000 M


Z : 100.2 M


>OK? [YES][NO]


که بعد از کلیک کردن کلمه [YES] جدول ذیل نمایان میشود

DATA CLLECT


F1:OCC.PT# INPUT


F2: BACKSIGHT


F3: FS/SS


که در اینجا دستگه نقطه BACKSIGHT را یاداشت کرده و ما حالاF3 را برای ثبت نقاط FORSIGHT کلیک مینمایم و جدول دیگری ظاهر میشود

PT# - - - - - - - -


PCODE : - - - - - - -


R.HT : 1.5 M


INPUT SERCH MEAS ALL


که در جدول فوق PT# عبارت از نقطه اول PCODE, مشخصات سروی میباشد که بعد از خانه پری , جدول فوق به شکل ذیل در میآید

PT# :A1 - - - - - - -


PCODE : MainPipeline - - - - - -


R.HT : 1.5 M


INPUT SERCH MEAS ALL

که کلیمه ALL راجهت ثبت نقاط FORSIGHT ها کلیک مینمایم و آله پیامی را جهت ثبت نقاط خوانده شده برای ما اراه مینماید


N : 1000.048 M


E : 1000.000 M


Z : 100.2 M


>OK? [YES][NO]که ما کلید [YES] را کلیک مینمائیم و اولین نقطهFORSIGHT ما ثبت میشود و به همین ترتیب هر قدر نقطه که خواسته باشیم میتوانیم بخوانیم و آله همه نقاط را اتومات میخواند و ثبت میکند و هر با ر ما کلید ALL را کلیک مینمایم .
وهرگاه سروی ما در این نقطه تمام شود و خواسته باشیم یک سکشن دیگری را سروی کنیم آله را ازجایش تغیر نداده و تنهاPT# وPCODEآن را به شکل ذیل تغیرمیدهیم
PT# : A2 - - - - - - -


PCODE : Longitudinal- - - - - -


R.HT : 1.5 M


INPUT SERCH MEAS ALL
 

R3iHan3H

کاربر ممتاز
مرسی دوست عزیز عالی بود.میخواهی تاپیکت کامل بشه اخراج نقاط(stake out )هم توضیح بده. ;)
 

Ekram

کاربر ممتاز
ادامه

ادامه

:gol:این نکات مهم را در ادامه ی مبحث قبلی داشته باشید و بعد....... استک اوت

تغییر موقعیت دستگاه:(CHANGE STATION)

برای تغییر موقعیت دستگاه از یکstation به station بعدی اول یک FS روی station بعدی می خوانیم به طور مثال اگر خواسته باشیم از station اول به station دوم برویم باید شکل ذیل PT# را نام گذاری کرد

PT# : Station2FS


ID : ____________


INS HT: ____________


INPUT SRCH REC OCNEZ


بعد از انجام ریدینگ روی station جدید آن نقطه را علامت می کنیم. دستگاه را به station بعدی برده و دقیقاً روی آن نقطه لیول کرده البته فراموش نشود که در وقت انتقال دستگاه از station قبلی به station بعدی باید اول کاملا از تمام مینو ها با زدن کلید ESC بیرون شده و آن را خاموش نمائیم.
بعد از انجام لیولینگ دستگاه در استشن جدید؛ دستگاه را روشن نموده و کلید MENU را فشار داده که صفحه ذیل نمایان میگردد و باید یاد آور شد که دیگر ضرورت به OSETدستگا ه "صفر کردن زاویه اافقی" نیست.MENU


F1: DATA COLLECT


F2: LAYOUT


F3: MEMORY


بعد از ظاهر شد ن صفحه فوق کلید F1 را فشارداده و صفحه دیگری ظاهر میشود که ازما میخواهد که نام فایل را که کار میکنیم وارد سازیم
SELECT A FILE


FN: - - - - - - - -


INPUT LIST - - - - ENTER


با استفاده از کلید LIST فایلی را که قبلا بالای آن کار میکردیم پیدا میکنیم و کلید ENTER را فشار میدهیم و صفحه فوق ظاهر میشود


DATA COLLECT

F1: OCC. PT# INPUT

F2: BACKSIGHT


F3: FS/SS


که بعدا با فشار دادن کلید F1 صفحه دیگری ظاهر میشود


PT# - - - - - - - - - -
ID : - - - - - - - - - -
INS.HT:
INPUT SRCH REC OCNEZ


با زدن کلید F4 صفحه OCNEZ بازمیشود

OCC.PT


PT#:______________INPUT LIST NEZ ENTER

با زدن کلید F3 صفحه NEZ باز میشودN: 1000


E: 1000


Z: 100


INPUT ------ PT# ENTER


INPUT را کلیک کرده و اطلاعات رکورد شده در Station2FS که از نقطه قبلی روی این station خواندیم را وارد می کنیم و کلید ENTER را فشار میدهیم که صفحه ذیل نمایان میگردد.

DATA COLLECT

F1: OCC. PT# INPUT

F2: BACKSIGHT


F3: FS/SS


در این مرحله برای وصل کردن station جدید به station قبلی باید اطلاعات این نقطه را با خواندن یک BS روی station قبلی چک کنیم.

برای این منظورکلید F2 را فشار داده که داخل صفحه BACKSIGHT میشویم.


BS# :_____________


PCODE: _____________


R.HT : _____________


INPUT OSET MEAS BS


برای دادن مشخصات station قبلی در BACKSIGHT کلید F4 را فشار میدهیم و داخل صفحه BS میشویم.
BACKSIGHT


PT# : __________


INPUT LIST NE/AZ ENT


اگر خواستیم که اطلاعات را مستقیماً از حافظه دستگاه به این
نقطه وارد کنیم گزینه LIST را با فشار دادن F2 انتخاب میکنیم و اگر خواستیم از روی نوتی که مشخصات station قبلی را درج کرده ائیم وارد کنیم گزینه NE/AZ را با فشار داده F3 انتخاب میکنیم.N : ----------------m


E : ----------------m


INPUT ------- AZ ENTERگزینه INPUT را با فشار دادن F1 انتخاب میکنیم و مشخصات خواسته شده را
وارد می کنیم وبا فشار دادن F4 آن را ENTER می کنیم.
که صفحه ذیل باز می شود


BS# : __________


PCODE: __________


R.HT : _________


INPUT OSET MEAS BS


گزینه MEAS را با فشار دادن کلید F3 انتخاب کرده و باید نتیجه اندازه شده (N; E; Z)با (N; E; Z)station قبلی یکی بوده و یا در خانه های آخر اعشاری تفاوت داشته باشد که این مرحله station جدید ما را به station قبلی وصل کرده و ما میتوانیم سروی خود را مطابق پروسه اولی ادامه دهیم و به همین ترتیب station های بعدی را به هم وصل نمائیم.
 
آخرین ویرایش:

Ekram

کاربر ممتاز
به اضافید

به اضافید

به دلیل برخی مشکلات فعلا ً نمیتونم به تاپیک ادامه بدم بنابراین دوستانی که چگونگی انتقال اطلاعات نقاط رو از دستگاه به کامپیوتر بلدند، لطفا ً در ادامه ی این بحث به آن بپردازند.
ممنون
محمد اکرام بسیم
 
بالا