“ارائه مدلی برای جانمایی مشخصات هندسی دیوارهای غیرسازه ای در طراحی پایه معماری”

اخبار

ربات
دانشجو آزاده نوری فرد؛ از پایان نامه خود تحت عنوان «ارائه مدلی برای جانمایی و تعیین مشخصات هندسی دیوارهای غیرسازه ای در مراحل پایانی طراحی پایه معماری جهت ارتقای رفتار لرزه ای ساختمان»، مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۶ در آمفی تئاتر دانشکده معماری دفاع خواهد نمود. عنوان پایان نامه: ارائه مدلی برای جانمایی و تعیین […]
نوشته “ارائه مدلی برای جانمایی مشخصات هندسی دیوارهای غیرسازه ای در طراحی پایه معماری” اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.


بیشتر...
 
بالا