گلخانه های شهر طبس و هزینه ساخت گلخانه

mousa mp

New member
تاريخچه شروع زدن گلخانه درشهرطبس :

درشهرطبس زدن گلخانه حدوداً در5 سال پيش شروع شد وتا به حال ادامه دارد وهرروزبرتعداد آن افزوده مي شود ولي بازهم خبرهاي تأسف باري به گوش مي رسد كه برخي ازگلخانه هاي شهر به علت بروزمشكلاتي تعطيل شده است. اما درشهرطبس اولين كسي كه شروع به زدن گلخانه كرد آقاي سنگكي بود كه درسال 1380 ودرسطحي به متراژ 1500 مترگلخانه خود را احداث نمود وبعد ازايشان درسال 1381 آقاي مهندس جواهري شروع به احداث گلخانه خود درمتراژ 500 متركرد وتاكنون نيزپا برجا مي باشد.

محصولاتي كه درشهرطبس به صورت گلخانه اي كشت مي شوند :
درشهرطبس بعلت اينكه هنوزاحداث گلخانه جا نيفتاده است و اينكه پشتيباني زيادي نمي شود محصولات گلخانه اي كم است و بيشترمحصولات گلخانه اي شهرطبس ازقبيل صيفيجات و همچنين محصولات متداول خيارو گوجه فرنگي مي باشد.

همچنين كشت آزمايشي نيزبرروي بعضي ازمحصولات مانند طالبي و فلفل دلمه اي انجام شده است كه زياد برروي آن كارنشده است و مهمترين محصولات شهرهمان خيارو گوجه فرنگي و نيزبعضي ازصيفيجات ازقبيل ريحان و نعناع مي باشد.

مشخصات گياه شناسي گياهان گلخانه اي :

در گلخانه ها اكثرمحصولات آن ازرده گياهان دو لپه اي مي باشد كه معمولاً داراي ريشه راست و رگبرگهاي منشعب مي باشد.

معمولاًبذرهاي گلخانه اي بذرهايي هستند كه توليد بذر نمي كنند واگرهم بذرتوليد كنند به درد كشت مجدد نمي خورند.

معمولاً با روشهاي اصلاح نباتات (بذرهاي اصلاح شده) ويا فقط به صورت حالت رشد رويشي كاشت مي شوند. درمورد خيارگلهاي آن نيازبه تلقيح ندارد ولي درمورد محصولاتي ازقبيل گوجه فرنگي وطالبي گلها نيازبه تلقيح دارند.

زمان ومحل ساخت واحداث گلخانه :

معمولاً احداث گلخانه ها درشرايطي با زمينهاي مناسب وعالي وكيفيت بالاي آب (آب شيرين) كه Ec (مقدارشوري) آن كمتراز2000 باشد،مي گردد كه اين مقدارEc مخصوص گلخانه هايي با محصولات صيفيجات،خياروگوجه فرنگي مي باشد ودرگلخانه هايي كه به كشت انواع گلهاي زينتي مي پردازند اين مقداركمترخواهد بود.

زماني كه گلخانه احداث مي شود زماني است كه شرايط محيطي آن محصول درهواي آزاد امكان پذيرنباشد وكشت محصولات گلخانه اي بيشترازنوع كشت خارج ازفصل اين محصولات مي باشد.

جنس زمين ونوع خاك براي انواع گياهان گلخلنه اي :

جنس زمين وخاكي كه درگلخانه ها ازآن استفاده مي شود بايد بافت سبكي داشته باشد كه بسته به نوع گياهان گلخانه اي متفاوت است.

معمولاً خاك ايده آل مورد نيازكشت خياربافتي متشكل از65% شن،15% سيلت و

20% رس مي باشد كه اين نوعي بافت سبك تلقي مي شود كه با استفاده ازكودهاي دامي اين بافت خاك در بهترين شرايط ايده آل مورد نيازگياه قرارمي گيرد.

چگونگي آب و هواي منطقه براي زدن گلخانه :

باتوجه به اينكه محصولات گلخانه اي دريك محيط بسته كشت مي شوند وكمتربا محيط اطراف خود ارتباط دارند ومي توان درجه حرارت و ميزان رطوبت آن را كنترل كرد به همين ساخت گلخانه درتمام شرايط آب وهوايي امكان پذيرمي باشد.

به شرط آنكه شرايط محدود كننده محيطي مانند خاك وآب شورو همچنين طوفانهاي خيلي شديد در اين منطقه نباشد كه اين عوامل مشكلاتي را براي ساخت گلخانه ايجاد مي كنند.

آماده كردن زمين زراعي براي كاشت محصولات گلخانه اي :
آماده كردن زمين گلخانه نسبت به زراعت معمولي متفاوت است وبايد آماده سازي زمين گلخانه با دقت بيشتري انجام شود. استفاده ازكودهاي دامي بصورت پوسيده مهمترين بخش آماده سازي بسترزمين براي كاشت محصولات گلخانه اي مي باشد.

آزمايش كردن خاك به منظوراستفاده صحيح و تعيين ميزان كودهاي شيميايي مورد نياززمين براساس نوع كشت مي باشد و مخلوط كردن كودهاي شيميايي و كودهاي دامي با خاك به صورت كامل تا عمق 40 سانتيمتري خاك الزامي مي باشد و استفاده ازقارچ كش ها و مواد ضد عفوني كننده خاك اهميت زيادي دارد.

همچنين آفتاب دهي زمين درتابستان به منظوركنترل آفات و بيماريهاي گياهي ازاهميت ويژهاي برخوردار است.

چگونگي ساخت گلخانه :
ساخت گلخانه براساس اطلاعات هواشناسي درآمارطولاني مدت مربوط به جهت باد و سرعت باد وهمچنين شمالي وجنوبي ويا غربي وشرقي بودن آن تعيين مي گردد. دربرخي ازگلخانه ها اسكلت آن به صورت فلزي همراه با شيشه ساخته مي شود كه بعلت هزينه بالا وهمچنين به دليل بادهاي شديد همراه با توده هاي شن ساخت اين نوع ازگلخانه ها مقرون به صرفه نيست.

اما درحال حاضراستفاده ازلوله هاي گالوانيزه پوشش پلاستيك متداول تراست و ساخت گلخانه به صورت قوسي اجرا مي شود.

ساخت اين نوع ازگلخانه ها به گونه اي مي باشد كه قوس گلخانه درجهت بادهاي شديد است و باد به روي قوسها برخورد كرده وگلخانه كمترآسيب مي بيند.

براي ساخت گلخانه استفاده ازپلاستيك بهتراست يا شيشه :
براي ساخت گلخانه ها اگركسي كه سرمايه آن را دارد كه به جاي پلاستيك،شيشه استفاده كند بهترمي باشد ولي بهترومقرون به صرفه آنست كه درمتراژهاي بالاي گلخانه اي ازپوشش پلاستيكي استفاده شود ومتداول ترهم درشهرستان طبس استفاده ازپوشش پلاستيكي مي باشد.

چگونگي انتخاب بذرمناسب براي كاشت :
بذر، براساس مشخصات شركت توليد كننده بذركه درون كاتالوگ همان بذرنوشته شده است،كاشت مي شود.نوع بذربسته به زمان كاشت ومقاوم بودن آن به شرايط محيطي انتخاب مي شود. درشهرطبس گلخانه داران ابتدا جند نوع بذرانتخاب نموده و همه آنها را به صورت جداگانه كشت مي كنند و بعد ازرشد و نمو و برداشت محصول آن بذري كه ازلحاظ عملكرد و مقاوم بودن به شرايط محيطي ازديگر بذرها بهترباشد انتخاب نموده و همان بذررا درسالهاي بعد كشت مي كنند.

ديگرراه انتخاب بذراستفاده ازتجارب شهرهاي ديگراست كه آب و هوا وشرايط محيطي آن با شرايط محيطي شهرمشابه باشد و آن به اين صورت است كه هريك ازمحصولاتي كه درشهرهاي مجاورازلحاظ كاشت و عملكرد محصول موفق تر باشد انتخاب شده و درگلخانه هاي شهرنيزهمان محصولات را كشت مي كنند.

بذري كه براي شهرطبس انتخاب مي شود بايد ازلحاظ مقاوم بودن به شوري و كم آبي نيزمورد بررسي قرارگيرد.

چگونگي كاشتن بذروعمق بذردرخاك وميزان فاصله گياهان ازيكديگر :

درمورد محصولات گلخانه اي، دو مورد كشت انجام مي شود كه به صورت زيرمي باشد:

1- دركشت شهريورماه كه بذر به صورت مستقيم ودرعمق 3 سانتيمتري خاك قرار مي گيرد .

2- دركشت بهمن ماه كه بذرگياه مورد نظرابتدا درگلدانهايي به صورت نشاء كشت شده وبعد ازگذشت مدت زمان 20 روزكه درگلدان رشد كرد به زمين مورد نظر انتقال داده مي شود.

درمورد ميزان فاصله ي گياهان و همچنين فاصله جوي وپشته هاي آن به صورت زير است: دركشت خيارگلخانه اي فاصله ي پشته ها ازيكديگرازوسط يك جوي تا وسط جوي ديگرمي باشد كه مقدارآن 5/1 متراست واندازه ي عرضي جوي ها 40 سانتيمتر مي باشد و ميزان فاصله ي گياهان دركاشت ازيكديگر40-45 سانتيمترمي باشد و در مورد كشت گوجه فرنگي اندازه عرضي پشته ها 5/1 مترو اندازه عرضي جوي ها 40 سانتيمترو فاصله ي گياهان ازيكديگر، 80-75 سانتيمتر مي باشد.

مشخصات كودهاي مورد استفاده ونوع وميزان آنها :
كليه كودهايي كه درگلخانه مصرف مي شوند براساس نوع كشت ونياز كودي كه محصولات ويا خاك گلخانه دارند مشخص مي شود كه ميزان آن صرفاً با آزمايش خاك درابتداي كاشت مشخص مي گردد ودرطول مرحله داشت كمبودهاي مشاهده شده ازنظركود به صورت كودهاي شيميايي محلول درآب آبياري وبه صورت محلول پاشي برروي برگها استفاده مي شود.

چگونگي آبياري وانواع روشهاي آبياري گلخلنه ها وميزان آب مصرفي آن :
آبياري گلخلنه ها درابتداي كاشت به صورت جوي وپشته اي كه همان آبياري غرقابي است،مي باشد ونوع ديگري ازآبياري، آبياري قطره اي مي باشد كه دراين سيستم آبياري مي توان كودها وسم هاي مورد نياززمين را دردستگاه پمپاژ ريخته وبه صورت محلول درسيستم قطره اي استفاده نمود.

مقدارآب مورد نيازگلخانه بسته به شرايط فصل ها،متفاوت است.

درسيستم آبياري غرقابي درزمستان هر7-8 روزيكبارودربهارهر3-4 روزيكبارو دراوايل خرداد به بعد هرروز آبياري مي شود.

ميزان دما ودرجه حرارت داخل گلخانه وكنترل آن با دستگاه هاي مخصوص :
دماي مطلوب براي كشت خيار25 درجه سانتيگراد است كه درشب دما بين 17-18 ودرروزبين 25-30 درجه مي باشد وبا استفاده ازدستگاه هاي كنترل كننده اين دماها،كه همان دماسنج هاي ماكزيمم ومينيمم يعني حداكثروحداقل دما را مشخص مي كنند وترموستاتهاي دستگاه هاي هيترهواي گرم را مي توان تنظيم نمود تا دماي گلخلنه را درحد مورد نيازتأمين نمايد.

چگونگي تهويه گلخانه ها :
مهمترين اصل گلخانه داري كنترل دماي محيط گلخانه مي باشد وتهويه آن يكي ازاين موارد است كه معمولاً براي تهويه گلخانه ها درروزبا بازكردن دريچه هاي سقفي اين امرانجام مي شود ودرشرايطي كه هواي بيرون سرد ونامناسب محيط گلخانه مي باشد مي توان با استفاده ازفن هاي قوي كه براي اين امردرگلخانه تعبيه مي گردند عمل تهويه را انجام داد.

استفاده ازنورمصنوعي درگلخانه ها :
با توجه به بالا بودن قيمت برق وهمچنين ميزان بالاي مصرف آن درهكتارنياز آنچناني به استفاده ازنورمصنوعي ديده نمي شود ومقرون به صرفه نيزنمي باشد.
 

mousa mp

New member
گلخانه های شهر طبس و هزینه ساخت گلخانه


چگونگي حفاظت ونگهداري گياهان گلخانه اي درهنگام رشد :
درهنگام رشد گياهان گلخانه اي مراقبت ازآنها ازاهميت ويژه اي برخوردار است كه براي اين منظورسه كاراساسي درطول رشد گياهان انجام داده مي شود:

1- تأمين مواد غذايي مورد نيازگياهان كه بسته به نوع گياه ونيازآن ازكودهاي مختلفي استفاده مس شود.2- مبارزه با آفات وبيماري هاي گياهي كه تا هنگامي كه آفت ويا بيماري برروي گياه ديده نشود سمپاشي و مبارزه عليه آفات آن انجام نمي شود. 3- برداشت محصول كه درمورد خياردرزمستان هر2 روزيكبارودرتابستان هرروزبرداشت مي شود و همچنين درمورد گوجه فرنگي درزمستان هفته اي يكبارودرتابستان هر4 روزيكباربرداشت مي شود.

عملكرد گلخانه ها اززمان كاشت تا برداشت محصول :
عملكرد گلخانه ها درمورد گياهان مختلف متفاوت است مثلاً درمورد خيار، محصول اززمان كاشت بعد از40 روزبعمل مي آيد وبرداشت آن به صورت متناوب تا پايان يافتن محصول انجام مي شود ودرمورد گوجه فرنگي اززمان كاشت تا شروع برداشت اقتصادي محصول 4 تا 5 ماه طول مي كشد و برداشت آن به صورت هفته اي يكبارمي باشد.

روشهاي برداشت محصولات گلخانه اي :
ه علت اينكه گلخانه يك فضاي بسته مي باشد نمي توان ازدستگاه هاي مكانيزه برداشت محصول استفاده كرد به همين منظوربيشتربرداشت به صورت دستي مي باشد. دربرداشت خيار، آن را با دم برداشت مي كنند بعلت آنكه ماندگاري بيشتري دارد

ودرگوجه فرنگي قبل ازرسيدن كامل محصول آن را برداشت مي كنند ودرانباربه مدت 1 تا 2 روزمي گذارند تا برسد وبعد آن را وارد بازارمي كنند.

ميزان محصول دهي گلخانه ها درهرهكتار :
ميزان محصولدهي گلخانه ها درمورد گياهان مختلف وهمچنين نوع كشت متفاوت است. ميزان محصولدهي دركشت زمستانه معمولاً كمترازكشت بهاره است وميزان آن 15 تا 25 تن به طورمتوسط مي باشد. كشت زمستانه كشتي است كه محصول درشهريورماه كشت مي شود وتا دي ماه نيزادامه دارد و كشت تابستانه و بهاره ازدي ماه شروع مي شود و تا اواخرخرداد طول مي كشد.

عواملي كه باعث افزايش عملكرد محصولات گلخانه اي مي شود:
تمام عوامل محيطي درافزايش وكاهش عملكرد محصولات گلخانه اي تأثيردارد وكنترل كليه شرايط درحد مطلوب باعث افزايش عملكرد خواهد شد. مهمترين عامل درراندمان عملكرد محصولات گلخانه اي شوري آب وخاك مي باشند به علت اينكه گياهان گلخانه اي فوق العاده به شوري حساس مي باشند و هرچه شوري آب وخاك افزايش يابد ميزان عملكرد محصولات به شدت كاهش مي يابد.

مدت جوانه زني درگياهان گلخانه اي وآماده شدن محصول براي برداشت :
درگياهان گلخانه اي با توجه به نوع محصول ، مدت اينكه محصول جوانه بزند متفاوت است. كه درمحصول خيارمدت جوانه زدن آن 3 تا 5 روز مي باشد ودرگوجه فرنگي نيز10 تا 15 روز طول مي كشد تا جوانه ازخاك خارج شود.

درخياربعد از40 تا 50 روز گياه شروع به دادن محصول اقتصادي مي كند ودرگوجه فرنگي پس ازگذشت 4 تا 5 ماه گياه محصول نهايي خود را مي دهد.

محصولاتي كه ازشهرستان طبس به شهرهاي ديگرصادرشده است :
با توجه به اينكه گلخانه داران شهرستان طبس دقت زيادي درمورد پرورش گياهان گلخانه اي مي كنند به همين منظورمحصولاتي ازقبيل طالبي وخياردرسال 1385 به شهرهايي مانند مشهد – بيرجند – كاشمر و يزد صادرشده كه ازميزان كيفيت ، درجه يك بوده است.

كارهاي پژوهشي وتحقيقاتي برروي محصولات گلخانه اي :
اولين بحث ازمبحث تحقيقات اين است كه ابتدا چه نوع محصولي كشت شود كه ازطرف مهندس جواهري برروي محصولاتي مانند خيار – گوجه فرنگي – فلفل دلمه اي – طالبي و نخود فرنگي كارهاي پژوهشي انجام شده است.

2- نوع استفاده ازرقم هريك ازمحصولات گلخانه اي است كه بازهم توسط ايشان برروي 10 رقم گوجه فرنگي – 15 رقم خيار- 2 مورد فلفل دلمه اي وبقيه انواع 1 مورد كار شده است

3- پژوهش درباره ي نحوه ي سم پاشي و سموم مختلف و نحوه اثرآن برروي محصولات گلخانه اي است.

4- روشهاي مختلف محلول پاشي برروي گياهان نيزازروشهاي تحقيق برروي محصولات گلخانه اي مي باشد.

تعداد گلخانه هاي شهرستان طبس وهمچنين مالكين،وسعت وفعال يا غيرفعال بودن آنها :

1- آقاي سماعي يك عدد گلخانه به متراژ 1500 مترو درحال حاضرغيرفعال مي باشد.

2- آقاي جواهري دو عدد گلخانه هركدام به ابعاد 4000 متر كه درآن خيارو گوجه فرنگي كشت مي شود و 500 متركه درآن به كار كشت و بافت خرما پرداخته شده است.

3- آقاي شيباني يك عدد گلخانه به متراژ1500 متربه صورت اسكلت نيمه كاره رها شده است.

4- خانم ثقفي يك عدد گلخانه به متراژ1500 متركه غيرفعال و تعطيل مي باشد.

5- آقاي الله بخش پوريك عدد گلخانه به متراژ1000 متر كه غيرفعال مي باشد.

6- آقاي سنگكي يك عدد گلخانه به متراژ1500 متركه همكنون نيزفعال مي باشد.

7- آقاي شيروي يك عدد گلخانه به متراژ1700 متر كه فعال بوده وبه كشت خياراختصاص داده شده است.

8- گلخانه شهرداري يك عدد به متراژ700 متر كه غيرفعال مي باشد.

برآورد هزينه زدن و احداث يك گلخانه :
هرگلخانه شامل يك اسكلت و امكانات جانبي ديگرازقبيل پوشش پلاستيكي و دستگاه هاي مورد نياز و غيره مي باشد كه قيمت هركدام متفاوت است .

هزينه اسكلت يك گلخانه درهر مترمربع بالغ بر10 تا 12 هزارتومان مي باشد و همچنين هزينه سايرامكانات كه دربالا به بعضي ازآنها اشاره شد درهرمترمربع بين 7 تا 8 هزارتومان مي باشد.

ميزان برداشت محصول ودرآمد گلخانه :
ميزان توليد درگلخانه ها با توجه به نوع گياه و شرايط نگهداري آن متفاوت است كه درمورد كشت خياربه اين گونه مي باشد كه درهر1000 متر(هرهكتار) 20 تن محصول برداشت مي شود كه قيمت و سود گلخانه ها با توجه به قيمت بازارمتفاوت است و امكان هيچ گونه پيش بيني دربحث سوددهي گلخانه ها نمي توان كرد.

متوسط كساني كه درهرگلخانه مشغول به كارمي شوند :
در گلخانه ها به علت اينكه بيشتر كارهاي آن با دستگاه هاي مكانيزه انجام مي شود و فقط درمورد برداشت و بررسي وضع دستگاه ها دخالت انسان را دربرمي گيرد متوسط كساني كه درگلخانه كارمي كنند به ازاي هر2000 مترگلخانه 2 نفر مشغول بكارمي شوند.
 

mousa mp

New member
گلخانه های شهر طبس و هزینه ساخت گلخانه

انواع گلخانه ها و نوعي كه در شهرستان طبس متداول تراست

با توجه به تنوع ساخت، گلخانه ها به دو صورت عمده ساخته مي شوند كه اين دو صورت به شرح زيراست: 1- گلخانه هاي تك قلو كه به صورت تونلي مي باشند.

2- گلخانه هايي كه بهم پيوسته يا همان چند قلو مي باشند .

كه درشهرستان طبس به علت سهولت ساخت و نگهداري گلخانه ها بيشتربه صورت چند قلو است و ازدو قلو گرفته تا 12 قلو نيزديده مي شود. دراين نوع ساخت كشاورزان وگلخانه داران هرقطعه (هرقلو) را به طول 42 مترو عرض 5/7 مترمي سازند.

دستگاه هاي مورد استفاده درگلخانه ها و وظايف آنها :

1- سيستم آبياري قطره اي كه به منظورآبياري گلخانه ها و كوددهي به صورت محلول استفاده مي شود.

2- دستگاه سم پاش كه درجهت سم پاشي عليه آفات و بيماريها و محلول پاشي كودها استفاده مي شود.

3- دستگاه گرم كننده هيترهواي گرم كه با استفاده ازترموستاتهايي كه دارد دماي گلخانه را به صورت اتوماتيك تنظيم مي كند.

4- سيستم مه پاش : معمولاً درهواي گرم استفاده مي شود كه با پودركردن آب و درآوردن قطرات آب به صورت مه و پخش كردن آن باعث افزايش رطوبت گلخانه و كاهش دماي گلخانه به كارمي رود.

5- سيستم شوفاژ گلخانه كه وظيفه ي آن گرم كردن زمين گلخانه مي باشد.

6- سيستم روشنايي گلخانه كه درجهت روشن كردن گلخانه براي بررسي وضع دستگاه هاي گلخانه استفاده مي شود.

7- سيستم تهويه گلخانه : با استفاده ازفن هاي قوي هواي گلخانه را تعويض مي كند.


علت تعطيل شدن بعضي گلخانه ها در شهرستان طبس :
علت تعطيل شدن بعضي ازگلخانه ها متفاوت مي باشد و بيشتربه عوامل زير بستگي دارد:

1- رعايت نكردن تمام اصول گلخانه داري مخصوصاً آماده سازي زمين كه ازديد كشاورزان معمولي بدون اهميت است مي باشد كه باعث شكست درمراحل بعدي گلخانه داري مي شود.

2- عدم تخصص درزمينه ي گلخانه داري

3- كمبود بودجه مالي آنها بعلت اينكه زدن گلخانه يك كارپرهزينه است و سرمايه ي اوليه زيادي مي خواهد مخصوصاً براي آماده سازي زمين و تهيه بذر هزينه بالايي دارد.

با توجه به شرايط محيطي و كمك دولت زدن گلخانه مقرون به صرفه است :
علي رغم اينكه شرايط محيطي شهرستان طبس براي احداث گلخانه مناسب مي باشد اما براي احداث گلخانه و ادامه فعاليت نيازبه كمك بيشتري ازسوي مسئولان ذيربط مي باشد. مشكلاتي مانند تأمين برق مصرفي و گازوئيل مورد نيازدستگاه هاي گرم كننده درزمستانهاي سرد مشكلاتي نيستند كه گلخانه دار بتواند به تنهايي برطرف نمايند و نيازاساسي به حمايت مسئولان ذيربط دارد.

پشتيباني گلخانه داران توسط نهاد هاي مختلف :
متأسفانه خبرهايي كه ازپشتيباني گلخانه داران به گوش مي رسد تأسف بارمي باشد تنها نهادي كه ازين قشرپشتيباني محدود مي كند جهاد كشاورزي مي باشد كه به صورت كمك كردن به صدورپروانه ساخت و همچنين معرفي كردن گلخانه داربه بانك براي دريافت وام جهت احداث گلخانه مي باشد.

نوع و فروش محصولات گلخانه اي :
فروش محصولات گلخانه اي به اين صورت است كه هرگلخانه داربه صورت مستقل محصولات خود را دربازارعرضه مي كنند و نوع محصولات بيشتربه صورت بازارخود مصرفي شهرمي باشد و به دليل اينكه تعداد گلخانه ها درشهركم مي باشد گلخانه داران نمي توانند محصولات خود را به صورت تعاوني به فروش برسانند.

قيمت محصولات گلخانه اي :
قيمت محصولات گلخانه بستگي به نوع عرضه و تقاضا دارد و هيچ نهاد يا ارگاني نمي تواند برروي آن قيمت تعيين كند. هرچه توليد محصولات گلخانه اي بيشتر باشد درنتيجه قيمت عرضه آن كاهش مي يابد و هرچه قيمت تمام شده براي توليد اين محصول بيشتر باشد قيمت محصولات نيز افزايش مي يابد.

اطلاعاتي از جهاد كشاورزي درمورد گلخانه هاي شهرستان طبس :
ه طوركلي بيش از50 رقم ازمحصولات مختلف گياهي را مي توان درگلخانه ها كشت و پرورش داد درحال حاضركشت غالب گلخانه ها خيارسبز مي باشد و سايرمحصولات ازقبيل گوجه فرنگي،فلفل،ريحان،طالبي و تربچه درسطح محدود كشت مي شوند.

مزيت و برتري كشت گلخانه اي به كشت معمولي :

1) درهرمترمربع گلخانه 25 كيلوگرم 250 تن در هكتار خيارسبز در دو كشت متوالي دريك سال توليد مي شود كه با احتساب 3000 ريال براي هر كيلوگرم خيارسبز، ارزش ناخالص توليدات گلخانه اي ازهرهكتارحدوداً 75 ميليون تومان حاصل مي گردد. درحالي كه متوسط ارزش ناخالص توليدي زراعي وباغي در شهرستان درهرهكتار1200000 تومان مي باشد.

2) دركشت معمولي درازاي مصرف 14 هزار مترمكعب آب درهكتارحدود 25 تن خياربدست مي آيد درحاليكه دركشت گلخانه اي در ازاي مصرف حدود 9 هزارمترمكعب آب درهكتار حدود 250 تن خيار بدست مي آيد.

3) دركشت معمولي درازاي 7/1 كيلوگرم خيار يك متر مكعب آب مصرف مي گردد. درحالي كه دركشت گلخانه اي درازاي هرمترمكعب آب حدود 28 كيلوگرم خيارتوليد مي شود. يعني راندمان وكارآيي آب دركشت گلخانه اي 16 برابر كشت معمولي مي باشد .

4) هر هزارمترمربع گلخانه حدود يك نفر اشتغال مستقيم و2/. نفراشتغال غيرمستقيم درطول 10 ماه درسال مي باشد كه بنا براين مجموع اشتغال جهت هرهكتارگلخانه حدود 12 نفرمي باشد.

وضعيت موجود گلخانه هاي سبزي و صيفي در شهرستان طبس :
تاكنون 11 فقره پروانه تأسيس گلخانه محصولات سبزي و صيفي درسطح 21

هزار مترمربع صادرگرديده است و 600 ميليون ريال تسهيلات بانكي يارانه

دارجهت پنج فقره گلخانه درسطح 900 مترمربع تخصيص يافته است ودرحال

حاضر ازسطح 2500مترمربع گلخانه محصولات جاليزي بهره برداري مي شود.
 

Similar threads

بالا