کانسارهاى مس پورفیرى Phorphyry copper deposits

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
کانسارهاى مس پورفیرى “Phorphyry copper deposits”

خایر مس پورفیرى،توده هاى استوک ورک یا پراکنده اى کم عیار ،با تناژ زیاد هستند که ممکن است مولیبدن،طلا ونقره نیزبصورت محصولات جنبى توام با تشکیل آن پدیده آمده باشند.پاراژنز متعارف این ذخایر عموماً بصورت مس- مولیبدن(copper-molybdenum) ویا مس- طلا(copper-gold)مى باشد.ارزش این کانسارها تابعى از روش هاى معدنکارى اعم از روباز (open pit) ویا در صورت زیر زمینى بودن،اسخراج بلوکى (block caving) است. داده هاى تجربى نشان مى دهد که تغییرات عیار این ذخایر بین۱-۴/ .درصد ومیزان ذخیره آنها بالغ بر ۱۰۰۰ میلیون تن مى باشد.در ضمن با کمى دقت بر جدول شماره (۱)ملاحظه مى گردد که میزان ذخیره در مواردى بیش از رقمى است که بدان اشاره شد.

استخراج انتخابى(selective mining) دراین کانسارها امر غیر ممکنى است وسنگ میزبان استوک ورک وکانه زائى افشان باید بطور یکجا استخراج شود.این امر باعث ایجاد برخى از بزرگترین حفره هاى ساخت بشر در پوسته زمین گردیده است.

یک کانسار تیپیک مس پورفیرى، توده اى نفوذى ومرکب،استوانه اى واستوک مانند(cylindrical stock like) است که رخنمونى کشیده یا نامنظم با ابعادى در حدود۲*۵/۱ کیلومتر داشته واغلب سنگهاى متوسط دانه با بافتى همسان دانه(equiqranular) آنرا در بر مى گیرد.قسمت میانى توده نفوذى با بافت پورفیرى،سازنده بخش مینرالیزه پورفیرى آن است که در بردارنده ذخایر مس مى باشد

عیار وتناژ یک کانسار،مقدار کل فلز کانسار را مشخص مى نماید.اما افت مکرر قیمت مس سبب شده تا در سال هاى اخیر به عیار (grade) اهمیت بیشترى داده شود. چرا که هزینه هاى تولید در یک معدن با عیار پائین (low grade) وتناژ بالا در قیاس با عیار اقتصادى جهان، مى توان یک توده معدنى را به پیکره اى بى ارزش تبدیل کند. بعنوان مثال اگر قیمتهاى مربوط به عملیات استخراج امروزى مس در دهه ۱۹۷۰ هم برقرار مى بود،فقط تعداد معدودى از معادن که در این دهه از فعالیت خود را آغاز کرده اند قادر به تامین هزینه هاى مربوط مى شدند.پتروگرافى وماهیت توده هاى نفوذى میزبان
Petrography and nature of the host intrusions

رایج ترین سنگهاى میزبان این کانسارها،سنگهاى آذرین درونى اسید از خانواده گرانیت با ترکیبى از گرانیت به سمت گرانودیوریت تا تونالیت،کوارتز مونزونیت ودیوریت هستند.بهر حال سنگهائى با ترکیب دیوریت ومونزونیت(بویژه کوارتز مونزونیت) تا سینیت(گاه آلکالى سنیتیت) نیز از سنگهاى میزبان مهم محسوب مى شوند. امروزه نادرستى این عقیده که سنگهاى میزبان دیوریتى فقط در جزایر قوسى یافت مى شوند به اثبات رسیده است.سنگ میزبان فقیر از سیلیس در بریتیش کلمبیا(Britush Columbia) ودر کوههاى مرکزى آند(central Ands) هر دو یافت مى شوند.

در توده هاى نفوذى میزبان واقع در خاستگاههاى جزایر قوسى نسبت ایزوتوپى اولیه استرانسیوم آغازین(primitive initial strontium isotope rations) بین(۰.۷۰۵-۰.۷۰۲) متغییر است وظاهراً از مانتل بالائى پوسته اقیانوسى بازیابى شده(recycled oceanic crust) تامین شده است. بالاتر بودن این نسبتها در توده هاى نفوذى مینرالیزه واقع در خاستگاههاى قاره اى ،اغلب دلالت بر ناشى شدن آنها از مواد پوسته اى ویا به احتمال قوى تر آلودگى این سنگها توسط مواد پوسته اى دارد. ورخدادهاى مضاعف نفوذى (multiple intrusive events) در منطق داراى کانه زائى محل پورفیرى امرى عادى بوده وتوده هاى میزبان کانه زا نیز در این روند معمولاً در جوانترین بوده وبیشترین مقدار تفکیک را از خود بروز مى دهد.

توده هاى نفوذى میزبان بهمراه ولکانیسم وابسته بیشتر در اواخر سیکل آتشفشانى تشکیل شده وکانه زایى نیز معمولاً متعاقب یک یا چند پالس تزریق ماگمائى صورت مى گیرد..


دگرسانى هاى گرمابى(hydrothermal alterations)

۱- کانسارهاى مس پورفیرى با خاستگاه هاى قاره اى یا کانسارهاى مس پورفیرى نوع مونزونیتى-کوارتز مونزونیتى
در سال ۱۹۷۰، لاول وگیلبرت در مقاله خود تحت عنوان:
Lateral and vertical alternation mineralization zoning In porphyry ore deposits .Econ .Geol.65,373-408.​توده معدنى سان مانوئل San Manuel –kalamazoo Ore body
در آریزونا را توصیف ویافته هاى خود را با۲۷ کانسار مس پورفیرى دیگر مقایسه کرده ونشان دادند که بهترین چهارچوب در این خصوص ،ماهیت وتوزیع مناطق دگرسانى گرمابى سنگ دیواره است. بر اساس ادعاى آنها عموماً چهار منطقه دگرسانى وجود دارد.این مناطق بیشتر در اطراف استوک پورفیرى به صورت مناطق هم محور که پوسته هائى هم مرکز واغلب کامل را مى سازند متمرکز مى شود وغالباً در عملیات اکتشاف کانسارهاى مس پورفیرى به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار مى گیرد.این مناطق در مدل لاول وگیلبرت عبارت است:


۱- منطقه پتاسی (potassic zone)
این منطقه همیشه حضور ندارد. هنگام حضور این منطقه فاسیس هائى از اورتوکلاز وبیوتیت ثانوى،یا آنورتوکلاز-کلریت وگاه اورتوکلاز-بیوتیت-کلریت قابل شناسائى مى باشد. سریسیت نیز ممکن است حضور داشته باشد.کانیهاى ثانوى فوق، اورتوکلاز پلاژیوکلاز وکانیهاى مافیک اولیه توده نفوذى را جایگزین مى شوند. انیدریت به وفور ممکن است در این منطقه یافت شود.فلدسپات هاى پتاسیم دار ثانوى عموماً از فلدسپات هاى پتاسیم دار اولیه، سدیم بیشترى دارند.این کانى ممکن است در رگچه هاى کوارتز سازنده کوارتز سازنده استوک ورک نیز موجود باشد. در این منطقه اغلب هسته اى با عیار پائین قرار دارد که در آن کلریت وسریسسیت کانی هاى غالب هستند.


۲- منطقه فیلیک (phyllic zone)
این منطقه دلالت بر نوعى دگرسانى مى نماید که در کانسارهاى دیگر بعنوان سریسیتى شدن ودگرسانى آرژلیک پیشرفته شناخته مى شود.این منطقه از روى حضور مجموعه کوارتز – سریسیت-پیریت مشخص مى شود ومعمولاً حاوى مقادیر کمى کلریت، ایلیت وروتیل است. امکان وجود پیروفیلیت نیز هست.کربناتها وانیدریت از کانیهاى نادر به شمار مى آیند. در بخش داخلى این منطقه سریسیت کانى غالب است،در صورتیکه به سمت بخش هاى بیرونى تر،کانیهاى رسى اهمیت بیشترى مى یابند. سریسیتى شدن،فلدسپاتها وبیوتیت هاى اولیه را متاثر مى سازد،دگرسانى کانى اخیر مقدار ناچیزى روتیل نیز تولید مى کند.این قبیل دگرسانى ها،واکنش سیلیس زا هستند وبه همین دلیل مقدارى کوارتز تشکیل مى شود سیلیسى شدن (silicification) سطح تماس این منطقه با منطقه پتاسیک،سطح تماسى تدریجى با ضخامت چند ده متراست.وقتى منطقه فیلیک در ناحیه اى وجود داشته باشد،پیریت افشان (disseminated) ورگچه اى (veinlets) بیشترین گسترش را در این منطقه خواهد داشت.


۳- منطقه آرژیلی (Argillic zone)
این منطقه دگرسانى گرچه همیشه وجود ندارد.ولى با آنچه که در دیگر کانسارها،دگرسانى آرژیلیک حد واسط خوانده مى شود،معادل است.کانیهاى رسى از ویژگیهاى این منطقه دگرسانى بوده وهمراه با کائولن در جهت نزدیکتر شدن به توده معدنى فراوان شده،اما نسبت به منطقه فیلیک،فراوانى کمترى دارد. پیریت نسبت به حالت افشان بیشتر به فرم رگچه ها یافت مى شود. بیوتیت اولیه ممکن است یا بدون تغییر بماند ویا به کلریت تبدیل شود وفلدسپات پتاسیم دار معمولاً به نحوه گسترده متاثر نمى شود.


۴- منطقه پروپیلیتیک (prophylitic zone)
این منطقه که خارجى ترین بخش دگرسانى است همواره حضور دارد،کلریت رایج ترین کانى آن بوده پیریت،کلسیت واپیدوت نیز آن را همراهى مى نماید. کانیهاى مافیک اولیه(بیوتیت وهورنبلند) بطور بخشى یا کامل به کلریت وکربنات تبدیل مى شود.پلاژیوکلاز ممکن است بدون تغییر بماند. این زون در طول صدها متر مسافت به سمت سنگ هاى دربرگیرنده آن،محو مى شود.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
زون دگرسانىکانی هاى شاخصویژگی ها
پتاسیکفلدسپات بصورت:
-جانشینى در پلاژیوکلازها
– تبلور مجدد در آپلیت ها
حاوى رگچه هاى:کوارتز+مولیبدنیت،کوارتز+فلدسپات
پتاسیم دار+مولیبدنیت+پیریت+منیتیت+کوارتز،کوارتز+پیریت، کوارتز + منیتیت+توپاز
+فلوئوریت،کوارتز+مولیبدنیت+فلئوریت+فلدسپات پتاسیم دار+توپاز
زون فیلیک یا زون کوارتز – سریسیت – پیریتسریسیت در اثر دگرسانى کانی هاى فرومنیزین، پلاژیوکلاز و فلدسپات پتاسیک – پیریت بالا بودن درصد پیریت،فراوانى رگچه هاى کوارتز+پیریت،شدت دگرسانى نسبت به زون زیرین خود(زون پتاسیک) کمتر مى باشد.
آرژیلیککائولینیت، مونت موریونیت ، کربنات ها و مقدار جزئى سریسیتآرژلیک فوقان:درصد مقدار کائولینیت بطرف مرکز زون افزایش نشان مى دهد. درصد مقدار مونتموریونیت بطرف خارج این زون افزایش نشان میدهد آرژلیک تحتانى: فلدسپات هاى اولیه وثانویه اکثراً به کائولینیت ومقدار جزیى مونتموریونیت تبدیل مى گردد وفرق اساسى آن با زون آرژیلیک تحتانى: فلدسپات هاى اولیه وثانویه اکثراً به کائولینیت ومقدار جزیى مونتوموریونیت تبدیل مى گردد وفرق اساسى آن با زون آرژلیک فوقانى در بالا بودن درصد کائولینیت آن است
پروپیلیتیکاپیدوت، کلریت، کربنات و کانی هاى رسى
سیلیسى کوارتز در بخش خارجى زون: + توپاز کلریت وبیوتیت سبز رنگ۷۰ درصد زون را رگچه هاى کوارتز تشکیل داده است و علاوه بر کوارتز در بخش خارجى آن توپاز،کلریت وبیوتیت، سبز رنگ نیز دیده مى شود.
منیتیت- توپاز منیتیت-کوارتز-توپاز-پیریترگچه هاى:منیتیت- کوارتز ، منیتیت- کوارتز- توپاز، توپاز-کوارتز-پیریت
گرى زن توپاز-مسکویت، کوارتز ،فلئوریت و کرندومدر زیر زون آرژیلیک تحتانى قرار دارد
گرونااسپسارتینجانشین فلدسپات پتاسیم دار توسط گرونا،در بالاى زون فیلیک وآرژلیک قرار دارد

کانسارهاى مس پورفیرى واقع در خاستگاه جزایر قوسى (یا در اصطلاح کانسارهاى مس پورفیرى نوع دیوریتى)
porphyry_diagram_1.jpg

این کانسارها در کمربندهاى زون فرورانش قوسى همراه سنگهائى با ترکیب دیوریتى –تونالیتى کالکوآلکالن که نسبت ایزوتوپى اولیه استرانسیوم آ نها یعنى (sr87/Sr)i=.702-0705 باشد تشکیل مى شوند.اکثر ذخایر کشف شده از این نوع در حاشیه غربى اقیانوس آرام واقع شده اند. وجود اختلاف در ترکیب شیمیائى محلول هاى ماگمائى وع مونزونیتى-کوارتز مونزونیتى (واقع درخاستگاههاى قاره اى) ومحلول هاى ماگمائى نوع مونزونیتى- کوارتز مونزونیتى (واقع در خاستگاه قاره اى) ومحلول هاى ماگمائى نوع دیوریتى (واقع در خاستگاه جزایر قوسى)موجب تغییراتى در زون هاى آلتراسیون ،عیار و مواد جانبى ذخیره مى شوند. در محلول هاى نوع دیوریتى مقدار CA,Fe,Mg افزایش یافته ولى مقدار S2-,K+1 کاهش مى یابد. به دلیل پائین بودن مقدار سولفیدها ،زون فیلیک (زون کوارتز- سریسیت- پیریت) در نوع دیوریتى تشکیل نمى شود. در سیستم نوع دیوریتى فقط دو زون پروپیلیتیک وپتاسیک یافت مى شود.محصول جانبى این کانسارها طلا است در صورتى که در نوع مونزونیتى-کوارتز مونزونیتى (واقع در خاستگاه قاره اى)محصول جانبى مولیبدن است.عیار مس در نوع دیوریتى کمتر است.


Image1975.jpgبالا بودن فشارگاز اکسیژن در محلول ماگمائى نوع دیوریتى موجب مى شود که طلا در مرکز سیستم متمرکز شود.بالا بودن مقدار منیتیت وانیدریت ،دلیل بر بالا بودن اکسیژن محلول ماگمائى است
 
بالا