کاربرد استانداردهای حسابرسی

سیران...

عضو جدید
کاربرد استانداردهای حسابرسی
ده استاندارد مقرر شده توسط انجمن حسابداران رسمي آمريكا حاوی معیارهای سنجشی ناملموس و ذهنی مانند"برنامه ریزی کافی"، " شناختی کافی از ساختار کنترل داخلی " ، " شواهد کافی و قابل اطمینان " و " افشای کافی" است.تصمیم گیری در خصوص این که در شرایط مربوط به هرکار رسیدگی، کافی، مناسب و قابل اطمینان چیست،مستلزم کاربرد قضاوت حرفه ای است. حسابرسی نمی تواند به سطح یک کار بدون تفکر تنزل کند، و تصمیم گیری حسابرس د رموارد متعدد هر رسیدگی ضروری است. بهرحال ، تدوین و انتشار استانداردهای حسابرسی با این عبارت دقیق کمک بسزایی در بهبود کیفیت کار حسابرسی م یکند، هرچند که کاربرد این استاندارد ها مستلزم قضاوت حرفه ای است.

آموزش و تخصص

چگونه حسابرس مستقل به "صلاحیت و آموزش فنی کافی" موضوع اولین استاندارد عمومی دست می یابد؟ این ضرورت معمولا به معنای داشتن تحصیلات دانشگاهی در حسابرسان و حسابرسی ، تجربه زیادری در حسابرسی، توانایی استفاده از روشهای مناسب برای سیستمهای کامپیوتری و شرکت در برنامه آموزش مستمر است.
آگاهی فنی از صنعتی که صاحبکار د رآن فعالیت میکند. نیز قسمتی از صلاحیت فردی حسابرس است. نتیجه این که یک موسسه حسابرسی نباید یک کار حسابرسی را بپذیرد مگر آن که قبلا مشخص سازد که کارکنان حرفه ای موسسه، صلاحیت و آموزش فنی لازم را برای اجرای موثر کار درآن صنعت بخصوص دارند.


استقلال-مهمترین استاندارد حسابرسی

اظهار نظر یک حسابرس مستقل نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی هنگامی دارای ارزش است که حسابرس واقعا مستقل باشد .در نتیجه ، استانداردی که مقرر می دارد " حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رای خود را د رتمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند."، شاید مهمترین عامل بقای حرفه حسابرسی مستقل است.

اگر حسابرسان در شرکت مورد رسیدگی خود سهامی داشته باشند، یا عضو هیات مدیره آن باشند ، ممکن است ناخودآگاه در اجرای وظایف حسابرسی بیطرفی خود را از دست بدهند . بنابراین یک حسابرس مستقل باید از هر گونه رابطه ای با یک صاحبکار که بتواند د راشخاص خارج از واحد مورد رسیدگی و آگاه ا زتمام حقایق، نسبت به استقلال حسابرس تردید ایجاد کند، احتراز ورزد. کافی نیست که حسابرسان ، مستقل باشند، بلکه باید چنان جلوه کنند که افراد جامعه، دلیلی برای تردید نسبت به استقلال آنان نیابند.

مراقبتهای حرفه ای

رعایت سومین استاندارد عمومی مستلزم اعمال مراقبتهای حرفه ای در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش است. این استاندارد، حسابرسان را به ارای داهیانه و مجدانه هر مرحله از کار حسابرسی ملزم می سازد. رعایت کامل این استاندارد احتمال بروز هرگونه کوتاهی یا از قلم افتادگی با اهمیت را منتفی می سازد . البته حسابرسان نیز مانند اعضای حرفه ای های دیگر، گهگاه در قضاوت خود اشتباهات جبران ناپذیری می کنند، اما این ویژگی رفتار انسانی ، بی تفاوتی یا بی توجهی به مسئولیتهای حرفه ای را توجیه نمی کند.

استانداردهای اجرای عملیات – گردآوری شواهد
سه استاندارد اجرای عملیات به گردآوری و ارزیابی شواهد کافی براي اظهار نظر حسابرسان نسبت به صورت هاي مالي مربوط مي شود یکی از انواع شواهد، کنترلهای داخلی صاحبکار است. حسابرسان با کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی ، می توانند ارزیابی کنند که آیا ساختار مزبور می تواند از بری بودن صورتهای مالی از اشتباهات و تخلفات با اهمیت اطمیمنان دهد یا خیر؟ نوع دیگری از شواهد اصلی، اطلاعاتی است که از تاییدیه های کتبی که از اشخاص خارج از شرکت دریافت می شود. و اطلاعات دست اولی که با مشاهده دارییها توسط حسابرسان به دست می آید. گردآوری و ارزیابی شواهد، هسته کار حسابرسی و موضوعی است که در سراسر این کتاب به آن پرداخته می شود.

برنامه ریزی و سرپرستی کافی

برنامه ریزی کافی برای یک حسابرسی رضایت بخش ، ضرروی است. برخی از بخشهای رسیدگی می تواند قبل از پایان سال مورد رسیدگی اجرا شود و بعضی از اطلاعات میتواند توسط کارکنان صاحبکار گردآوری گردد و برای بررسی در دسترس حسابرسان قرار گیرد. تعداد مناسب کارکنان از رده های مختلف مهارت و مدت مورد نیاز از کار هر رده، باید قبل از شروع کار تعیین شود. اینها تنها چند نمونه از عوامل برنامه ریزی حسابرسی است.

بیشتر عملیات یک حسابرسی ، توسط کارکنان کم تجربه اجرا می شود. رمز استفاده موفقیت آمیز از کارکنان به نسبت جدید، نظارت از نزدیک برکار هر رده است. دامنه این نظارت از مرحله تهیه دستورالعمل کتبی خاص بای کارکنان تا مرحله بررسی نهایی توسط شریک مسول کار رسیدگی ، گسترده است.

شناخت کافی از کنترل های داخلی

یک سیستم کنترل داخلی عالی، نسبت به قابل اتکا بودن مدارک صاحبکار و محافظت داریهای آن اطمینان زیادی به وجود می آورد. حسابرسان هنگامی که با این نوع کنترلهای داخلی قوی روبرو می شوند، در مقایسه با زمانی که کنترل ها ضعیف است، به مقدار کمتری از انواع دیگر شواهد نیاز خواهند داشت. بنابراین ، ارزیابی حسابرسان از کنترل های داخلی بر مدت ، نوع و ماهیت فرآیند حسابرسی تاثیر زیادی دارد.

شواهد کافی و قابل اطمینان
سومین استاندارد اجرای عملیات مقرر می دارد که حسابرسان شواهد کافی و قابل اطمینانی را گردآوری کنند تا مبنایی برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی داشته باشند. عبارت قابل اطمینان به کیفیت شواهد مربوط می شود، قویتر و متقاعد کننده تر از انواع دیگر است.
استانداردهای گزارشگری
چهار استاندارد گزارشگری، دستورالعمل های ویژه ای را برای تهیه گزارش حسابرسی مقرر می دارد. گزارش باید تصریح کند که صورت های مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده یاخیر. گزارش باید حاوی اظهارنظر درباره کلیت صو رت های مالی یا عدم اظهار نظر باشد. فرض بر یکنواختی کاربرداصول پذیرفته شده حسابداری وکفایت افشای مطالب درصورت های مالی است مگر آن که گزارش خلاف آن را بیان دارد.

بیانیه های استانداردهای حسابرسی
بیانیه های استانداردهای حسابرسی ، مجموعه نظریه هایی است که توسط هیأت استانداردهای حسابرسی اظهار شده است. اولین شماره دراین مجموعه ، بیانیه های استانداردهای حسابرسی شماره 1، طبقه بندی موضوعی مجموع 54 بیانیه ایست که در طول سالهای قبل توسط نهاد پیشین هیات، یعنی " کمیته روش های حسابرسی " صادرگردیده است.
از زمان انتشار بیانیه شماره یک در سال 1972، بیانیه های زیادی درباره مطالب خاص منتشر شده است تا در مقایسه با 10 استاندارد پذیرفته شده حسابرسی، راهنماییهای مشروح تری به عمل آورد.

بیانیه های استانداردهای حسابرسی، تفسیرهای ده استاندارد پذیرفته شده حسابرسی است که قبلا در این فصل درباره آن بحث شد. بیانیه ها، رسمی ترین مرعی است که حسابرسان در صورت مواجهه با مسایلی در طول حسابرسی، می توانند به آن مراجعه کنند. اصطلاح استانداردهای حسابرسی در عمل، اغلب برای اشاره به بیانیه های استانداردهای حسابرسی، یا به ده استاندارد پذیرفته شده حسابرسی، یاهردو بکار می رود.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا