چهارده روش کنترل هزینه ها و درآمدها

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
14 روش برای کنترل داخلی درآمد ها و هزینه ها

کننترل فروش و درآمدها

1.تنها کالاهایی صادر یا خدماتی انجام می شود که قبلا مجوز صدور ، حواله انبار /انجام کار برای آن صادر شده باشد.

2.مدارک مربوط به تحویل کالا یا انجام خدمات به نحو مناسب از مشتریان

3.مدراک مربوط ال و یا تحویل کالا عینا جهت ثبت در سوابق  انبار مورد استفاده قرار می گیرد.

4.صورت حسابها براساس شماره ترتیب چاپی  و بر اساس مندرجات مدارک مربوط به ارسال کالا یا ارائه خدمات تنظیم می شود.

5.قبل از ارایه صورتحسابها به مشتری ، کنترل های زیر توسط اشخاصی مستقل از تنظیم کنندگان صورت حساب به عمل می آید:

الف.کنترل مت های مندرج در صورت حساب با قرارداد منعقده و یا لیست قیمت مصوب

ب.کنترل محاسبات صورت حساب

ج.کنترل سایر شرایط از قبیل تخفیفات و نحوه پرداخت

6.کنترل چک و حسابعای دریافتنی در هنگام دریافت با مدارک مربوطه مطابقت داده شده و رسید مربوط که دارای شماره ترتیب چاپی باشد به نحو مناسبی صادر می شود.

7.کلیه وجوه و چکهای دریافتنی ،حداکثر در ابتدای روز به حساب بانکی شرکت واریز شده و یا جهت وصول به بانک واگذار  و  کلیه اسناد مدت دار به مسئول مربوطه تحویل  و رسید مربوطه دریافت می شود.

8.طی دوره های منظم مثلا 15 روز یکبار صورت حساب های بانکی مربوطه به کلیه حساب های بانکی اخذ و توسط اشخاصی مستقل از مسئولین دریافت و پرداخت  و مسئولین ثبت دفتر با اقلام مندرج  در دفاتر شرکت مطابقت و ماهیت و دلایل کلیه اقلام مزبور ، اقلام مغایرت مشخص شده و نتایج حاصله توسط یکی از مقامات مسئول شرکت مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.


کنترل خریدها و هزینه ها :

1.هیچ خرید و یا دریافت خدمتی بدون مجوزهای خرید یا دریافت خدمات انجام نمی شود

2. هنگام تحویل کالا و یا خدماتات،مدراک کافی و مناسب برای مستند کردن مشخصات ، مقادیر یا کیفیت کالا تهیه می شود

3.کنترلهای مناسبی و جود دارد که بتوان اطمینان حاصل نمود که کلیه مدارک مدنظر قرار خواهد گرفت.

4.کنترلهای مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که در مقابل کلیه مدارک مربوط به کالا یا ارائه خدمات دریافتی  صورت حساب  دریافت می گردد.

5.مقادیر مشخصات کالا /خدمات دریافتی مندرج در صورت حساب ها با مدارک مربوط  با دریافت کالا مطابقت می گردد.
 

Similar threads

بالا