پیکاسو و معماری

elnazzzzz

کاربر ممتاز
کوبیسم و معماران دیکانستراکشن-فولدینگ-پیدایش کیهانی


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]کوبیسم :[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]همان زمان که سزان ضابطه یا هدف هنری خویش را در گفته زیر خلاصه کرد، باید همه مشهودات را با واسطه حجمهای هندسی منتظم چون استوانه، کره، مخروط به تصویر در آورد، و . . . زمینه برای ظهور شیوه حجمگری یا کوبیسم آماده شد و به همین دلیل است که سزان به حق پدر مکتب کوبیسم خوانده می شود. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مکتب کوبیسم و یا به معنای لغوی آن مکعب گری در سال 1907 با اجرای و نمایش تابلو دوشیزگان آوینیون توسط پیکاسو پایه گذاری ش، گرچه آن تابلو به دید مردم نابه هنجار می نمود و هم از نظر پیکاسو کاری ناتمام از نظر هنری. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]با پا به عرصه گذاشتن مکتب کوبیسم، ضوابط دیرینه هنرهای نقاشی و پیکره تراشی از پایۀ و بن دگرگون شد، و ابتکار و اهتمام بزرگترین هنرمندان زمان را به خود موقوف ساخت، کوبیسم در قیاس با دیگر جنبش های هنری پیش از خود، گسست مثبت تری از اصول و شیوه رنسانس محسوب می شود، کوبیسم از یک سو به هنر پیش از یونان چشم دارد و از سوی دیگر به آینده و راه پیش رو هنری.[/FONT][SIZE=+0][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] باید گفت آنچه کوبیسم را از مکتبهای دیرین متمایز می دارد این است که کوبیسم هنر تقلیدگری نیست، بلکه هنری است ادراکی که می تواند تا مرحله آفرینش تعالی یابد. [/SIZE][/FONT]


دوشیزگان آوینیون-اثر پابلو پیکاسو
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]آرکیپنکو پیکره ساز روسی در باره تاثیر کوبیسم بر مجسمه سازی و معماری این چنین می گوید : کوبیسم حجمهای محدب و مقعر را به ترکیب هنری در آورد، و فضاهای پر و خالی را چون عنصری کمالبخش بر آنها افزود. تجزیه هر شکل به اجزاء سازنده اش از اهدافی بود که کوبیسم به آن دست یافت.[/FONT]


پرتره پابلو پیکاسو در نوجوانی
طبیعت بیجان اثر بابلو پیکاسو
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]کوبیسم به سه دوره تقسیم می شود دوره اول که به کوبیسم اولیۀ معروف است به تابلوهایی گفته می شود که بین سالهای 1905 تا 1908 کشیده شده اند، مرحله دوم آن که به کوبیسم تحلیلی معروف است، تاکید بیشتری به فرایند جستجوی بصری دارد، هنرمندان سعی می کردند تا مجموعه ای از نقاط دید و پرسپکتیوهای مختلف را در اثر خود ارائه کنند در در این آثار توجه به رنگ یا تقریباً نادیده انگاشته می شد و یا شدیداً به چند مایه رنگ آبی، خاکستری، یا قهواه ای روشن که هماهنگ با سنگینی حجم های موجود در نقاشی است محدود می شدند. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]دوره سوم کوبیسم که به کوبیسم ترکیبیخوانده می شود، رنگ واپس می نشیند و هنرمند با کلاژ کلمات حروف وبافت های نامقبول سطح تابلو را پر می کند. معمولاً از سطوح واقعی همچون کارتن، کاغذ دیواری یا روزنامه در سطح کار نقاشی استفاده می شود.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در مجموع کوبیسم جنبشی در نقاشی و مجسمه سازی بود که بعدها نیز در معماری تاثیر گذاری خود را به نمایش گذاشت. از کوبیسم به عنوان یکی از نقاط ثقل مهم در هنر غرب یاد می شود، و آن را از ابداعات پیکاسو و براک می نامند. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]تاثیر گزاری کوبیسم و سه دورۀ آن، در معماری منجر به پدید آمدن سبکهایی همچون دیکانستراکشن، فولدینگ و پیدایش کیهانی شد، که به آنها خواهیم پرداخت.[/FONT]

سه نوازنده اثر پابلو پیکاسو-کوبیسم تحلیلی

طبیعت بی جان اثر بابلو پیکاسو-کوبیسم ترکیبی
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]همان طور که گفته شد نقاشی تجربه خود را در به کارگیری احجام با مکتب کوبیسم آغاز کرد و آن را با سه مرحله (کوبیسم اولیه، کوبیسم تحلیلی، کوبیسم ترکیبی) به کمال و تکامل رساند، معماری نیز در سال 1982 و با مکتب دیکانستراکشن رویکردی نو به حجم را در طرح آغاز کرد. معماری نیز با سه نگاه و مکتب که مکمل یکدیگر نیز بودند شروع به مطالعه احجام نمود که به ترتیب عبارتند از: دیکانستراکشن، فولدینگ و پیدایش کیهانی (ساختارشکنی) [/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]معماری دیکانستراکشن :[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی، شالوده شکنی، واسازی بنیان افکنی، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است. شاید این کثرت اسامی به این دلیل باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چندوجهی و چند معنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مکتب فکری دیکانستراکشن توسط ژاک دریدا پایه گذاری شد، دریدا با ساختارگراها مخالفت کرد وی معتقد است وقتی ما دنبال ساختارها هستیم، از متغیرها غافل می شویم، فرهنگ و شیوه قومی هر لحظه تغییر می کنند، پس روش ساختارگراها نمی تواند درست [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]باشد. از نظر ژاک دریدا فلسفه غرب دچار نوعی ورشکستگی است و در حال حاظر پویایی خودش را از دست داده است.[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]به طور کلی دیکانستراکشن نوعی وارسی یک متن و استخراج تفسیرهای پنهان و آشکار از بطن متن است، این تفسیرها می تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدید آورنده متن، متناقض و متفاوت باشد. به همین دلیل در دیکانستراکشن آنچه خواننده مشاهده و استنباط می کند واجد اهمیت است، خواننده منظور و معنی متن را مشخص می کند و نه نویسنده.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]برای رسیدن به شرایط فوق باید قوانین گذشته معماری را بر هم زد، می توان گفت که اولین وجه تشابه کوبیسم و این نوع از معماری جدا شدن از تفکرات گذشته و پایه ریزی دوباره فلسفه هنری می باشد. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]معماری دیکانستراکشن به عنوان یک سبک فراگیر و جهانی عمر نسبتاً کوتاهی داشت و از حدود یک دهه فراتر نرفت، ولی تاثیر شگرف و بنیادین بر شیوه طراحی و نوع بازنمایی معنی و تفسیر در حوزۀ معماری داشت، این سبک به عنوان پیش زمینه رویکردهای متعاقب آن همچون معماری فولدینگ و معماری پیدایش کیهانی بود. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در معماری، اشکال و طرح های مختلف دیکانستراکشن مدت یک بیش از یک دهه است که در دانشگاههای معماری و خصوصاً در پروژه های دانشجویی معماری ایران ارائه شده است، چند نمونه از ساختمان ها به این سبک نیز در تهران اجرا شده، ولی این که طرح این ساختمان ها در پی پاسخ به چه مسائلی بوده، سوالی می باشد که هنوز بی پاسخ می باشد. [/FONT]

ایستگاه آتش نشانی-۱۹۹۰-۱۹۹۳-ماکت حجمی

ایستگاه آتش نشانی-۱۹۹۰-۱۹۹۳

طراحی شهری-رم-معمار زاحا حدید

معماری فولدینگ :

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]فلسفه معماری فولدینگ نیز همانند معماری دیکانستراکشن با زیر سوال بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار دارد. فولد یعنی لایه یعنی لایه های هزار تو، یعنی هر لایه در کنار لایه دیگر، همه چیز در کنار هم، هیچ اندیشه ای بر دیگری ارجحیت ندارد، و تفسیری بالاتر و فراتر از دیگری نیست. فولدینگ نیز در پی از بین بردن مبناهای فکری تمدن غرب و بالاخص منطق مطلق و ریاضی گونه مدرن است. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]فولدینگ عمودگرایی، طبقه بندی، و سلسله مراتب را مردود می کند و به جای آن افقی گرایی را مطرح می کند، از نظر فولدینگ همه چیز همسطح یکدیگر هستند. [/FONT]


ماکت ساختمان مرکزی بی ام-آلمان-معمار زاحا حدید

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نظریه دیکانستراکشن جهان را به عنوان زمینه هایی از تفاوت ها می دید و این تضادها را در معماری شکل می داد. این منطق تضاد گونه با مکتب فولدینگ در حال نرم شدن است تا خصوصیات بافت شهری و فرهنگی را به گونه ای بهتر مورد استفاده قرار دهد. اگر در گذشته پیچیدگی و تضاد از دل تقابل های درونی پروژه بیرون می آمد، در حال حاظر خصوصیات مکانی، مصالح و برنامه به صورت انعطاف پذیری روی همدیگر تا می شوند، در حالی که هویت هر یک حفظ می شود. [/FONT]

موزه حمل و نقل دریایی-اسکاتلند-معمار هاستینگ (طرح رد شده در مسابقه)

موزه حمل و نقل دریایی-اسکاتلند-معمار زاحا حدید (طرح برنده)

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]معماری پیدایش کیهانی [/FONT][/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif](غیر خطی) :[/FONT][/FONT]​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]معماران سبک دیکانستراکشن که در اوایل دهۀ نود میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه خود را پایبند ندیدند. آنها در روند شکل گیری موضوعات علمی [/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] فلسفی جدید در معماری را که از اواخر دهۀ 1970 با مبحث دیکانستراکشن [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]شروع شد ادامه دادند. در حال حاظر این معماران به دنبال شکل کالبدب از مفروضات و شناخت انسان از خود و محیط پیرامون خود می باشند.[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]به طور کلی در کیهان، گسترش و پیدایش به صورت مستمر و در یک مسیر خطی صورت نمی گیرد، بلکه به صورت غیر خطی و پرش انجام می شود. بدین معنی که گسترش در هر مرحله، نهایتاً به نقطه بحران و آشفتگی و متلاشی شدن نظم آن ختم می شود. در این نقطه یک پرش ایجاد می شود و شرایط و نظم مرحلۀ جدید متفاوت از مرحله قبل است. در هر مرحله، پیش بینی دقیق مرحلۀ بعدی امکان ندارد، زیرا موارد بسار جزئی می توانند، تغییرات مهمی در مرحله بعدی ایجاد کنند.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]معماری قرن بیستم این را بحث را مطرح می کند که معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود، معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنولژی، و فلسفه کنونی.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اگر در جهان سنت، فرم تابع سنت و در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است و در جهان کنونی، فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد.
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اگر میس وندروهه شعار کمتر بیشتر است را در معماری مدرن مطرح کرد، معماری پیدایش کیهانی بر اساس نظریه پیچیدگی و به نقل از فیلیپ اندرسون شعار بیشتر متفاوت است را تکرار می کند. بدین معنی که جواب دو به علاوۀ دو لزوماً چهار نیست.[/FONT]

[/FONT]

ماکت حجمی-طراح فرانک گهری
منبع:http://mihrab.blogfa.com/post-6.aspx[/FONT]
 
بالا