پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های حسابداری با رویکرد شبکه‌های عصبی

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی

مقاله 1، دوره 11، شماره 28، زمستان 1389 اصل مقاله (455 K)
نویسندگان
عادل آذر[SUP]1[/SUP] ؛ سیروس کریمی[SUP]2[/SUP]
[SUP]1[/SUP]دانشگاه تربیت مدرس
[SUP]2[/SUP]دانشگاه ایلام

چکیده
هدف این تحقیق پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های حسابداری با رویکرد شبکه‌های عصبی است. در این تحقیق توانایی پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های حسابداری با دو رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق نسبت‌های حسابداری و متغیر وابسته بازده سهام می‌باشد بدین منظور نسبت‌های حسابداری برای دو صنعت سیمان و دارو به مدت 8 سال جمع‌آوری گردید.
فرضیه‌های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی است. فرضیه اصلی به بررسی توانایی رویکرد شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی بازده سهام در مقایسه با رگرسیون حداقل مربعات در سطح جمع شرکت‌های فعال در دو صنعت می‌پردازد و فرضیه‌های فرعی به بررسی این مورد در سطح شرکت‌های فعال در سطح هر صنعت می‌پردازد.


 
بالا