پژوهشی در طراحی و ساخت "خرپای کمان مرکب چوبی" برای پوشش دائم حیاط خانه قائم مقامی در یزد

DDDIQ

مدیر ارشد
پژوهشی در طراحی و ساخت "خرپای کمان مرکب چوبی"
برای پوشش دائم حیاط خانه قائم مقامی در یزد

آزاده خاکی قصر، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
حسین پورمهدی قائم مقامی، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزدچکیده
نوشتار حاضر در پی بیان امکان ها و محدودیت هایی است که در جریان پژوهش ، طراحی و ساخت سازه سبک دائم در قالب خرپای کمان مرکب چوبی برای پوشاندن یکی از حیاطهای خانه های تاریخی یزد، به نام "خانه قائم مقامی" , اتفاق م ی افت د علت پوشاندن حیاط ، به عنوان ایده طراحان برای باز استفاده حیاط خانه به عنوان نشیمن ام روز ی ب را ی زن دگ ی جدی د ب ر – اساس کالبدی اصیل است از آنجا که پژوهش حاضر میان رشته ای بین معماری، سازه و مرمت است ،اهداف مترتب بر آن ، چنین بیان می شود:
هدف معماری : حفظ استعداد حیاط به منظور دیدن آسمان است, خواسته حیاط این است که آسمان را ببیند - هدف سازه: پیوند سازگار میان سازه الحاقی و سازه موجود از نظر رفتار سازه - هدف مرمت: همخوانی و تناسب فرم سازه الحاقی با معماری بافت تاریخی شهر یزد - طراحی بر اساس روش شبیه سازی در محیط سه بعدی و ماکت های متعدد با مقیاس های متفاوت انجام شد اما هیچکدام از جوابها در برآورده ساختن اهداف کاملا موفق نبودند با جایگزینی قابلیت سنجی مصالح در مقیاس واقعی برای ایجاد ف رم ه ا ی
مستعد به جای روش شبیه سازی و قرار گرفتن در مسیر یک به یک ساختن ,"طراحی" و "س اخت " از تفکی ک اجب ار ی ره ا شدند به این ترتیب جوابهای مستعد تری برای پروژه بروز یافتند در نهایت هفت تیر چوبی در قالب خرپاه ا ی کم ان مرک ب شکل گرفتند خرپاها بر روی عرض حیاط مستقر شدند و پوششی دائم که تداعی گر فرم هلالی است روی حیاط برپا شد
از نتایج پژوهش حاضر می توان چنین اشاره کرد : گزینه های طراحی که دارای دستمایه هایی برای ساخت هستند ،طراح ی را به سمت واقعی شدن و چالش داشتن با واقعیت مسائل ارتقاء می دهند با این نگاه می توان استعداد آنها را در "س اختما یه" داشتن آنها دانست لذا بر اثر وجود ساختمایه برای طرح، واسطه ای برای طراحی نزدیک به اجرا خواهیم داشت


کلید واژه ها :
خرپای کمان مرکب چوبی، پوشش دائم حیاط، حیاط خانه قائم مقامی، ساختمایه​
 

پیوست ها

  • پژوهشی در طراحی و ساخت خرپای کمان مرکب چوبی برای پوشش.pdf
    4.1 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا