پوشش مناسب قبل انجام اپوکسی

کفپوش اپوکسی بر روی
1- بتن ماله پروانه ای، سنگ بدون عاج و صاف و سرامیک صاف
2-موزائیک بدون عاج و صاف، فلزات (با پرایمر مخصوص) قابل اجراست.


بتن ماله پروانه ای: بتن که ریخته می شود در همان ساعات اولیه ریخته شدن توسط دستگاه های مال پروانه پرداخته می شود تا سطحی صاف و صیغلی را به ما تحویل دهد ، که به مراتبت از لحاض مقاومت و صاف بودن برتر از بتن سنتی می باشد.


رطوبت در محیط موزائیک:رطوبت زیر موزائیک که بند باز دارد نفوذ کرده و ایجاد مشکل در اجرای کفپوش خواهد کرد. بنابراین ابتدا باید توسط دستگاه رطوبت سنج جامدات ، رطوبت کف کنترول شود در صورت وجود رطوبت، به کمک وسایل گرمایشی رطوبت مهار شود سپس فراید کار صورت گیرد.


رطوبت در محیط بتن: توصیه می شود برایاجرای کفپوش ها ، باید حداقل یک ماه بعداز انجام بتن ریزی کف بگذرد تا رطوبت بتن کامل تبخیر شود و همچنین به بتن کاترزده شوند تا هم مانع ترکخوردگی و همچنین در فرایند تبخیر آب بتن تسریع شود.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Rah Pardaz [ نکات نظارتی ] پوشش سقف سوله با ورق روش های اجرا 5

Similar threads

بالا