پروپزال نویسی

همراهی

مدیر بازنشسته
شیوه نگارش طرح پژوهشی ( پروپوزال )


بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران تازه کار درک درستی از معنا، کارکرد و اهمیت پروپوزال پژوهشی ندارند کیفیت پژوهش نسبتمستقیمی با کیفیت پروپوزال دارد . پروپوزال بد حتی اگر به تصویب هم برسد پروژه را خراب می کند . پروپوزال خوب، برعکس ، نهتنها موفقیت پروژه را نوید می دهد، بلکه کمیته پروژه را نیز در به رسمیت شناختن ش ما به عنوان پژوهشگری توانا تحت تأثیر قرارمی دهد . هدف از پروپوزال پژوهشی آن است که دیگران باور کنند که شما قصد انجام پروژه پژوهشی ارزشمندی را در سر دارید وشایسته انجام آن هستند و برنامه کاری مناسبی برای تکمیل آن دارید . اصولاً هر پروپوزال پژوهشی باید همه عناصر کلیدی مندرج درفرآیند پژوهش را داشته باشد و اطلاعاتی کافی را به خواننده بدهد تا او بتواند به ارزیابی پژوهش پیشنهادی بپردازد.
همه پروپوزال های پژوهشی صرف نظر از حوزه پژوهش و روشی که برای انجام آن بر می گزینند باید به سه پرسش زیر پاسخ دهند:
-1 آنچه که می خواهید انجام دهید چیست ؟
-2 چرا می خواهید آن را انجام دهید؟
-3 چگونه آن را انجام خواهید داد؟
پروپوزال باید حاوی اطلاعاتی باشد که خوانندگانش متقاعد شوند که شما ایده پژوهشی مهمی در سر دارید، دریافت درستی از ادبیاتموضوع و مباحث مهم مربوط به آن دارید و در نهایت آنکه روش شما روشی معتبر است.
کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه پیشنهادی ، بلکه به چگونگی نگارش پروپوزال شما بستگی دارد . این خطروجود دارد که یک پر وژه پژوهشی خوب به دلیل آن که پروپوزال آن نگارش خوبی ندارد رد شود . از این رو به صلاح است که نگارششما منسجم ، روشن و برانگیزاننده باشد. هدف از این موضوع تمرکز شیوه نگارشی پروپوزال است و نه نحوه بسط ایده های پژوهشی.


عنوان :
عنوان پژوهش باید مختصر و توصیفگر با شد. برای مثال می توان عبارت پژوهشی درباره ... را به کار نبرد . عنوان ها اغلب برحسبکارکرد پژوهش بیان می شوند، زیرا چنین عنوان هایی به روشنی نشان دهنده متغیرهای مستقل و وابسته هستند . با وجود ایندرصورت امکان عنوانی روشنگر و جذاب انتخاب کنید . یک عنوان خوب نه تنها توجه خواننده را جلب می کند بلکه باعث می شود اوجهت گیری مثبتی به پروپوزال پیدا کند.


چکیده :
چکیده خلاصه کوتاهی از کل پروپوزال است که نباید بیش از حدود 300 کلمه باشد . چکیده باید شامل بیان مسئله، ضرورتپژوهش، فرضیه (در صورت وجود )، روش و یافته های اصلی پژوهش باشد. توصیف روش می تواند شامل طراحی، روال کار، نمونهگیری و ابزار مورد استفاده باشد.

مقدمه :
هدف اصلی از نگارش مقدمه ایجاد پیشینه یا بستر لازم برای مسئله پژوهشی شماست . چگونگی صورت بندی مسئله پژوهش شایدبزرگترین مشکل نگارش پروپوزال باشد . اگر مسئله پژ وهش در بستر ادبیاتی عام و پریشان شکل گرفته باشد، در آن صورت بی مایه وغیر جالب می نماید اما اگر همان مسئله در بستر حوزه پژوهشی بسیار دقیق و روزآمدی جای گرفته باشد، آنگاه اهمیتش آشکارخواهد شد.
متأسفانه قانون خاصی برای چگونگی نگارش پاراگراف آغازین که هم جال ب و هم روشنگر باشد وجود ندارد . این امر تا حدود زیادی بهخلاقیت شما و عمق درکی که از جوانب مسئله دارید بستگی دارد، و اینکه تا چه حدی می توانید به نحوی روشن به مسئله پژوهشبیندیشید. با وجود این بکوشید نخست مسئله پژوهش خود را یا بر بستری از حوزه ای داغ و امرو زی جای دهید یا بر حوزه ایقدیمی تر که هنوز زنده و مورد توجه است . دوم آنکه لازم است پیشینه تاریخی مختصر اما در خوری به دست دهید . سوم آنکه ،بستری امروزین فراهم آورید چنانکه در چنین بستری ، مسئله پژوهش پیشنهادی شما جایگاهی محوری پیدا کند و در نهایت باید ،بازیگران کلیدی را شناسایی کنید و به مربوط ترین و نمایاننده ترین موارد و مطالب منتشر شده اشاره کنید . خلاصه آنکه بکوشیدمسئله پژوهش تان را تا حد امکان برجسته سازید و در عین حال اهمیتش را توضیح دهید.
مقدمه معمولاً با عبارتی کلی درباره حوزه مسئله پژوهش و تمرکز ب ر مسئله ای خاص آغاز می شود . به دنبال آن نیز توجیه یا دلیلمنطقی پرداختن به چنین مطالعه ای می آید. مقدمه معمولاً موارد زیر را در بر می گیرد:
-1 بیان مسئله پژوهش، که اغلب با عنوان هدف از پژوهش نیز نام برده می شود.
-2 فراهم آوردن بستر و آرایش صحنه برای مسئله پژوهش تان به نحوی که ضرورت و اهمیت آن را نشان دهد.
-3 ارایه دلیل منطقی مطالعه پیشنهادی و نشاندادن چرایی ارزشمندی انجام آن.
-4 شرح مختصر مباحث عمده و مسائل فرعی ای که پژوهش به آنها می پردازد.
-5 شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته آزمایش یا مشخص کردن پدیده ای که می خواهید مطالعه کنید.
-6 بیان فرضیه یا نظریه ( اگر وجود دارد ) در پژوهش های اکتشافی یا پایدار شناختی ، نیازی به داشتن فرضیه نیست ( لطفاً
فرضیه را با گمانه های آماری بی اهمیت اشتباه نگیرید).
-7 تعیین حدود یا مرزهای پژوهش پیشنهادی برای رسیدن به تمرکز روشن.
-8 ارایه تعاریفی از مفاهیم کلیدی ( این مورد اختیاری است ).


مرور ادبیات پژوهش
گاهی مرور ادبیات پژوهش در بخش مقدمه جای می گیرد . با وجود این، بیشتر تصمیم گیران و تصویب کنندگان پروپوزال ها ترجیحمی دهند بخش جداگانه ای به این امر اختصاص یابد که در آن مروری کلی بر ادبیات پژوهش انجام ش ده باشد . مرور ادبیات پژوهشکارکردهای مهمی دارد از جمله :
-1 این اطمینان را فراهم می آورد که شما آنچه را که پیش از این گفته شده تکرار نخواهید کرد.
-2 به کسانی که شالوده پژوهش شما را بنیان نهاده اند اعتبار می بخشد.
-3 دانش شما را پیرامون مسئله پژوهش نشان می دهد.
-4 درک شما را از مباحث پژوهشی و نظری مربوط به مسئله پژوهش نشان می دهد.
-5 توانایی شما را در ارزیابی انتقادی اطلاعات ادبیات مربوط به موضوع آشکار می کند.
-6 توانایی شما را در ترکیب و سنتز ادبیات موجود نشان می دهد.
-7 دریافت های نظری جدیدی به دست می دهد یا الگوی جدیدی ارایه می کند که همان چارچوب مفهومی پژوهش تان
است.
-8 خواننده تان را متقاعد می کند که پژوهش پیشنهادی در غنی سازی ادبیات موضوع مشارکتی مهم و بنیادی خواهد داشت .
( یعنی مشکل نظری مهمی را حل یا شکاف بزرگی را در ادبیات مورد نظر پر می کند).
بیشتر پژوهشگران تازه کار در مرور ادبیات تحقیق دچار این مشکلات هستند:
-1 فقدان سامان و ساختار
-2 فقدان تمرکز ، وحدت و انسجام
-3 تکراری بودن
-4 کوتاهی در ذکر مقالات و آثار پر نفوذ
-5 ناتوانی در همراهی با پیشرفت های جدید
-6 ناتوانی در ارزیابی انتقادی مقالات و آثار ذکر شده
-7 ذکر منابع نامربوط و نامعتبر
-8 وابستگی بیش از حد به منابع دست دوم
درصورت وجود هر یک از نقایص بالا در پروپوزال، بعدها با مشکل مواجه خواهید شد.
راههای گوناگونی برای تنظیم ادبیات پژوهش وجود دارد . برای آنکه مرور ادبیات پژوهش تان نظم و انسجام یابد از تیترهای فرعیاستفاده کنید . برای مثال پس از اشاره به اهمیت حوزه پژوهش ی تان و وضعیت کنونی پیشرفت های این حوزه می توانید زیر بخشهای متعددی را به مباحث مرتبط اختصاص دهید . از جمله : الگوهای نظری، ابزار اندازه گیری تفاوت های فرهنگی و جنسیتی وغیره.
به خاطر داشتن این نکته سودمند است که شما می خواهید داستانی برای مخاطبانی نقل کنید . بکوشید این داستان را به گونه ایبرانگیزاننده و درگیر کننده نقل کنید . حوصله آنان را سر نبرید، زیرا ممکن است منجر به رد پروپوزال احتمالاً ارزشمند شما شود .( فراموش نکنید که ارزیابان پروپوزال ما نیز به هر حال انسان هستند.


روش :
بخش روش بسیار مهمی است زیرا نشان می دهد که شما چگونه به مسئله پژوهش می پردازید . این بخش نشان دهنده برنامه کاریشماست و فعالیت های ضروری برای کامل شدن پروژه را شرح می دهد . اصل راهنمای نگارش بخش روش این است که باید دربردارنده اطلاعات کافی ب اشد تا خواننده بتواند تعیین کند که آیا روش شما معتبر است یا نه . حتی برخی می گویند که پروپوزالخوب باید واجد چنان جزئیاتی باشد که پژوهشگر صلاحیت دار دیگری نیز بتواند آن پروژه را به انجام برساند .لازم است نشان دهیدکه از روش های جایگزین نیز شناختی کافی دارید و براساس این شناخت به گونه ای از روش خود دفاع کنید که گویی مناسب ترینو معتبر ترین راه پرداختن به مسئله پژوهشی است.
لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است روش پژوهش کیفی بهترین پاسخ را به مسئله پژوهشی تان بدهد . اما از آنجا که جریان غالبپژوهشگری هنوز هم علیه پژوهش های کیفی به ویژه انواع پدیدار شناختی آن دچار پیشداوری است، لازم است که روش کیفی تانرا به خوبی توج یه کنید . علاوه بر این چون تحلیل کیفی ملاک ها و رسوم چندان تثبیت شده و پذیرفته شده ای ندارد ، بخش روشپروپوزال شما باید بسیار پرداخته تر و پخته تر از آ‹چه که در سنت پژوهش های کمی نیز است باشد.
مهم تر آنکه فرآیند گردآوری داده ها در پژوهش های کیفی در مقایسه با پژوهش های کمی تأثیر بسیار بیشتری بر نتایج پژوهشمی گذارد . به همین دلیل توصیف چگونگی جمع آوری و تحلیل داده ها توجه به دقت بیشتری می طلبد ( شیوه نگارش ب خش روشبرای پژوهش های کیفی موضوعی است در خور مقاله ای دیگر ).
اما بخش روش در پژوهش های کمی عموماً باید دارای بخش های زیر باشد:
-1 طراحی – آیا روش شما مطالعه ای پرسشنامه ای است یا تجربه ای آزمایشگاهی؟ کدام گزینه را بر می گزینید؟
-2 سوژه ها یا نمونه ها – چه کسانی در بررسی شما مشارکت می کنند؟ از چه نوع نمونه گیری استفاده می کنید؟
-3 ابزار – چه نوع ابزار اندازه گیری یا پرسشنامه را به کار می برید؟ آیا آنها را انتخاب می کنید؟ آیا آنها معتبر و قابل
اعتمادند؟
-4 روال بررسی – چه برنامه ای برای انجام بررسی تان دارید؟ چه فعالیت هایی خواهید کرد؟ چقدر طول خواهد کشید؟
نتایج :
روشن است که در مرحله پروپوزال نتیجه ای نمی توانید داشته باشد . اما لازم است که تصویری از نوع داده هایی که می خواهیدگردآورید و شیوه های آمارگیری ای که به کار خواهید برد داشته باشید تا بتوانید به مسئله پژوهش تان پ اسخ دهید یا فرضیه تان رابه محک آزمایش در آورید


برآورد زمان و هزینه
ملاک ها و معیارهای چندان دقیقی برای تعیین زمان و هزینه مورد نیاز پژوهش در پروپوزال وجود ندارد . اما یک اصل مهم در اینزمینه وجود دارد و آن این است که زمان و هزینه پیشنهادی تا حد امکان با ید با ذکر جزئیات و زیر بخش های متناسب با کلپژوهش ذکر شود. به عنوان مثال می توان کل پژوهش را به سه یا چهار مرحله تقسیم کرد.
بدین گونه :
مرحله اول : تعیین جامعه آماری و نمونه ها ،
مرحله دوم : تنظیم پرسشنامه ( یا آماده سازی لوازم آزمایش )،
مرحله سوم : پیمایش مرحله چهارم : تحلیل داده ها و نتیجه گیری . به نسبت حجم جامعه آماری و تعداد همکاران طرح می توانزمانی را به هریک از این مراحل اختصاص داد و آن را در جدولی که امکان مقایسه آسان مراحل در آن وجود دارد تنظیم کرد . برایارایه بودجه پیشنهادی نیز می توان یا براساس الگوی مرحله ای اقدام کرد یا براساس میزان کاری که مجری یا مجریان طرح برحسبنفر/ساعت انجام خواهند داد . بهتر است در هر دو حالت هزینه های جنبی از قبیل سفر، تجهیزات و غیره نیز به صورت جداگانه ذکرشود.


مذاکره
پس از پایان نگارش پروپوزال و ارایه آن به هیأت تصمیم گ یرنده بهتر است مذاکره ای حضوری نیز با آن برای توجیه و دفاع ازپروپوزال انجام شود . بسیار مهم است که خوانندگان شما متقاعد شوند که پژوهش تأثیر بالقوه مهمی بر پیشرفت های آن حوزهپژوهشی خواهد داشت . لازم است حس اشتیاق و اطمینان خود را بدون بزرگنمایی مزیت های پرو پوزال منتقل کنید . به همین دلیلنیز باید به محدودیت ها و ضعف های پژوهش پیشنهادی اشاره کنید که البته به مرور زمان برطرف خواهد شد.
خطاهای رایج در پروپوزال نویسی
-1 ناتوانی در ارایه بستری مناسب برای تنظیم مسئله پژوهشی .
-2 ضعف در تعیین شرایط محدود کننده پژوهشی .
-3 ضعف در ذکر منابع راهنما .
-4 ناتوانی در ارایه درست نحوه مشارکت نظری و تجربی دیگر پژوهشگران .
-5 ضعف در تمرکز بر مسئله پژوهش
-6 ضعف در پردازش استدلال هایی منسجم و متقاعد کننده برای پژوهش پیشنهادی .
-7 طولانی کردن موضوعات کم اهمیت و ایجاز موضوعات مهم.
-8 این شاخ و آن شاخ پریدن – سرک کشیدن به هرجا بدون جهت گیری خاص.
-9 خطاهای متعدد در نقل قول ها و ارجاعات نادرست.
-10 کوتاهی یا بلندی بیش از حد.
-11 نگارش شلخته و بی سامان .


منبع؟
 

همراهی

مدیر بازنشسته
نمونه فرم پیشنهادی پروپزال
(این فرم مربوط به دانشکده خودم هست ولی در اکثر جاها به همین صورت میباشد)
 

پیوست ها

 • پروپوزال برای دانشجویان طرح نهایی.rar
  19.5 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
نمونه فرم پیشنهادی پروپزال 2

نمونه فرم پیشنهادی پروپزال 2

موضوع : هتل چهارستاره
 

پیوست ها

 • proposal.pdf
  760.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

sahere.f

New member

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] با سلام یک نمونه ای از پروپوزال رو همین جا واست.ن میزازم
موضوع:اقامتی تجاری
[/FONT]
[FONT=&quot]فهرست مطالب:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]تشریح موقعیت فضای-مکانی موضوع[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]ماهیت و مقیاس موضوع[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]ضرورت انجام موضوع[/FONT]​
[FONT=&quot]اهداف پژوهش[/FONT]​
[FONT=&quot]سَقِّز[/FONT][FONT=&quot] (به [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]کردی[/FONT][/FONT][FONT=&quot]: سه قز، یکی از شهرهای شمال‌غربی [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]ایران[/FONT][/FONT][FONT=&quot] در شمال [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]استان کردستان[/FONT][/FONT][FONT=&quot] است. این شهر در شمال‌غربی [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]سنندج[/FONT][/FONT][FONT=&quot] و در فاصلهٔ ۱۹۸ کیلومتری آن واقع است. از شمال به آذربایجان غربی (شهر [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]بوکان[/FONT][/FONT][FONT=&quot])، از غرب به شهر [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]بانه[/FONT][/FONT][FONT=&quot] و منطقه [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]ایل گورک[/FONT][/FONT][FONT=&quot] و حدود شهرستان [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]سردشت[/FONT][/FONT][FONT=&quot]، از جنوب به منطقهٔ [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]سرشیو[/FONT][/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]مریوان[/FONT][/FONT][FONT=&quot]، و از شرق به [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]تکاب افشار[/FONT][/FONT][FONT=&quot] منتهی می‌شود. شهر سقز برروی دو [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]تپه[/FONT][/FONT][FONT=&quot] طویل که [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]رودخانه سرپوشیده ولی‌خان[/FONT][/FONT][FONT=&quot] از وسط آن می‌گذرد، بنا شده‌است. پستی و بلندی‌های داخل شهر و چشم‌انداز رودخانهٔ [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]سیمینه‌رود[/FONT][/FONT][FONT=&quot]، که از کنار این شهر می‌گذرد از ویژگی‌های آنست[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مختصات جغرافیای سقز:[/FONT] [FONT=&quot]سقزدر “۴۶ درجه و ۱۷ دقیقه”طول جغرافیایی و “۳۶ درجه و ۱۴ دقیقه” عرض جغرافیایی از خط استوا واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۴۷۶ متر است و نسبت به تهران “۲۵ درجه و ۲۷ دقیقه”طول غربی فاصله دارد. در ناحیه‌ای کوهستانی و مرتفع بین ارتفاعات نامنظم سلسله جبال زاگرس واقع شده، در جنوب این شهر کوههای “هیجانان” و در غرب آن کوههای “ملقرنی” گسترده‌اند.[/FONT][FONT=&quot][SUP][FONT=&quot][۵][/FONT][/SUP][/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]وجه تسمیه :[/FONT]
[FONT=&quot]نام امروزینِ سقز از نام قوم [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]سکا[/FONT][/FONT][FONT=&quot] به یادگار مانده‌است، و سکز همان ساکز است. در روزگار مادها سکاها فراوان به مرزهای ایران می‌تاختند. به‌دنبال حملهٔ مجدّد آشور به مادها خشتریته برای پایان دادن به حملات [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]آشور[/FONT][/FONT][FONT=&quot] با ماننا و سکاها پیمان دوستی بست و عملاً با آشور وارد جنگ شد.در حدود سال ۶۵۰ پ. م. پادشاهی ماد دولت بزرگی در ردیف ماننا و اورارتو و عیلام بود. بعد از سکاها [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]کیمری[/FONT][/FONT][FONT=&quot] ها (یکی دیگر از قبایل صحرانشین شمال قفقاز) به منطقهٔ شمال‌غرب ایران حمله کردند و در سر راه خود، دولت اورارتو در غرب [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]دریاچه ارومیه[/FONT][/FONT][FONT=&quot] و شرق [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]آناتولی[/FONT][/FONT][FONT=&quot] را نابود کردند.بزرگ‌ترین پادشاه ماد، در ده سال اوّلِ حکومتش موفّق شد که رابطه‌اش را با پادشاه سکاها، [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]پروتوثیس[/FONT][/FONT][FONT=&quot]، به اتّحاد متقابل تبدیل کند. هووخشتره ارتشش را به دو قسمت پیاده‌نظام مجهّز به نیزه و سواره‌نظام تیرانداز (شکلی که از سکاها آموخته‌بود) تقسیم کرد و دولت نیرومندی در ماد تشکیل داد. در روزگار هووخشتره، پس از انقیاد سکاها در ماد، گروهی از سکاها را به غرب ماد کوچاندند و این سرزمین را به‌نام آنان سکزی یا ساکز خواندند که اکنون به سقز معروف است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]ماهیت و مقیاس موضوع:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-مفهوم مراکز تجاری :[/FONT]​
[FONT=&quot]مرکز تجاری به مفهوم کلی به ملی سرپوشیده و یا روبازی اطلاق میگرددکه تعدادی فروشگاه رو شامل میگردد که این فروشگاه ها میتوانند از یک یا چند صنف مختلف تشکیل گردند.این محل کانون داد وستد بوده است وارتباط مستقیم بین عرضه وتقاضا را برقرارمینماید.[/FONT]​
[FONT=&quot]تأسیسات اقامتی:[/FONT] [FONT=&quot] مجموعه واحدهایی که برای اقامت گردشگران، خدمات اقامتی و یا وابسته به آنرا ارائه می دهند تأسیسات اقامتی نامیده می شوند. انواع تأسیسات اقامتی توریستی عبارتند از: هتل، متل، مهمانسرا، مسافرخانه یا مهمانپذیر، پانسیون، هتل آپارتمان، اردوگاه جهانگردی، کمپینگ، مجتمع توریستی، ویلا یا آپارتمان شخصی[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]سقز دارای بازار سنتي و سرپوشيده اردلان و مجتمع تجاری کوثر و عرفانی و پاساژهای فولادی و نورو آزادی .. است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]سقز دارای اماکن اقامتی نظیر هتل ماد و سقز و هتل آزادی است.[/FONT]
[FONT=&quot]مفهوم نقطه تجاری براي نخستين بار در فوریه سال 1992 به منظور فراهم کردن فرصت های تجاری بین المللی برای بنگاه های کوچک و متوسط از سوی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) ارائه گرديد. پس از آن فدراسيون جهاني نقاط تجاري در سال 2000 با هدف بهبود كارايي تجاري، افزايش مشاركت بنگاههاي كوچك و متوسط در زمينه تجارت بين الملل و كسب استقلال از آنكتاد با مشاركت تمامي نقاط تجاري ايجاد شد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]كليه نقاط تجاري كشورهاي جهان در يك شبكه جهاني الكترونيكي موسوم به شبكه جهاني نقاط تجاري
( [/FONT]
[FONT=&quot]World Trade Point Network[/FONT][FONT=&quot]) به يكديگر مرتبط هستند و با بهره گيري از ابزارهاي نوين ارتباطي به منظور مشاركت بيشتر بنگاهها در فضاي كسب و كار الكترونيكي با ديگر شبكه هاي جهاني ارتباط برقرار مي نمايند. در حال حاضر در اين شبكه جهاني بالغ بر 100 مرکز اطلاعات و تسهیلات تجاری از كشورهاي جهان عضو مي باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]نمونه ای از مجتمع اقامتی تجاری :[/FONT]
[FONT=&quot]پروژه اقامتی، تجاری شارستان با زیربنایی حدود ٥٠٠٠٠ متر مربع در ١٥ طبقه یکی از وسیع ترین پروژه های درحال اجرای مشهد می باشد، این پروژه دارای ٢٥٨ واحد تجاری در ٥ طبقه، ٢٤٥ واحد اقامتی در ٧ طبقه می باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]خیابان طبرسی، طبرسی 17، تقاطع شارستان[/FONT]
[FONT=&quot]بخش های شارستان[/FONT] [FONT=&quot]بخش تجاری :[/FONT] [FONT=&quot]این مجتمع با زیر بنای کل 15728 متر مربع و زیر بنای مفید 9040 متر مربع در 5 طبقه احداث گردیده است .[/FONT]
[FONT=&quot]طبقه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]کاربری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تعداد واحد ومساحت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]میانگین مساحت (متر مربع)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تجاری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]63 واحد(18.50 الی 328 متر مربع)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]33[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]همکف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تجاری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]64 واحد (17.40 الی 83.40 متر مربع)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]29[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تجاری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]64 واحد (17.80 الی 358 متر مربع)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]31[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]دوم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تجاری[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]67 واحد (18.80 الی 362.90 متر مربع)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]30[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]سوم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]رستوران و شهربازی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]یک رستوران بزرگ به همراه شهربازی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بخش اقامتی :[/FONT] [FONT=&quot]بخش اقامتی این مجتمع ، با زیر بنای مفید 16700 متر مربع در 7 طبقه ( از طبقه چهارم الی دهم ) اجرا و شامل 245 واحد اقامتی ( 50 الی 86 متر مربع ) است .نحوه طراحی بخش اقامتی این مجتمع به صورتی است که قابلیت استفاده به صورت هتل آپارتمان و نیز آپارتمان مسکونی را دارا می باشد.[/FONT]


[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ضرورت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]انجام[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]موضوع[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]ضرورت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ایجاد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجموعه[/FONT][FONT=&quot]‌[/FONT][FONT=&quot]هاي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تجاري[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ايجاد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]محيطي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خوشايند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]براي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خريد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کالا؛[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دريافت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خدمات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ارتباط[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]انسانها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]يکديگر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]براي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رسيدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اين[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هدف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ابتدا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نگاهي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گذرا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تاريخچه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تجارت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ايران[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تاريخچه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ايجاد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجموعه[/FONT][FONT=&quot]‌[/FONT][FONT=&quot]هاي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تجاري[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اجتماعي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ايران[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ومشهد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]داريم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سير[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تکامل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ويژگيهاي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اين[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجموعه[/FONT][FONT=&quot]‌[/FONT][FONT=&quot]ها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مورد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بررسي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قرار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ميدهيم[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]براي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شناخت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بيشتر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نمونه[/FONT][FONT=&quot]‌[/FONT][FONT=&quot]هاي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مشابهي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نقاط[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مختلف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جهان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مورد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بررسي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قرار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]داده[/FONT][FONT=&quot]‌[/FONT][FONT=&quot]ايم[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]​
[FONT=&quot]ضرورت ایجادمجموعه های اقامتی :چنین[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجموعه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ارائۀ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خدمات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رفاهی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تفریحی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مسافران[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]محلی،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]منطقه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ملی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بوده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]چنین[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خدمات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گسترده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مسأله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اقامتی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مطرح[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]فراغت،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یکی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زمینه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پدید[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آوردن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]انسانی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ارزشهای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]روانی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عاطفی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]والاتر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فرهنگی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سرشارتر،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زمینه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خستگی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کردن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دوباره[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]فراغت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جامعه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شکل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اندازه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ویژه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جوامع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پیشرفته،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نظر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کمیت،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]افزون[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کشورهای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حال[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رشد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جهان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]می[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]ولی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گذارندن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اوقات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جامعه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حسب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خصوصیات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اجتماعی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]متفاوت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]می[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کشور[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ما[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سپری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کردن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اوقات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فراغت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مورد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]توجه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قرار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گرفته[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تلاش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فراوانی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]راستا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]انجام[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مهمترین[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آنها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ایجاد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مراکز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فرهنگی،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تفریحی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot]... [/FONT][FONT=&quot]در[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نقاط[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مختلف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کشور[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]اهداف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پژوهش[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]هدف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ایجاد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مراکز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تجاری[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]پس[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پیدایش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تمدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قبل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رایج[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پول[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مبادله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کالا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]صورت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پایاپای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]صورت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میگرفت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تدریج[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ازدیاد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حجم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تولیدات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]توسعه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مبادلات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گسترش[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]روابط[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اجتماعی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اقتصادی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سیستم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اقتصادی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پیشرفت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نموده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گروه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عمده[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زیر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شکل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گرفت[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]​
[FONT=&quot].. [/FONT][FONT=&quot]تولیدکنندگان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]..[/FONT][FONT=&quot]توزیع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کنندگان[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]..[/FONT][FONT=&quot]مصرف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کنندگان[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]جهت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رفع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیاز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مصرف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کنندگان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ارائه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]محصول[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تولیدکنندگان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیاز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اماکنی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تسهیل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فوق[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]احساس[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گردیدکه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مسئله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]انگیزه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ایجاد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مراکز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تجاری[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]​
[FONT=&quot]ودر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رابطه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجتمع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اقامتی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میتوان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گفت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]یکی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیاز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]انسان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سرگرمی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ومسافرت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ودیدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جاهای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مختلف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]که[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیازموجب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ساخته[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شدن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجموعه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اقامتی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میشود[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وشهر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سقز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]چنین[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجتعی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیاز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دارد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پاسخگوی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مسافران[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باشد[/FONT][FONT=&quot] .[/FONT][FONT=&quot]ودر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رابطه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجموعه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اقامتی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]میتوان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گفت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هدف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]من[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آشنایی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]چگونگی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]طراحی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجتمع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اقامتی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اینکه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]شهر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سقز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]چنین[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجموعه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ای[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خیلی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نیاز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]دارد[/FONT][FONT=&quot] .[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]مهمترین جاذبه گردشگری شهرستان سقز ‏ [/FONT]
[FONT=&quot]قلعه باستانی زیویه: ‏ [/FONT]
[FONT=&quot]
قلعه (کاخ دژ)باستانی زیویه بر روی یکی از کوه‌های نسبتاً مرتفع در 55 کیلومتری جنوب ‏شرقی شهر سقز در روستای زیویه واقع شده و حدود 700 سال پیش از میلاد در دوره ‏حکومت اقوام ماد و ماننائی ساخته شده است زیویه هم از نظر معماری و هم از نظر آثار ‏هنری یکی از شاخص‌ترین و باارزش‌ترین مکان‌های دوره تاریخی محسوب می‌شود طی چند ‏فصل کاوش‌های علمی و باستان‌شناسی که سال 1354 تا سال 1380 ادامه یافت نتایج قابل ‏توجهی در زمینه شناخت معماری آن به دست آمد از جمله اشیاء به دست آمده در این ‏کاوش‌ها، قطعات عاج منقوش بود که نقوش حیوانی و صحنه شکار اساطیر روی آن حک ‏شده و از ارزش ویژه‌ای برخوردار هستند. از روی دو نمونه از آنها، نقش برجسته آبیدر ‏سنندج طراحی، بزرگنمایی و ساخته شده است.‏ ‏ این قلعه عظیم شامل سالن‌ها، حیاط‌ها، اتاق‌های متعدد، تالار ستون‌دار، انبار غله ورودی اصلی ‏با پلکان سنگی و سایر قسمت‌های مختلف است از مهمترین اشیای به دست آمده می‌توان به ‏سر عقاب طلائی، گردنبند طلایی اشاره کرد که در موزه آثار ملی نگهداری می‌شود. ‏ [/FONT]​
[FONT=&quot]مجموعه کاروانسرا و بازار قدیمی سقز [/FONT]
[FONT=&quot]این مجموعه در مرکز اصلی شهر شامل بقایایی از راسته‌های بازار قدیمی سقز به جای مانده ‏است با توجه به احداث مراکز تجاری در مجاورت آن همچنان به عنوانی یکی از مراکز ‏تجاری اصلی شهر محسوب می‌شود.‏ ‏ [/FONT]​
[FONT=&quot]مسجد دومناره ‏ [/FONT]
[FONT=&quot]
این مسجد در خیابان امام و در بافت قدیمی سقز واقع شده است تاریخ دقیق ساخت آن ‏مشخص نیست ولی اهالی محل ساخت آن را به شیخ حسن مولاناآباد از علمای سابق ‏مذهبی منطقه نسبت می‌دهند که احتمال دارد در اواخر دوره افشاریه و اوایل زندیه ساخته ‏شده باشد. مسجد دارای شبستانی به چهار ستون قطور چوبی است در ضلع جنوب غربی، ایوان ستون‌دار ساخته شده که فرم مخصوص مساجد ‏منطقه کردستان را تداعی می‌کند. در بالای مسجد دومناره قرار دارد و به همین دلیل به ‏مسجد دومناره شهرت پیدا کرده است.‏ [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]قلعه زیویه:[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]عکس[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ضمایم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مربوط[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آثار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]باستانی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مجاور[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مکان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]موضوع:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]مسجد دو مناره[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
 
آخرین ویرایش:

TIGER N

New member
پروپوزال نویسی

پروپوزال نویسی

پروپوزال نویسی


نحوه نگارش پروپوزال

پروپوزال یا طرح تحقیق ، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال ، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید ، توضیح اهمیت آن موضوع ، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته ، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

شکل پروپوزال بنا بر هدفی که از آن دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی شما می تواند قدری متغیر باشد. اما شکل بندی بنیادین آن ، همواره باید شامل عنوان بندی ها و بخش های زیر باشد :
1- موضوع تحقیق ( Project Title )

ذیل این عنوان می بایست عنوان دقیق تحقیق خود را ذکر کنید. برای مثال :

Project Title: Women Role in Southeast Thailand

2- توضیح موضوع و اهمیت آن ( Importance and Statement of Topic )

در این بخش می بایست جوانب موضوع ، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر ، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و کاربردی را توضیح دهید.
3- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)

زیر این عنوان ، باید توضیح مختصری درباره پژوهش هایی که پیش از شما روی این موضوع و موضوعات نزدیک به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع باید به ذکر پژوهش هایی بپردازید که شما قصد دارید یافته های آن ها را تکمیل کنید ، اشتباهات آن ها را رفع نمایید و یا نتایج آن ها را رد کنید.
4- اهداف و فرضیه ها ( Aims and Hypothesizes )

در این بخش باید به ذکر نتایجی بپردازید که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید که از انجام تحقیق چه هدفی دارید؟ به کدام سمت حرکت می کنید؟ و فکر می کنید به کجا خواهید رسید؟
5- روش ها و ابزار های تحقیق ( Methodology )

در این قسمت توضیح دهید که در انجام پروژه از چه روش های علمی سود خواهید برد و چه ابزارهایی را برای رسیدن به اهداف تحقیق به خدمت خواهید گرفت.
6- منابع( References )

فهرستی از منابعی که فکر می کنید از آن ها استفاده خواهید کرد و به کار شما مرتبط هستند را الفبایی و منظم کنید و در این بخش بیاورید.
*نکات مهم

1- پروپوزال را با موضوع شروع نکنید، بلکه عنوانی مانند مثال زیر را در بالای صفحه و یا روی جلد بیاورید و بعد متن پروپوزال را بنویسید :

A Dissertation Proposal Presented to

The Department of Music

University Putra Malaysia

By : Maryam Mobini

2- این نکات را در مورد انتخاب و نگارش تیتر پروژه رعایت کنید :

الف ) سعی کنید موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل کردن عنوان تحقیق خودداری کنید !

ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه ای فشرده از آن چه در ذهن دارید در نظر بگیرید. سعی کنید با همان یک جمله عنوان پروژه بتوانید چارچوب کلی تحقیق و هدف هایتان را به خواننده منتقل کنید. عنوان کار شما باید کاملاً مشخص کند که شما می خواهید چه چیز را و در چه شرایطی مطالعه کنید.

پ ) در جمله بندی عنوان پروژه دقت کنید تا چیدمان آن طوری باشد که آن چه اصل موضوع تحقیق شماست از فرع آن قابل تشخیص باشد. به این دو مثال دقت کنید:

1- Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style

2- Music Style Preferences of Red-haired Musicians

در این جا هر دو جمله ظاهراً یک مفهوم را منتقل می کنند:"سلیقه موزیسین های مو قرمز در انتخاب سبک موسیقی" . اما عملاً تفاوتی بین این دو وجود دارد و آن هم این است که در جمله اول ، تعبیر خواننده این است که توجه بیشتر ما به موزیسین های مو قرمز است و ما اول موزیسین های مو قرمز را بررسی می کنیم و بعد به سلیقه موسیقیایی آن ها می پردازیم. اما در جمله دوم بر عکس ، اولویت به سبک های موسیقی و سلیقه موسیقیایی داده شده و موزیسین های مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.

ت ) سعی کنید کلمات اضافی را از عنوان پروژه حذف کنید . دو مثال زیر در واقع یکی هستند ، اما شماره 2 مقبولیت بیشتری دارد :

1- The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia

2- Changes and Development in Southeast Asia

3- در مورد (1)هدف هایی که از تحقیق دارید و (2) ابژه ای که برای مطالعه انتخاب کرده اید (Objectives) حتماً دقت کنید که در رابطه کامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعی کنید که این رابطه را به خوبی نمایش دهید. منظور این است که مثلاً اگر هدفی که می خواهید به آن برسید ، نامناسب بودن عروسک های باربی برای تربیت دختران هست ، انتخاب ابژه ای مانند جامعه دختران 15 ساله ساکن منطقه 20 تهران ، نا مناسب و نامربوط به نظر می رسد. توجه داشته باشید که بهترین ابژه را برای رسیدن به هدفتان انتخاب کنید.

4- در زمینه چگونگی انتخاب روش تحقیق نیز ، وضع به همین ترتیب است. سعی کنید مناسب ترین ، عملی ترین ، علمی ترین و هم خوان ترین روش را برای پژوهش مورد نظرتان انتخاب کنید.

5- پروپوزال را تمیز و با بخش بندی مناسب تحویل دهید. سعی کنید مرز بین عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روی 1 روی کاغذ A4 تایپ کنید.

6- بهتر است حجم پروپوزال بین 300 تا حد اکثر 400 کلمه باشد.

7- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عریضه نویسی برای استاد راهنما و غیره ، جداً خود داری کنید. از توضیح اضافه هم پرهیز کنید.

8- در مورد نگارش انگلیسی ، حتماً درباره متن پروپوزال با یک مترجم و یا کسی که انگلیسی ادبی را به خوبی می داند مشورت کنید. متن پروپوزال می بایست به لحاظ علمی و ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.

9- پروپوزال را جدی بگیرید! سنجش علمی شما در واقع فقط از طریق پروپوزال میسر است . پس تمام تلاش و دانش خود را برای تنظیم آن به کار بگیرید.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
نام گذاری فایل های پروپوزال های اصلاح شده پروپوزال

نام گذاری فایل های پروپوزال های اصلاح شده پروپوزال

نام گذاری فایل های پروپوزال های اصلاح شده پروپوزال

با توجه به این که پروپوزال های دانشجویان با اعمال نظر اساتید راهنما و مشاور در هر مرحله با اصلاحاتی مواجه می شود. بهتر است که رد و بدل کردن فایل ها از طریق ایمیل با توجه به نکات زیر صورت پذیرد:
1. در نخستین گام پروپوزال اول شما با عنوانproposal1 نام گذاری شود.
2. در مرحله بعد سعی کنید مطالب فارسی داخل پروپوزال را با فونت بی نازنین(B Nazanin) و مطالب انگلیسی را با فونت Times of Romanبنویسید. دلیل این امر این است که این فونت ها در موقعیت ها و محیط های مختلف کمتر به هم می ریزند و خوانایی بیشتری دارند.
3. در هر مرحله تغییر شماره های فایل تغییر یافته را تغییر دهید و برای استاد ارسال نمایید. دلیل این امر این است که استاد که معمولا فایل مستقلی برای شما باز می کند، با ارسال فایل جدید که شماره آن تغییر کرده و برای نمونه به proposal2 تغییر یافته است، می تواند فایل شما را در کتار فایل قبلی ذخیره نماید و در صورت نیاز به مراجعه به آخرین فایل اصلاح شده، این کار به راحتی مقدور خواهد شد.
4. در نهایت شماره گذاری ترتیبی برای فایل های اصلاح شده به شما و اساتیدتان نشان می دهد که پروپوزال شما در چند مرحله اصلاحات داشته است و این عدد در شرایط مختلف، حتی جلسات پیش دفاع قابل طرح خواهد بود.

________________________

منبع : وبلاگ اختصاصی دکتر حمید قاسمی
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
فرم خام با راهنما برای پروپوزال نویسی در کارشناسی ارشد

فرم خام با راهنما برای پروپوزال نویسی در کارشناسی ارشد

فرم خام پروپوزال پبوست، همراه با راهنمایی خلاصه به شما دانشجویان عزیز کمک می کند تا پروپوزال خود را راحت تر بنویسید. برای راهنمایی بیشتر می توانید از کتاب راهنمای پایان نامه دکتر حمید قاسمی و خانم دکتر کشکر استفاده کنید.پیش نمایش فایل :

chekideh1.jpg

.
.
.
.

منبع : وبلاگ شخصی دکتر حمید قاسمی
 

پیوست ها

 • formpropozalMA.pdf
  185.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

dplar

New member
پروپوزال مجتمع توریستی تفریحی ساحلی

پروپوزال مجتمع توریستی تفریحی ساحلی

این پروپزال خودمه با موضوع مجموعه توریستی تفریحی ساحلی، امیدوارم مفید باشه :
poropozal print.pdfporopozal print.pdf
 

پیوست ها

 • poropozal print.pdf
  516 کیلوبایت · بازدیدها: 0

hamed_vazife

New member
نحوه نگارش پروپوزال

نحوه نگارش پروپوزال

[h=3]نحوه نوشتن پروپوزال[/h]الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت یک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بیان می شود که البته متغیرهای اصلی پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته می شود.
ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردی یا بنیادی) و از نظر ماهیت و روش در ابتدای طرح تحقیق آورده می شود.
پس از بیان دو مورد فوق موارد زیر برای تشریح اجزای طرح تحقیق آورده می شود:
[h=3]بیان مسئله و موضوع تحقیق[/h]هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مساله ای آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد؛ مسئله و موضوع تحقیق عبارت است از شرایطی که وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ایجاد سئوال می کند و پژوهشگر را بر می انگیزد که در آن کندوکاو کند. این مسئله، مشکل احساس شده ای است که محقق به حل آن علاقه مند است و می خواهد راه حل آن را بیابد. هنگامی که محقق چنین احساسی پیدا می کند می توان گفت که او موضوع و مسئله تحقیق خویش را انتخاب کرده است. اما احتمالاً از بیان آن به گونه ای که دیگران نیز آن را ادراک کنند، عاجز است.
معمولاً مسئله و موضوع تحقیق به صورت سئوالی بیان نمی شود، بلکه به صورت یک جملة کامل مثبت، دقیق و صریح مطرح می گردد. به سخن دیگر، مسئله و موضوع پژوهش بایستی به گونه ای تنظیم و بیان شود که به طور عملی قابل بررسی و تحقیق باشد. انتخاب کلمات باید با دقت و با توجه به مسئله و موضوع انتخابی باشد؛ به گونه ای که کلمات دقیقاً معنای مورد نظر را برسانند و از لحاظ پژوهش قابل بررسی عملی و علمی باشند.
محقق باید در بیان یا تعریف مساله به تشریح این موارد بپردازد: معرفی دقیق مساله، معرفی جنبه های مجهول و مبهم، معرفی متغیرهای مربوط همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها، تعاریف عملیاتی، منظور و مقصود تحقیق و سرانجام تشریح دقیق ابعاد و حدود مساله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر. بیان مسئله بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها، مکان و دامنه و وسعت پژوهش را روشن کند.
[h=3]اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش[/h]اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این تحقیق، تا چه حد بر ای محقق و نیز تا چه حد برای دیگران مفید و مثمر می باشد. به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق منشأ چه دستاوردها و آگاهی های جدیدی است؟؛ به هنگام نوشتن اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش توجه داشته باشید که اولاً، مشخص کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگران روشن خواهد کرد و یا در چه موردی اطلاعات جدیدی در اختیار دیگران خواهد گذاشت. ثانیاً، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در این زمینه باید معلوم شود که نتایج حاصل از این پژوهش چگونه در قسمت های مختلف آموزش، خدمات و مدیریت حرفة موردنظر و یا گسترش علم به طور اعم تأثیر خواهد گذاشت.
[h=3]زمینه و تاریخچة مختصری از موضوع پژوهش[/h]در این قسمت توضیح داده می شود که چرا مسئله انتخاب شده، یک مسئله عمدة حرفه ای و یا اجتماعی بوده و نیاز به تحقیق دارد. به سخن دیگر، اهمیت مسئلة پژوهش، مسئله و موضوعی است که باید مورد تحقیق قرار گیرد، جواب می دهد. بیان تاریخچة مختصری از موضوع مورد تحقیق معلوم می دارد که این موضوع، از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به صورت مسئله درآمده و چه تحولی در جامعه داشته است. در هنگام توجیه لزوم انجام پژوهش، از تجربیات و مشاهدات شخصی پژوهشگر، از مدارک و دلایل آماری، از نتایج مطالعات انجام شده در گذشته و نوشته های علمی موجود، استفاده می شود و تمام ابعاد و جوانب مسئله مورد نظر قرار می گیرد.
به بیانی دیگر در قسمت زمینه و تاریخچة مختصر موضوع پژوهش، پژوهشگر بایستی پاسخگو و روشنگر نکات عمدة زیر باشد:
۱-نیاز به پژوهش این موضوع خاص (در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و…)
۲-مناسب بودن مسئلة پژوهش و اهمیت آن (در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و…)
۳-فراوانی و پراکندگی مسئله در جامعه
۴-مسایل و مشکلاتی که بر اثر وجود این مسئله در جامعه، ناشی شده اند.
[h=3]اهداف تحقیق[/h]در تحقیق اهداف به دو صورت کلی و ویژه مطرح می شود.
اهداف کلی
هدف کلی عبارت از منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش است. هدف کلی مستقیماً از مسئلة پژوهش مشتق می شود؛ در واقع یکی از اهداف کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می دارد پژوهش چه چیز را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد. همچنین هدف کلی دیگر، معمولاً پیشنهاد هایی است که براساس یافته ها ارایه می شوند.
اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق که اصولاً از مسئلة پژوهش و اهداف کلی نشأت می گیرند را می توان «خرده مسئلة پژوهش» نیز نامید. محقق با بیان این اهداف دقیقاً تصریح می کند که در این تحقیق چه انجام می شود و چه انجام نمی شود.
هر پژوهش می تواند چندین هدف ویژه داشته باشد و از آنجا که تمامی مراحل و ریزه کاریهای تحقیق بایستی به صورت بیانیه های مجزا و مشخص و با کلمات دقیق، که مشخصاً قابل آزمودن و بررسی است، نوشته شود؛ لذا اهداف ویژه نیز باید به صورتی بیان شود که در آن متغیر یا عامل مورد مطالعه، چگونگی انجام پژوهش، زمان، مکان، واحد و نمونة مورد پژوهش کاملاً مشخص باشد؛ به طوری که محقق بتواند آنها را در معرض آزمایش و آزمون بگذارد.
می توان ادعا کرد که اهداف ویژة پژوهش، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار گردآوری اطلاعات است. بنابراین ضروری است اهداف ویژه به نحوی بیان شوند که بر علمی بودن نتایج پژوهش تأکید داشته باشند و چارچوبی مناسب، برای تجزیه و تحلیل آماری ارایه دهند.
[h=3]متغیرها[/h]به طور کلی، متغیرها آن شرایط یا خصوصیاتی هستند که پژوهشگر آنها را دستکاری، کنترل یا مشاهده می کند. به سخن دیگر، متغیر عبارت از ویژگی، صفت یا عاملی است که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد.
[h=3]متغیر مستقل یا تأثیرگذار[/h]این متغیر در تغییرات خود مستقل می باشد و به عامل دیگری در پژوهش وابسته نیست. در واقع متغیرهای مستقل آن دسته از شرایط یا خصوصیاتی است که پژوهشگر، در کاوش تحقیقی خود آنها را دستکاری و کنترل می کند تا رابطة علّی آنها را با متغیر دیگری در موقعیتی ویژه مشاهده و بررسی نماید.
[h=3]متغیر وابسته یا تأثیرپذیر[/h]شرایط یا ویژگیهایی است که چون پژوهشگر، متغیر مستقل را در فعالیتهای حوزة تحقیق، وارد یا خارج می کند و یا آن را تغییر می دهد، ظاهر یا محو شود و یا تغییر کند. به عبارت دیگر، متغیر وابسته نتیجة اعمال و تغییرات متغیر مستقل است و نمی تواند به خودی خود وجود داشته باشد. در تحقیقات، محقق به اندازه گیری و مشاهدة این تغییرات وابسته مبادرت می کند و گاهی آن را «معیار یا شاخص سنجش» نیز می نامند.
[h=3]متغیرهای نامربوط یا ناخواسته[/h]متغیرهای ناخواسته و یا مزاحم به آن دست از متغیرهایی اطلاق می شود که غیر از متغیرهای مستقل و وابسته بوده و یا مورد نظر پژوهشگر نمی باشند و یا محقق از کنترل آنها عاجز است ولی بر نتیجة پژوهش تأثیر دارند. لذا، برای اینکه محقق بتواند فرض پژوهش خود را به طور معتبری آزمون کند و یا پاسخ های قابل اطمینان برای سئوالات پژوهش فراهم نماید، لازم است این متغیرها را تا حد امکان کنترل کند و یا حداقل به شناسایی آنها مبادرت نماید.
[h=3]فرضیه یا فرضیه های تحقیق[/h]فرضیه یک بیانیة ظنّی و حدسی و مبتنی بر دانش و آگاهی های گذشتة محقق می باشد که در محک آزمایش عملی سنجیده می شود. معمولاً وقتی فرد در مقابل مشکلی قرار می گیرد سعی می کند ریشة مشکل را حدس بزند و بگوید راه حل آن کدام است؟ به عبارت دیگر؛ فرضیه حدسی است علمی و عقلانی دربارة چگونگی روابط بین دو یا چند متغیر.
به زبانی ساده می توان گفت که وقتی ما فرضیه را بیان می کنیم در حقیقت می گوییم: «اگر چنین و چنین رخ دهد، چنان و چنان نتیجه خواهد شد». بنابراین اگر درست توجه شود، ملاحظه می گردد که فرضیه در واقع، ویژه ترین حالت نظریه است؛ زیرا نظریه مجموعه ای از فرض هاست و ریشة این دو در سابقة ذهنی و در تجارب گذشتة محقق است و تنها تفاوت فاحش آنها، خاص بودن فرضیه و کلی بودن نظریه می باشد.
هنگام بیان فرضیه در حقیقت محقق حدس علمی می زند که چنانچه با یکی از متغیرها چنین بازی شود و یا در آن چنین دخل و تصرفی به عمل آید و یا این چنین دستکاری گردد، چنان نتیجه ای عاید خواهد شد. روابط بین متغیرها در فرضیه های معمولاً به صورت های زیر انجام می شود:
۱-بررسی میزان تفاوت اثر
۲-بررسی میزان رابطة همبستگی و جهت آن.
۳-بررسی میزان رابطة علت و معلولی (اثر علّی).
[h=3]سئوال های ویژة تحقیق[/h]همان گونه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرند و نهایتاً گفته شود که فرضیه مورد قبول است یا نه. احتمالاً در برخی از پژوهش ها طرح فرضیه ها به گونه ای که بتوان از طریق آزمون های آماری پذیرش و یا رد آنها را آزمود مقدور نیست؛ لذا در این گونه موارد فرضیه های تحقیق به صورت سئوال نوشته می شود و محقق در پایان تحقیق بایستی قادر باشد به این سئوالات پاسخ دهد. این سئوالات را سئوال های ویژة پژوهش می خوانند و در پایان نامه ها و گزارش های تحقیق تحت عنوان سئوال های ویژة پژوهش مطرح می گردند.
چنانچه پژوهشی تنها دارای یک متغیر باشد و پژوهشگر فقط قصد توصیف چگونگی وضع آن متغیر را داشته باشد بهتر است که محقق به جای بیان فرضیه های تحقیق، سئوال هایی برای این نوع پژوهش مطرح کند. این سئوال ها معمولاً از اهداف پژوهش مشتق می گردند و در جریان تحقیق به معرض آزمایش گذاشته می شوند و در واقع نتیجة پژوهش، بایستی به این سئوال ها پاسخ دهد.
[h=3]جامعه و نمونة آماری پژوهش[/h]جامعة آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند. نمونة پژوهش از این چنین جامعه ای اخذ می گردد و نتیجة پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود. نمونة پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعة پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعة پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونة پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیت است، باشد. هنگام گزینش نمونه باید به نکات زیر توجه نمود:
الف- تعداد یا حجم نمونه: در طرح تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه باید توضیح داده شود. تعداد افراد یا اشیایی که به عنوان نمونة تحقیق در پژوهش شرکت داده می شوند، باید مشخص شود. این تعداد یا به صورت عددی مشخص می گردد (برای مثال، ۶۰ دانشجوی مدیریت)؛ یا با کلماتی مانند: کلیه، سه چهارم و غیره. برای مثال، کلیة دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم. در تعیین حجم و یا اندازة نمونه، عوامل گوناگونی دخالت دارند که عبارتند از:
اهداف تحقیق، روش تحقیق و روش های آماری وابسته به آن، امکانات مالی و زمانی محقق، حجم جامعة، نحوة کنترل متغیرهای ناخواسته، میزان تأثیرپذیری متغیر وابسته از متغیر مستقل، درصد خطاپذیری در نتایج، میزان همگونی متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه و میزان روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها.
ب- روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونة تحقیق، روش های مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است که در کتاب های روش تحقیق توضیح آنها آمده است و در درس روش های تحقیق نیز در مورد آنها بحث می شود. از آن جمله می توان نمونه گیری تصادفی ساده، تصادفی با استفاده از جداول اعداد تصادفی، تصادفی طبقه ای و تصادفی ناحیه ای یا خوشه ای را نام برد.
[h=3]قلمرو پژوهش[/h]الف- قلمرو موضوعی: در طرح تحقیق حیطه موضوعی موضوع و مساله پژوهش باید بطور کلی و همچنین بطور خاص و جزئی بیان شود.
ب- قلمرو مکانی: محیط پژوهش مکانی است که تحقیق در آن انجام می شود. محیط پژوهش بایستی به دقت توصیف شود و معلوم گردد که پژوهش در چه مکانی صورت می گیرد. در ثوصیف محیط پژوهش و ویژگی های آن باید دلیل انتخاب آن محیط برای انجام پژوهش مورد نظر را توضیح داد و استدلال نمود که چرا محیط انتخابی، محیط مناسبی برای انجام این پژوهش است.
ج- قلمرو زمانی: با توجه به انجام پژوهش در دامنه زمانی خاصی و اهمیت زمان در جمع آوری داده ها و همچنین ارائه یافته های پژوهش در طرح تحقیق قلمرو زمانی به شکلی واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار می گیرد.
[h=3]روش گردآوری داده ها[/h]برای جمع آوری داده های مورد نیاز یک پژوهش به روش ها و راههای مختلف عمل می شود. ابزار گردآوری داده ها وسیله ای است که به پژوهشگر کمک می کند تا داده های لازم را جمع آوری و ثبت نماید. رایج ترین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ها، برگة مشاهده، برگة مصاحبه و فیش ثبت مطالعات و اطلاعات می باشد. پژوهشگر برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد، تصمیم می گیرد که از چه ابزاری برای گردآوری داده های خود استفاده کند. برای اطمینان از مناسب بودن ابزار گردآوری داده ها، لازم است این ابزار مشخصات و ویژگی های معینی را دارا باشد و محقق نکات زیر را در مورد آنها مد توجه قرار دهد:
۱-پژوهشگر می تواند از ابزار گردآوری داده های موجود که قبلاً توسط دیگران تهیه و تنظیم شده است، استفاده کند و یا خود به تولید ابزاری مناسب مبادرت نماید.
۲-در هر صورت میزان ضرایب روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها باید معین و مشخص بوده و این ضرایب نیز به لحاظ مفاهیم آماری قابل قبول باشد.
۳-چنانچه پژوهشگر از ابزار گردآوری داده های تنظیم شده توسط دیگران استفاده می کند باید مطمئن باشد که محتوای آن با فرهنگ و روحیات مردم جامعة مورد تحقیق مناسب است.
۴-در صورتی که در محتوای ابزار گردآوری داده ها تغییر داده شود باید روایی و پایانی آن مجدداً تعیین شود.
۵-حساسیت ابزار گردآوری داده ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، طبقه بندی داده ها و یا طبقه بندی جواب های سئوالات و یا واحد و مقیاس اندازه گیری داده ها باید آنقدر دقیق باشد که بتواند تفاوت های کوچک بین واحدهای مورد پژوهش را معلوم دارد.
۶-چگونگی استفاده از ابزار مورد نظر برای گردآوری داده های تحقیق باید معلوم و مشخص باشد. به عبارت دیگر، باید مشخص شود که محقق چگونه، درچه موقعیتی، در چه محیطی، در چه زمانی، از چه کسانی و توسط چه فردی از این وسیله برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده خواهد کرد. در واقع محقق با در نظر گرفتن متغیرهای مطرح شده در مسئله و موضوع تحقیق و نیز به لحاظ روش انجام پژوهش خویش، بخوبی و وضوح اقدامات ضروری جهت جمع آوری داده های مورد نیاز و نیز ترتیب آنها را توصیف می کند.
[h=3]روش تجزیه و تحلیل داده ها[/h]اطلاعاتی که با استفاده از ابزار گردآوری داده ها به دست می آید، احتمالاً واقعیت و یا انعکاسی از واقعیت است. برای مثال، وقتی سن افراد سئوال می شود داده های واقعی به دست می آید؛ اما اگر از کسی در مورد حادثه ای که شاهد آن بوده است، سئوال شود انعکاسی از واقعیت حاصل می گردد. در پژوهش معمولاً از هر دو نوع داده ها استفاده می شود. به همین دلیل در تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر داده های کسب شده نمی توان با قاطعیت اذعان داشت که داده های به دست آمده چیزی یا امری را ثابت می کند. بلکه می توان گفت: «داده های به دست آمده چنین نشان می دهند»، «این طور به نظر می رسد»، «امکان دارد»، «پیشنهاد می کند»، «می توان حدس زد و احتمال داد که»… و غیره.
برای اینکه پژوهشگر بتواند داده های پژوهش را تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر کند، باید از روشهای آماری استفاده نماید. لذا، پژوهشگر برای انتخاب روش آماری مناسب، جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، لازم است:
اولاً، شناخت کافی از داده های تحقیق اخیر داشته باشد، یا به عبارت دیگر ویژگی های داده های خود را بداند.
ثانیاً، از روش های آماری که در پژوهش های علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرند اطلاع کافی داشته باشد.
این روش ها، اجمالاً دو نوع هستند؛ یکی آمار توصیفی و دیگری آمار استنباطی. آمار توصیفی شرایط موجود را توصیف می کند. بدین ترتیب که محقق از طریق به دست آوردن فراوانی، اندازه های گرایش به مرکز، شاخص های پراکندگی، رسم نمودار و غیره، متغیرهای مورد مطالعه را توصیف می کند. در حالی که، محقق با استفاده از روش های آمار استنباطی، عملکرد یا ارتباط بین دو یا چند متغیر و یا رابطة علت و معلولی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و یا پیش بینی می کند.
به عبارت دیگر، محقق به کمک آمار استنباطی، نه فقط به آنچه که هست پی میبرد بلکه در می یابد که در صورت تغییر یک متغیر، در متغیر دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین براساس داده های جمع آوری شده دربارة یک گروه کوچک، استنتاج ها و تعمیم هایی دربارة گروه های مشابه و یا بزرگتر به عمل می آورد.
[h=3]محدودیت های پژوهش[/h]در هر پژوهشی متغیرهای ناخواسته و مزاحم دیگری نیز وجود دارند که نوعی از محدودیت ها را در پژوهش به وجود می آورند؛ بدین معنی که کنترل برخی از متغیرهای ناخواسته و مزاحم در اختیار پژوهشگر نیست. لذا، این متغیرها نیز باید مشخص شوند و پژوهشگر آگاهی خود را از تأثیر این متغیرها بر نتایج تحقیق نشان دهد. این متغیرها و چگونگی تأثیر آنها بر نتایج پژوهش در قسمت «محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر» ذکر می گردد.
بنابراین، ملاحظه می گردد که محدودیت های هر موضوع پژوهش دو نوع (قابل کنترل و غیر قابل کنترل) هستند و در قسمت محدودیت های موضوع پژوهش تحت دو عنوان جداگانه آورده می شوند. باید به خاطر داشت، همان گونه که برای نوشتن مسئله و موضوع، اهداف، فرضیه ها و سئوالهای ویژة پژوهش، معیارهای مشخصی وجود دارد، محدودیت های موضوع پژوهش نیز باید به صورت مناسبی نوشته شوند. به عبارت دیگر، در نوشتن محدودیت ها نیز لازم است نکاتی مراعات شود. این نکات عبارتند از:
۱-محدودیت های پژوهشی باید به صورت جمله های کامل نوشته شود.
۲-محدودیت ها باید به روشنی و وضوح معلوم باشد.
۳-لازم است مشخص شود که چرا و چگونه این متغیر بر نمونة پژوهش، گردآوری داده ها و یا نتایج یافته ها تأثیر می گذارد (در اینجا بسیار مناسب است که از نوشته های دیگران برای حمایت از گفته های خود استفاده کرد و جمله را به صورت مستند بیان نمود).
۴- پژوهشگران باید تا حد امکان و به طور منطقی متغیرهای ناخواسته را تحت نظر بگیرند و یا آنها را کنترل کنند و به اصطلاح برای خود محدودیت قایل شوند. در صورتی که این عمل، مسئله و موضوع پژوهش را به طور غیرمنطقی محدود کند و یا پژوهشگر نتواند یا نخواهد متغیر ناخواسته و مزاحمی را کنترل کند، لازم است آن را در قسمت محدودیت های خارج از کنترل مرقوم دارد.
۵-در مواردی که متغیر ناخواسته به طور کامل قابل کنترل نباشد و تنها بتوان آنها را به طور نسبی کنترل کرد، نیز لازم است در قسمت «محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر» ذکر گردد. در این حالت باید قید شود که این متغیر به طور نسبی قابل کنترل است و نیز این کنترل نسبی چگونه اعمال می شود.
[h=3]تعریف واژه ها واصطلاحات[/h]اگر به مسئله و موضوع پژوهش انتخابی خود دقت کنید، متوجه خواهید شد که مسئله و موضوع شما دارای تعدادی واژه و اصطلاح است. از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات، معانی گوناگونی دارند، محقق در کاربرد آنها در تحقیق خود ناگزیر به تعریف آنهاست. زیرا، ممکن است در بعضی موارد واژه یا اصطلاح ویژه ای مفهومی را به خواننده عرضه کند که اصولاً مورد توجه محقق نباشد، یا احتمالاً واژه و اصطلاح خاصی برای خواننده، بیگانه و نامفهوم باشد. بنابراین و با توجه به لزوم گویایی و ساده نویسی گزارشات تحقیقی، محقق موظف است:
اولاً،این گونه واژه ها و اصطلاحات را در طرح تحقیق خود هم به لحاظ نظری[۶] (تعریف مفهومی) و نیز از حیث عملی[۷] (تعریف عملیاتی) تعریف کند.
ثانیاً، در حد امکان از واژ ها و اصطلاحات یکسان، در بیان هر قسمت از تحقیق استفاده نماید تا در کلیة مراحل تحقیق منظور او از به کار بردن واژه و اصطلاحی خاص برای خواننده مشخص و زوشن باشد.
ثالثاً، اگر در بیان اهداف، فرض ها یا سئوال های ویژه و نیز در سایر قسمت های تحقیق ناچار به استفاده از واژه ها و اصطلاحات جدیدی است، تعریف آنها را نیز باید در قسمت تعریف واژه ها و اصطلاحات بیاورد.
هدف از تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات آن است که پژوهشگر یک مفهوم و واژه را به وسیلة مفاهیم دیگر تعریف کند. این تعریف یک استنباط ذهنی و تجریدی از واژه هاست و باید ریشه در نوشته ها و نظریه های موجود داشته باشد و به طور علمی بیان شود. بهترین روش آن است که وازه ها و اصطلاحات را براساس تعریفی که توسط صاحب نظران در هر رشته ارایه شده و به کار میرود، تعریف نمود. برای برخی از واژه ها با توجه به اینکه در زندگی روزمره به کار می روند و تقریباً معنی آشکاری دارند، در مقالات و نوشته ها تعریف مشخصی موجود نیست؛ لذا در این قبیل موارد می توان از فرهنگ لغات برای تعریف آنها استفاده کرد. در حد امکان باید تعریف نظری انتخاب شده (برای یک واژه یا اصطلاح) با کاربرد عملی آن در پژوهش مورد نظر ارتباط معنی داری داشته باشد.
اما منظور از تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات، آن است که محقق در این تعریف به مشخص ساختن حدود یک متغیر و تعیین حوزة عملیاتی آن، تعیین معیارها و ملاک تجربی و عملی جهت اندازه گیری و سنجش آن متغیر به طریقی که در پژوهش مورد نظر مد توجه محقق باشد، مبادرت می کند. تعریف عملیاتی بایستی به صورت دقیق و با کلمات ساده و واضح بیان شود، به طوری که معنی آن برای همة خوانندگان یکسان باشد. به عبارت دیگر، تعریف عملی باید طوری نوشته شود که همة جنبه های مربوط به آن واژه و اصطلاح را مشخص کند، به گونه ای که خوانندگان نتوانند برداشت های متفاوت از آن پیدا کنند.
به خاطر داشته باشید که تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات باید براساس تعریف نظری آنها باشد. برای مثال، اگر مراد فراهم سازی تعاریف نظری و عملی برای واژة «رضایت شغلی» باشد. محقق باید ابتدا آن را به صورت نظری تعریف کند تا مشخص شود، چه ذهنیتی از این واژه دارد و سپس آن را به گونة عملیاتی تعریف نماید تا معلوم گردد در این پژوهش خاص، منظور او از این واژه چیست.
 
بالا