[ ورزش های رزمی ] آیکیدو

deltaban

عضو جدید* کانستزو وازا - Kansetzo Waza

1. اوده اوساعه – ایکیو - Ude Osae - Ikkyo

2. کوته ماواشی – نی کیو - Kote Mawashi - Nikyo

3. کوته هینری – سان کیو - Kote Hineri - Sankyo

4. تکوبی اوساعه – یون کیو - Tekobi Osae - Yonkyo

5. اوده نوباشی – گوکیو - Ude Nobashi - Gokyo

6. هیجی کیمه اوساعه – روک کیو - Hiji Kime Osae - Rokkyo* ناگه وازا - Nage Waza

7. کوکیو ناگه - Kukyo Nage

8. کوکیو هو - Kukyo Hoo

9. شیهو ناگه - Shihoo Nage

10. ایریمی ناگه - Irimi Nage

11. سوکومن ایریمی ناگه - Sokumen Irimi Nage

12. اوچی و سوتو کایتن ناگه - Uchi & Soto Kaiten Nage

13. سومی اوتوشی - Sumi Otoshi

14. تنچی (تنشی) ناگه - Tenchi (Tenshi) Nage

15. کوشی ناگه - Koshi Nage

16. آیکی ناگه - Aiki Nage

17. کی ری اوتوشی (اوشیرو ناگه) - Kiri Otoshi (Ushro Nage

18. آیکی اوتوشی - Aiki Otoshi
* کانستزو – ناگه وازا - Kansetzo - Nage Waza

19. جوجی (جویی) گارامه - جوجی (جویی) ناگه - Juhi Nage - Garami

20. کوته گائشی - Kote Gaeshi

21. اوده کیمه اوساعه – اوده کیمه ناگه - Ude Kime Osae - Ude Kime Nage* هنکا وازا – گائشی وازا - Henka Waza - Gaeshi Waza

* راندوری در آیکیدو - Randori In Aikido

* تکنیکهای دفاع شخصی خاص در آیکیدو - Special Self defense Techniques In Aikido
 

deltaban

عضو جدید
خطرات و گرفتگی ها در آیکیدو

خطرات و گرفتگی ها در آیکیدو

تعریف: گرفتگی انقباض دردناکی است که در برخی از عضلات بدن ایجاد میشود و با از دست رفتن مقطعی قابلیتهاي حرکتی عضو همراه است. وقوع این صدمه در عضلۀ دو قلوي ساق پا در ورزش شنا شایع است.
علل ایجاد گرفتگی عضله: عواملی مثل سرما، اختلال در تعادل نمک و آب بدن در نتیجۀ تعریق زیاد، ضربه یا کشیدگی بیش از حد ماهیچههایی که آمادگی ندارند ممکن است سبب بروز این صدمه در افراد شوند. مخصوصاً زمانی که ورزشکار تمرینهاي سخت و طاقتفرسایی در هواي خیلی گرم داشته باشد، فعالیت مزبور باعث دي هیدراسیون میشود که فرد را مستعد ابتلا به کرامپ عضلانی میکند.
پیشگیري و کمکهاي اولیه در گرفتگی ماهیچه: با اجتناب از خستگی به کمک گزینش روشهاي مطلوب و سازمان یافته در برنامۀ تمرینها و بازیها، روشهاي صحیح گرمکردن ماهیچه، تأکید بر خوردن نمک به مقدار کافی و برخورداري از برنامۀ مطلوب آمادگی پیش از بازي میتوان از بروز این عارضه جلوگیري کرد.
براي درمان گرفتگی ماهیچهاي باید فعالیت فرد را متوقف کرد و ماهیچه را با هر دو دست فشرد. مواردي مانند ماساژ و حرارت ممکن است در از بینرفتن گرفتگی مؤثر باشند. این عمل باعث میشود که مواد غذایی و اکسیژن زودتر به محیط برسند و مواد زاید نیز زودتر از محیط دفع شود. به عنوان مثال، براي درمان و رفع گرفتگی عضلات بخش خلفی ساق پا لازم است به شکل زیر عمل شود. در حالی که زانو خم است و مچ پا در یک زاویۀ 90 درجه قرار دارد، با یک دست پنجۀ پا را به سمت بالا فشار دهید (عمل خمکردن پنجۀ پا) و با دست دیگر عضلۀ دو قلوي ساق پا را ماساژ دهید. بعد از درمان ناراحتی اینگونه مصدومین، بهتر است نمک بیشتري در برنامۀ غذایی آنها گنجانده و محل انقباض گرمتر نگه داشته شود. هرگاه در یک تیم ورزشی بهطور معمول گرفتگی در عضلات شایع باشد، باید میزان نمک مصرفی هر ورزشکار را در غذاها و نوشیدنیها افزایش داد. این صدمه خصوصاً در آب و هواي گرم و مرطوب در میان ورزشکاران شایعتر است.
تعریف: گرفتگی انقباض دردناکی است که در برخی از عضلات بدن ایجاد میشود و با از دسترفتن مقطعی قابلیتهاي حرکتی عضو همراه است. وقوع این صدمه در عضلۀ دو قلوي ساق پا در ورزش شنا شایع است.
علل ایجاد گرفتگی عضله: عواملی مثل سرما، اختلال در تعادل نمک و آب بدن در نتیجۀ تعریق زیاد، ضربه یا کشیدگی بیش از حد ماهیچههایی که آمادگی ندارند ممکن است سبب بروز این صدمه در افراد شوند. مخصوصاً زمانی که ورزشکار تمرینهاي سخت و طاقتفرسایی در هواي خیلی گرم داشته باشد، فعالیت مزبور باعث دي هیدراسیون میشود که فرد را مستعد ابتلا به کرامپ عضلانی میکند.
پیشگیري و کمکهاي اولیه در گرفتگی ماهیچه: با اجتناب از خستگی به کمک گزینش روشهاي مطلوب و سازمان یافته در برنامۀ تمرینها و بازیها، روشهاي صحیح گرمکردن ماهیچه، تأکید بر خوردن نمک به مقدار کافی و برخورداري از برنامۀ مطلوب آمادگی پیش از بازي میتوان از بروز این عارضه جلوگیري کرد.
براي درمان گرفتگی ماهیچهاي باید فعالیت فرد را متوقف کرد و ماهیچه را با هر دو دست فشرد. مواردي مانند ماساژ و حرارت ممکن است در از بینرفتن گرفتگی مؤثر باشند. این عمل باعث میشود که مواد غذایی و اکسیژن زودتر به محیط برسند و مواد زاید نیز زودتر از محیط دفع شود. به عنوان مثال، براي درمان و رفع گرفتگی عضلات بخش خلفی ساق پا لازم است به شکل زیر عمل شود. در حالی که زانو خم است و مچ پا در یک زاویۀ 90 درجه قرار دارد، با یک دست پنجۀ پا را به سمت بالا فشار دهید (عمل خمکردن پنجۀ پا) و با دست دیگر عضلۀ دو قلوي ساق پا را ماساژ دهید. بعد از درمان ناراحتی اینگونه مصدومین، بهتر است نمک بیشتري در برنامۀ غذایی آنها گنجانده و محل انقباض گرمتر نگه داشته شود. هرگاه در یک تیم ورزشی بهطور معمول گرفتگی در عضلات شایع باشد، باید میزان نمک مصرفی هر ورزشکار را در غذاها و نوشیدنیها افزایش داد. این صدمه خصوصاً در آب و هواي گرم و مرطوب در میان ورزشکاران شایعتر است.

در بررسی علت گرفتگی عضلات در آموزش آیکیدو، مربی ورزش باید عوامل دیگري را نیز که موجب نقص در گردش خون میشوند، مانند تنگی جورابها، محکم بستن بند کفشها، هواي سرد، عفونت و تجمع اسیدلاکتیک، مورد توجه قرار دهد.

منبع: کمیته آموزش فدراسیون ورزشهاي رزمی
 

Similar threads

بالا