نیشکر

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مبدا نیشکر

نیشکر یک نی شیرین است که توجه انسان های زیادی از جمله راهب تا پادشاه را به خود جلب کرده است. نیشکر جدید یک هیبرید مرکب از دو یا بیش از 5 گونه ی جنس ساخاروم است.
نیشکر در ابتدا در هندوستان مورد کشت قرار گرفته است و از آنجا به اسپانیا و اروپا و از اروپا به آمریکای جنوبی و شمالی راه یافته است که امروزه بیشترین سطح زیر کشت این محصول در آمریکای جنوبی دیده می شود. بر اساس مستندات دیگر برخی معتقدند که منشا گیاه نیشکر گینه ی نو می باشد.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
MehD1979 زراعت نیشکر زراعت 1
afsoon6282 نیشکر Saccharun ifficinarum L. زراعت 20

Similar threads

بالا