نیاز به یک پروژه پردازش تصویر

amin.ms

عضو جدید
نیاز به یک پروژه پردازش تصویربا مطلب با فایل اجرایی دارم.فقط ساده باشه
 
بالا