نمایشگاه گروهی عکس «منظر بومی مراکش» بهمراه نشست «گردشگری فرهنگ»

اخبار

ربات
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر برگزار می نماید: نمایشگاه گروهی عکس «منظر بومی مراکش» و گفتگوی تخصصی با عنوان «گردشگری فرهنگ» سخنرانان: دکتر ایمانی؛ دانشگاه علم و فرهنگ حسن حامی؛ سفیر مغرب در ایران، دکتر لوژنبول؛ استاد منظر از فرانسه دکتر منصوری؛ رئیس پژوهشکده نظر حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد. زمان […]
نوشته نمایشگاه گروهی عکس «منظر بومی مراکش» بهمراه نشست «گردشگری فرهنگ» اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.


بیشتر...
 
بالا