نقش و جایگاه روش های تحلیلی در حسابرسی

P a N a H

کاربر ممتاز
عنوان مقاله : نقش و جایگاه روش های تحلیلی در حسابرسی

نویسندگان:
رامین شیخ اسمعیلی ، جسیم الماسی، عباس رضایی

نشریه: دانش و پژوهش حسابداری( شماره 36 ، بهار 93)

چكيده :
نیاز روزافزون حسابرسان به انجام کار حرفه‌ای اثربخش‌ و کارا، نقش برجسته‌ای به روشهای تحلیلی درحسابرسی بخشیده است. طی چند دهه اخير، روشهای تحلیلی در حسابرسی به‌عنوان روشهايي که به کارایی بیشتر در حسابرسی مي انجامد، شناخته شده است.از آنجا كه هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر درباره کلیت صورتهای مالی مورد رسیدگی است، لذا حسابرسان برای برخورداری از قدرت چنین اظهارنظری باید منطقی بودن صورتهای مالی را بررسی، ارزیابی و توجیه کنند. بنابراین روشهای تحلیلی در ارزیابی منطقی بودن کلیت صورتهای مالی و همچنين مانده حسابهای معین به حسابرس یاری می‌رساند. هدف اصلي اين مقاله بررسي اين موضوع است كه به كمك یکی از تکنیک های نوين حسابرسي یعنی روشهای تحلیلی چگونه مي توان پايه و مبناي قويتري براي انجام حسابرسي هاي بهينه و بهبود عملكرد حسابرسان فراهم نمود.

فایل .pdf


 
بالا