نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
[h=1][/h]
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
مقاله 1، دوره 16، شماره 1، بهار 1388 اصل مقاله (298 K)
نویسندگان
علی ابراهیمی کردلر؛ سیدعزیز سیدی
دانشکده مدیریت

چکیده
در این پژوهش رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس با مدیریت ‌‌سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت ‌سود با اقلام تعهدی‌اختیاری سنجیده شده‌است. در رابطه با حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس، تاثیر نوع موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط‌ در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می‌شود. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده‌است. نوع موسسه حسابرسی به دو دسته سازمان حسابرسی و سایر موسسات و نوع اظهارنظر حسابرس به دو دسته مقبول و مشروط تقسیم شده‌است. در این پژوهش از روش رگرسیون خطی یک متغیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از دو روش داده‌های ترکیبی و مقطعی با به‌کارگیری اطلاعات71 شرکت‌ پذیرفته‌‌شده ‌در‌ بورس‌ اوراق ‌بهادار تهران‌ در ‌سال‌های 1384-1380 استفاده شده ‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.
 

Similar threads

بالا