نحوه ثبت و گزارش اعتبارتملک داراییهای سرمایه ای

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
در نامه مدیر کل اداره هماهنگی و تلفیق حسابها وروشهای حسابداری
نحوه ثبت و گزارش اعتبارتملک داراییهای سرمایه ای باماهیت هزینه در بخش عمومی تشریح شد.
 
بالا