مورچه ها میتوانن کشنده باشن

hamed.sa

عضو جدید
با سلام:
قراره در مورد موجودی که فکر میکنم که ارام ترین موجود.
اما....
با بنده همراه موچه ها شویم....
خطرناکترین انواع مورچه ها مورچه سواری افریقا است.منظور این است که خطرناکترین انواع مورچه (به معنای واقعی مورچه)که شهر میسازند و زندگی اجتماعی دارند و میتوان انها را مورچه نامید
مورچه سواری میباشد.
در ادبیات اروپایی از زمان "ازوپس" حکیم و متفکر معروف تا زمان "لافونتن"مورچه موردنکوهش قرار گرفته است و او را جانوری کوته نظر و بخیل و خودخواه دانسته اند. بر عکس حشره دیگر موسوم به "سیگال"راکه یکی از حشرات بالدار است و در فصل تابستان صدای یکنواخت او مقارن ظهر شنیده میشود موردتحسین قرار داده اند. در افسانه های لافونتن مورچه مظهر بخل و امساک و سیگال مظهر سخاوت و بخشش شناخته شده است.
اما مطالعات مورچه شناسان بزرگ ما نشان داد که این شهرت صحیح نیست این حشره یکی از نجیبترین
بااهمیت ترین نوع پرست ترین سخی ترین فداکارترین جانورانی است که در کره خاکی زندگی می کنند.
در زندگی نوع بشر نجابت و همت و نوع پرستی و سخاوت و... از عضو مخصوصی که طبیعت به ما داده و همانا نخاع است سر چشمه می گیرد. در زندگی این حشره نیز تمام صفات نیکو معلول عضو مخصوصی است که طبیعت به او داده است. عضو مزبور عبارتست از یک کیسه یا خیک بزرگ که در مدخل شکم واقع شده و میتوان ان را کیسه یا مشک اجتماعی نام نهاد.
این کیسه که محل ذخیره غذا میباشد ونباید ان را با مشک مورچه اشتباه کرد در زندگی این حشره ( از نظر اخلاقی و معنوی )اثر بزرگی دارد و میتوان گفت که تمام صفات (بلکه رسوم و مقررات) مورچه از این عضو ناشی میشود.
همراه باشید...
با سپاس
 

Similar threads

بالا