من یک مبتدی هستم(آموزش زبان از ابتدا)

...scream...

کاربر ممتاز
درس اول
این تاپیک برای کسانی می باشد که می خواهند از ابتدای ابتدا زبان را یاد بگیرند....

صبح بخیر good morning

حال شما چه طور است؟ ?How are you
خیلی خوب، متشکرم. .Very well, thank you
او (دختر) یک دانش آموز است. .She is a student=she’s a student
او (پسر) یک دانش آموز است. .He is a student=he’s a student
او یک معلم است. .She is a teacher=she’s a teacher
او یک معلم است. .He is a teacher=he’s a teacher
آن یک در است. .It is a door=It’s a door
آن یک پنجره است. .It is a window=It’s a window
آن یک قلم است. .It is a pen=It’s a pen
آن یک مداد است. .It is a pencil=It’s a pencil
آن یک تخته سیاه است. .It is a blackboard =It’s a blackboard
آن یک میز است. .It is a table=It’s a table
آن یک میز تحریر است. .It is a desk=It’s a desk
آن یک صندلی است. .It is a chair=It’s a chair

آن یک نیمکت است. .It is a bench=It’s a bench
من یک دانش آموز هستم. .I am a student=I’m a student

شما یک معلم هستید. .You are a teacher= you’re a teacher
+++++++++++++++++++++
توجه: قبل از شروع درس دوم لغات زیر را حفظ کنید:

کتاب book
دیوار wall
دختر girl
چه کاره - چه what
شما چه کاره هستید؟ ?What are you
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس دوم

1- It is a pen. = It’s a pen.
2- They are pens. = They’re pens.
3- It is a door. = It’s a door.
4- They are doors. = They’re doors.
5- It is a bench. = It’s a bench.
6- They are benches. = They’re benches.
7- It is a book. = It’s a book.
8- They are books. = They’re books.
9- It is a wall. = It's a wall.
10- They are walls. = They’re walls.
11- She is a girl. = She’s a girl.
12- They are girls. = They’re girls.
13- What is she?

She is a student. = She’s a student.

14- What is he?

He is a teacher. = He’s a teacher.
15- What is it?
It is a book. = It’s a book.
16- What is it?
It is a door. = It’s a door.
17- What is it?
It is a window. = It’s a window.
18- What is it?
It is a bench. = It’s a bench.
19- What is it?
It is a pen. = It’s a pen.
20- What is it?
It is a pencil. = It’s a pencil

 

...scream...

کاربر ممتاز
درس سوم


1- What is it?
It is a book. It’s a book,
2- What are they?
They are books. They’re books.
3- What is it?
It is a door. It’s a door.
4- What are they?
They are doors. They’re doors.
5- What are they?
They are tables. They’re tables.
6- What are they?
They are desks. They’re desks.
7- What am I?
You are a teacher. You're a teacher.
8- What are you?
We are students. We’re students.
9- What are they?
They are teachers. They’re teachers.
10- What are they?
They are benches. They’re benches

 

...scream...

کاربر ممتاز
درس 4

1- What is it?
It is a book. It’s a book,
2- What are they?
They are books. They’re books.
3- What is it?
It is a door. It’s a door.
4- What are they?
They are doors. They’re doors.
5- What are they?
They are tables. They’re tables.
6- What are they?
They are desks. They’re desks.
7- What am I?
You are a teacher. You're a teacher.
8- What are you?
We are students. We’re students.
9- What are they?
They are teachers. They’re teachers.
10- What are they?
They are benches. They’re benches

 

...scream...

کاربر ممتاز
درس 5

1- Is it a book?

Yes, it is. It's a book.

2- Are they students?
Yes, they are. They’re students.
3- Is it a table?
No, it isn’t. It isn’t a table.
4- Is it a window?
No, it isn’t. It isn’t a window.
5- Are they walls?
No, they aren’t. They aren’t walls.
6- Are they teachers?
No, they aren't. They aren’t teachers.
7- Is she a teacher?
Yes, she is. She is a teacher.
8- Is he a student?
No, he isn't. He isn’t a student.
9- Are you students?
Yes, we are. We are students.
10- Are you a teacher?
No, I'm not. I’m not a teacher
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس ششم

مریم: صبح بخیر.(عصر بخیر)
توران:صبح بخیر.(عصر بخیر)
مریم: حالتان چطور است؟ حال شما چطور است؟
توران: خیلی خوبم، متشکرم
مریم: من مریم هستم. او آقای یوسف جوادی است.
توران:آیا او داود است؟
مریم:خیر، او نیست. او یوسف است.آیا من یک معلم هستم؟
توران:خیر، شما نیستید. شما یک دانش آموز هستید. شما دوشیزه مریم احمدی هستید.
مریم: آیا او یک معلم است؟
توران: خیر او نیست.
یوسف: من چه کاره هستم؟
توران: شما یک دانش آموز هستید.
یوسف: آن چیست؟
مریم: آن یک مداد است.شما چه کاره هستید؟
توران: من یک دانش آموز هستم.
مریم: او یک معلم است. او خانم علوی است.


Maryam: good morning. (Good afternoon)
Tooran: good morning. (Good afternoon)
Maryam: how are you?


Tooran: very well, thank you.
Maryam: I’m Maryam. He’s Mr. Yousef Javady.
Tooran: is he Davood?


Maryam: no, he isn’t. He’s Yousef. Am I a teacher?
Tooran: no, you aren’t. You’re a student. You are Miss. Ahmady.
Maryam: is he a teacher?
Tooran: no, he isn’t.

Yousef: What am I?
Maryam: You are a student.

Yousef: what is it?
Maryam: it’s a pencil. What are you?
Tooran: I’m a student.
Maryam: she is a teacher. She is Mrs. Alavi.


آن یک کتاب است.
آن یک سیب است.
آن یک قلم است.
آن یک تخم مرغ است.
آن یک نیمکت است.
آن یک پرتغال است.
آن یک پنجره است.
آن یک چشم است.
آن یک صندلی است.
آن یک گوش است.
1- It is a book. It’s a book.
2- It is an apple. It’s an apple.
3- It is a pen. It’s a pen.
4- It is an egg. It’s an egg.
5- It is a bench. It’s a bench.
6- It is an orange. It’s an orange.
7- It is a window. It's a window.
8- It is an eye. It’s an eye.
9- It is a chair. It's a chair.
10- It is an ear. It's an ear.

حروف صدا دار:

نکته: گرامری: اگر کلمه ای با یکی از حروف (a, e, i, o, u) شروع شود قبل از آن به جای a از an استفاده می شود: مثل نمونه های بالا.

 

...scream...

کاربر ممتاز
درس هفتم

نکته گرامری: داشتن در زمان حال(have, has) است. Has برای (he-she-it) و برای بقیه از have استفاده می شود. فرم منفی آنها به ترتیبdoesn't have-don't have می باشدمن سوزان هستم. من یک کتاب دارم.
من داود هستم.من یک مداد دارم.
ما دانش آموز هستیم. ما کتاب داریم.
آنها معلم هستند.آنها صندلی دارند.
او پروین است.او یک برادر دارد.
او احمد است.او یک خواهر دارد.
او قلم ندارد.او یک کتاب دارد.
آنها صندلی ندارند. آنها نیمکت دارند.
او مداد ندارد. او قلم دارد.
من یک کتاب ندارم. من یک مداد دارم.
پروین یک خواهر ندارد. او برادر دارد.
آنها کتاب ندارند. آنها قلم دارند.
1-I am Susan, I have a book.
2- I am Davood, I have a pencil.
3- We are students, we have books.
4- They are teachers, they have chairs.
5- She is Parvin, she has a brother.
6- He is Ahmad, he has a sister.
7- He doesn't have a pen, he has a book.
8- They don't have chairs, they have benches.
9- She doesn't have a pencil, she has a pen.
10- I don't have a book, I have a pencil.
11- Parvin doesn't have a sister, she has a brother.
12- They don't have books, they have pens.

 

...scream...

کاربر ممتاز
درس هشتم

اویک زن است.

او یک سیب دارد
او یک مرد است. او یک پرتقال دارد.
او یک دختر است. او یک عکس دارد.
او یک پسر است. او یک عکس دارد.
آیا او یک سیب دارد؟
بله او دارد، او یک سیب دارد.
آیا او یک عکس دارد؟
خیر، او ندارد. او یک قلم دارد.
آیا او یک قلم دارد؟
بله او دارد، او یک قلم دارد.
آیا او یک کتاب دارد؟
نه، او ندارد. او یک پرتقال دارد.
آیا شما یک میز تحریر دارید؟
نه، من ندارم. من یک میز دارم.
آیا آنها صندلی دارند؟
خیر، آنها ندارند. آنها عکس دارند.نکته گرامری: برای سئوالی کردن جملات جای (am-is-are) را با فاعل جمله عوض می کنیم.

باتوجه به اینکه have و has به معنی داشتن هنگامی که در جمله بکار میرود نقش فعلی اصلی را دارد بنابراین جهت سوالی کردن نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد و برای سوالی کردن این جملات از do و does استفاده می کنیم مانند:

1- She is a woman. She has an apple.
2- He is a man. He has an orange.
3- She’s a girl. She has a picture.
4- He’s a boy. He has a picture.
5- Does she have an apple?
Yes, she does. She has an apple.
6- Does he have a picture?
No, he doesn't. He has a pen.


7-Does she have a pen?
Yes, she does. She has a pen.
8- Does he have a book?
No, he doesn't. He has an orange.
9- Do you have a desk?
No, I don't. I have a table.
10- Do they have chairs?
No, they don't. They have pictures

 

...scream...

کاربر ممتاز


درس نهم
نکته گرامری: کلمات this (این) these(اینها) that(آن) those (آنها) در این درس ضمیر اشاره هستند و بعد از آن فعل به کار می رود.This و These اشاره به نزدیک می نمایند در حالیکه That و Those اشاره به دور می کنندمثال:


این یک کتاب است.
آن یک تخته سیاه است.
این یک مداد است.
آن یک مداد است.
این یک زن است.
آن یک مرد است.
اینها میز هستند.
آنها صندلی هستند.
آیا این یک تخته سیاه است؟
بله، این یک تخته سیاه است.
این یک کتاب است. آن روی میز است.
وجود دارد یک کتاب روی میز(روی میز یک کتاب وجود دارد)
آن یک قلم است. آن روی کتاب است.
وجود دارد یک قلم روی کتاب(یک قلم روی کتاب وجود دارد)
آن یک کلاس درس است.
ان یک صندلی است. آن در داخل کلاس است.
در داخل کلاس یک صندلی وجود دارد.
کتابها زیر میز وجود دارند.
در عکس یک زن وجود دارد.This is a book.
That is a blackboard.
This is a pencil.
That is a pencil. That’s a pencil
This is a woman.
That is a man. That’s a man.
These are tables.
Those are chairs.
Is this a blackboard?
Yes, this is a blackboard.
This is a book. It is on the table.
There is a book on the table.
That is a pen. It is on the book.
There is a pen on the book.
It is a classroom.
That’s a chair. It's in the classroom.
There is a chair in the classroom.
There are books under the table.
There’s a woman in the pictureش

 

...scream...

کاربر ممتاز
درس دهمنکته گرامری: کلمه many به معنی(تعداد زیادی) همیشه قبل از اسمی به کار می رود که آن اسم قابل شمارش بوده و در حالت جمع باشد. مثال:


There are many students in the classroom.


در کلاس درس تعداد زیادی دانش آموز وجود دارد.
روی میز یک کتاب وجود دارد.
آیا روی میز یک کتاب وجود دارد؟
بله، وجود دارد.
آیا روی دیوار یک تخته سیاه وجود دارد؟
بله وجود دارد.
آیا یک صندلی در تصویر وجود دارد؟
بله، وجود دارد.
آیا در کلاس یک دختر وجود دارد؟
خیر، وجود ندارد.
آیا دانش آموزان زیادی در کلاس وجود دارد؟
بله وجود دارد.
ِآیا معلمین زیادی در تصویر هستند؟
خیر وجود ندارد.
آیا در کلاس نیمکت های زیادی و میزهای تحریر زیادی وجود دارد؟
بله وجود دارد.


1- There is a book on the table.
2- Is there a book on the table?
Yes, there is.
3- Is there a blackboard on the wall?
Yes, there is.
4- Is there a chair in the picture?
Yes, there is.
5- Is there a girl in the classroom?
No, there isn't
6- Are there many students in the classroom?
Yes, there are.
7- Are there many teachers in the picture?
No, there aren’t.
8-Are there many benches and desks in the classroom?
Yes, there are.

 

...scream...

کاربر ممتاز
درس یازدهمنکته گرامری: صفات ملکی کلماتی هستند که قبل از اسم بکار رفته و مالکیت را بیان می کند و در انگلیسی عبارتند از:

My

your

His

Her

Our

Your

Their

فاعل صفات ملکی
My book کتاب من I
Your book. کتاب تو(شما, چه جمع و چه مفرد) you
His book. کتاب او (مذکر) he
Her book. کتاب او (مونث)she
Our book. کتاب ما we
Their book کتاب آنها they


من یک دانش آموز هستم.
من یک پسر هستم.
نام من احمد است.
این مادر من است.
آن پدر من است.
آنها برادران من و اینها خواهران من هستند.
او یک پسر است.
اسم او جمشید است.
آن هست بدنش.
آن هستش سر او
آنها هستن گوشهایش.(آنها گوش های او هستند.)
آن گوش چپ او می باشد.
آنها چشمان او هستند.
آن صورت او می باشد.
آن دهانش می باشد.
این یک دختر است. نام او نسرین است.
اینها دستهای او هستند.
این دست راست او هست
این بینی او می باشد.
اینها پاهای او هستند.
این گردن او هست.
این موی او هست.
اینها لبهای او هستند.
اینها انگشتان او هستند.I’m a student.
I’m a boy.
My name is Ahmad.
This is my mother.
That is my father.
Those are my brothers and these are my sisters.
That is a boy
His name is Jamshid.
That is his body.
That is his head.
Those are his ears.
That is his left ear.
Those are his eyes.
That is his face.
That is his mouth.
This is a girl. Her name is Nasrin.
These are her hands.
This is her right hand.
This is her nose.
These are her legs.
This is her neck.
This is her hair.
These are her lips.
These are her fingers.


 

...scream...

کاربر ممتاز
درس دوازدهمنکته گرامری:

زمان حال استمراری عملی را که در حال حاضر در حال انجام شدن می باشد را بیان می کند.

برای درست کردن این زمان بعد از افعال کمکی(are-is-am) از فعل اصلی و ing استفاده می شود.

علامت آن کلمه now در آخر جمله است. مثال:من الان دارم مطالعه می کنم.
تو الان داری مطالعه می کنی.
او الان دارد مطالعه می کند.I am studying now.

You are studying now.
He (she) is studying now.Open باز کردن
من اکنون در حال باز کردن در هستم.
شما اکنون در حال باز کردن در هستید.
او اکنون در حال باز کردن در می باشد.


او اکنون در حال مطالعه کردن است.
او اکنون نشسته است.


او اکنون در حال بازکردن پنجره است.
او اکنون در حال بستن در است.
آنها اکنون مشغول بازی در باغ هستند.
شما حالا مشغول خواندن قرآن هستید.I am opening the door now.

You are opening the door now.
He is opening the door now.


1- He is studying now. He’s studying now.
2- She is sitting now.
3- He is opening the window now.
4- She is closing the door now.
5- They are playing in the garden now.
6- You are reading the Koran now.
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس سیزدهمنکته گرامری:برای سئوالی کردن جملات حال استمراری جای فاعل و افعال کمکی(are-is-am) را با یکدیگر عوض می کنیم. مثال:She is playing in the garden now.
Is she playing in the garden now?او اکنون نشسته است.
آیا او اکنون نشسته است؟
بله او اکنون نشسته است.
او اکنون ایستاده است.
آیا او اکنون ایستاده است؟
بله، او اکنون ایستاده است.
آیا آنها حالا ایستاده اند؟
بله آنها حالا ایستاده اند.
آیا آنها در حال باز کردن پنجره ها هستند؟
خیر، آنها نیستند. آنها در حال پاک کردن تخته سیاه هستند.
ایا او مشغول بازی کردن است؟
خیر، او نیست. او در حال شستن دستهایش است.
آیا آنها در حال نماز خواندن هستند؟
بله ، آنها هستند. آنها در حال نماز خواندن هستند.
آیا او در حال خوردن نهار است؟
بله، او هست. او حالا در حال خوردن نهار است.
آیا او حالا در حال پاک کردن میز است؟
خیر او نیست. او مشغول قدم زدن است.
آیا او مشغول شستن دستهایش است؟
خیر اونیست.
او در حال رفتن به مدرسه می باشد.1- She is sitting now.
Is she sitting now?
Yes, she is. She is sitting now.


2- He is standing now.

Is he standing now?
Yes, he is. He is standing now.


3- Are they standing now?
Yes, they are. They are standing now.


4- Are they opening the windows?
No, they aren’t. They are cleaning the blackboard.


5- Is He playing now?
No, he isn’t. He is washing his hands now.


6- Are they praying now?
Yes, they are. They are praying now.


7- Is he eating lunch now?
Yes, he is. He is eating lunch now.


8- Is she cleaning the desk now?
No, she isn’t. She is walking now.


9- Is he washing his hands?
No, he isn't. He is going to school.
 

...scream...

کاربر ممتاز
نکته گرامری: برای منفی کردن جملات حال استمراری کافی است که کلمه not را بعد از (am-is-are) قرار دهیم.
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس چهاردهم


کلمات زیر را به خاطر بسپارید

Do انجام دادن

water آب
Doing در حال انجام دادن

homework تکلیف
Drink نوشیدن

speaking در حال صحبت کردن
Drinking در حال نوشیدن

English انگلیسی
Listening to در حال گوش دادن به

who چه کسیاو حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول بازی کردن است.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول خوردن یک سیب است.
آنها اکنون مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها اکنون مشغول نوشیدن آب هستند.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال انجام تکالیفش است.
علی اکنون مشغول انجام چه کاری می باشد؟
او اکنون مشغول خواندن قرآن است.
پروین در حال انجام چه کاری می باشد؟
او مشغول خواندن نماز است.
آنه مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها حالا در حال صحبت کردن هستند.
آنها در حال صحبت کردن انگلیسی هستند.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال گوش کردن به معلم است.
چه کسی حالا در حال نوشیدن آب است؟
احمد الان مشغول نوشیدن آب است.
چه کسی حالا مشغول خوردن ناهار است؟
دختر در حال خوردن ناهار است.
چه کسی در حال بازی کردن است؟
پسرها حالا مشغول بازی کردن هستند.
چه کسی مشغول گوش دادن به معلم است؟
دانش آموزان مشغول گوش کردن به معلم هستند.


1- What is he doing?
He is playing now.


2- What is she doing now?
She’s eating an apple.


3- What are they doing now?
They’re drinking water now.


4- What is she doing now?
She’s doing her homework.


5- What is Ali doing now?
He is reading the Koran now.


6- What is parvin doing?
She is praying.


7- What are they doing?
They are speaking now.


8- What is she doing now?
She is listening to the teacher.


9- Who is drinking water now?
Ahmad is drinking water now.


10- Who is eating lunch now?
The girl is eating lunch now.


11- Who is playing now?
The boys are playing now.


12- Who is listening to the teacher?
The students are listening to the teacher.
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس پانزدهم

قبل از شروع درس, لغات زیر را حفظ کنید:


One یک

Two دو

Three سه

Four چهار

Five پنج

Six شش

Seven هفت

Eight هشت

Nine نه

Ten ده

Eleven یازده

twelve دوازدهیک زن در عکس وجود دارد.
سه پسر در عکس وجود دارد.
دو میز در کلاس وجود دارد
پنج مداد روی میز وجود دارد..
هفت قلم روی میز تحریر وجود دارد.
پنج عکس روی دیوار وجود دارد.
روی میز تحریر دو کیف وجود دارد.
شش نیمکت در کلاس وجود دارد.
در عکس هشت(8) دانش آموز وجود دارد.
نه تخم مرغ روی میز وجود دارد.
ده سیب در عکس وجود دارد.
ِآیا دو میز در کلاس وجود دارد.
بله، دو میز در داخل کلاس وجود دارد.
آیا در عکس یک پسر وجود دارد؟
خیر، در عکس یک پسر وجود ندارد.
آیا روی میز یک جعبه وجود دارد؟
بله، روی میز یک جعبه وجود دارد.
آیا در عکس دو توپ و جود دارد؟
بله، دو توپ در عکس وجود دارد.

آیا هفت دانش آموز در عکس وجود دارد؟

نه هفت دانش آموز در عکس وجود ندارد.
1- There is one woman in the picture.
2- There’re three boys in the picture.
3-there’re two tables in the classroom.
4- There are five pencils on the table.
5- There are seven pens on the desk.
6- There are four pictures on the wall
7- There are two bags on the desk.
8- There are six benches in the classroom.
9- There are eight (8) students in the picture.
10- There are nine (9) eggs on the table.
11- There are ten (10) apples in the picture.
12- Are there two tables in the classroom?
Yes, there are two tables in the classroom
13- Is there one boy in the picture?
No, there isn’t one boy in the picture
14- Is there one box on the table?
Yes, there is one box on the table
15- Are there two balls in the picture?
Yes, there are two balls in the picture
16- Are there seven students in the picture?
No, there are not seven students in the picture.
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس شانزدهم

قبل از شروع این لغات را یاد بگیرید:Where کجا (وِر)

hungry گرسنه (هانگری)
Near نزدیک (نی یِر)

women زنها-زنان (وی من)
Tea چای (تی)

thirsty تشنه (تِرستی)
At the table پشت میز

happy خوشحال (هَپی)
Men مردها-مردان (مَن)

mosque مسجد (ماسک)قلم ها کجاهستند؟
آنها روی میز تحریر هستند.
دانش اموزان کجا هستند؟
آنها در داخل باغ هستند.
صندلی ها کجا هستند؟
آنها نزدیک میز هستند.
دختر کجاست؟
او داخل کلاس است.
آنها کجا مشغول نماز خواندن هستند؟
آنها در مسجد در حال نماز خواندن هستند.
او کجا مشغول نوشیدن چای است؟
او مشغول نوشیدن چای در پشت میز است.
او کجا مشغول انجام تکالیفش می باشد؟
او در پشت میز مشغول انجام تکالیفش است.
بچه ها مشغول خوردن هستند.
آنها گرسنه هستند.
خانمها در حال نوشیدن آب هستند.
آنها تشنه هستند.
بچه مشغول بازی کردن هستند.
آنها خوشحال هستند.
مردها در حال قدم زدن هستند.
حالشان خیلی خوب است.


1- Where are the pens?
They are on the desk.


2- Where are the students?
They are in the garden.


3- Where are the chairs?
They are near the table.


4- Where is the girl?
She is in the classroom.


5- Where are they praying?
They are praying in the mosque.


6- Where is she drinking tea?
She is drinking tea at the table.


7- Where is he doing his homework?
He is doing his homework at the table.


8- The boys are eating.
They are hungry.


9- The women are drinking water.
They are thirsty.


10- The boys are playing.
They are happy.


11- The men are walking.
They are very well.
 

...scream...

کاربر ممتاز


نکته گرامری:

در مورد دو کلمه what و who که جمله را سئوالی می کنند قبلاً توضیحات لازم داده شده است آنچه بایستی در این درس بیاموزید کلمه سئوالی where(کجا) می باشد. زمانی از این کلمه استفاده میشود که مکان مجهول باشد. بنابراین اگر قرار باشد جمله ای را که مکان در آن وجود دارد با کلمه سئوالیwhere به صورت سئوالی بنویسیم بایستی مکان آن جمله حذف شود.
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس هفدهم

این یک ساعت است.

آن یک صفحه دارد.
آن دو عقربه دارد.
ساعت چند است؟
ساعت هشت است.
این یک ساعت است.
آن یک صفحه و دو عقربه دارد.
ساعت چند است؟
ساعت دوازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یک ربع به چهار است.
ساعت ده و ربع است.
ساعت پنج و نیم است.
ایا ساعت یک ربع به نه است؟
خیر، ساعت نه و ربع است.
آیا ساعت هفت و نیم است؟
خیر، ساعت شش و نیم است.
آیا ساعت یک است؟
بله، ساعت یک است.
آیا ساعت یک ربع به ده است؟
بله، ساعت یک ربع به ده است.This is a clock.
It has a face.
It has two hands.
What time is it?
It is eight o’clock.
This is a watch.
It has a face and two hands.
What time is it?
It is twelve o’clock.
What time is it?
It is eleven o’clock.
What time is it now?
It is a quarter to four.
It is a quarter past ten.
It is half past five.
Is it a quarter to nine?
No, it is a quarter past nine.
Is it half past seven?
No, it is half past six.
Is it one o’clock?
Yes, it is one o’clock.
Is it a quarter to ten?
Yes, it is a quarter to ten.
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس هجدهم


نکته گرامری:

زمان حال ساده توصیف می کند عملی را که هر روز به صورت عادت تکرار شود برای این ساختن زمان فعل اصلی را مستقیماً بعد از فاعل به کار می بریم:


تذکر: فعل سوم شخص در این حالت s می گیرد:

مثال:
من هر روز برای خداوند نماز می خوانم.
شما هر روز برای خدا نماز می خوانید.

او هر روز برای خدا نماز می‌خواند.
تو هر روز برای خدا نماز می خوانی.
آنها هر روز برای خدا نماز می خوانند.I pray to Allah every day.
You pray to Allah every day.
He prays to Allah every day.

She prays to Allah every day.

We pray to Allah every day.
You pray to Allah every day.
They pray to Allah every day.اگر فعل به (o-ch-sh) ختم شود برای سوم شخص مفرد بایستی به آخر آن es اضافه کنیم:


من هر روز به مدرسه می روم
او هر روز به مدرسه می رود.
او در حال نماز خواندن برای خداوند است.
او هر روز قبل از ساعت 6 برای خدا نماز می خواند.
او حالا در حال رفتن به مدرسه است.
او هر روز ساعت 8 به مدرسه می رود.
او اکنون مشغول باز کردن پنجره است.
او هر روز قبل از ساعت 7 پنجره را باز می کند.
او حالا روی این صندلی نشسته است.
او هر روز بعد از نهار روی این صندلی می نشیند.
او حالا در حال بستن در است.
او هر روز بعد از ظهر دربها را می بندد.
او حالا در حال خواندن قرآن است.
او هر روز قرآن می خواند.
دانش اموز مشغول پاک کردن تخته سیاه می باشد.
دانش اموز هر روز صبح تخته سیاه را پاک می کنید.
دختر در حال خوردن نهار است.
دختر هر روز در ساعت 12 نهار می خورد.
او حالا در حال گوش کردن به معلم است.(به حرف معلم گوش می کند)
او هر روز به حرف معلم گوش می کند.
او حالا مشغول انجام تکلیفش می باشد.
او هر روز در عصر تکالیفش را انجام می دهد.
او حالا در حال قدم زدن به سمت مسجد است.
او هروز به سوی مسجد قدم می زند.
(پیاده به مسجدمی رود)He goes to school every day.


1- He is praying to Allah now.
2- He prays to Allah before Six o’clock every day.
3- He is going to school now.
4- He is going to school at eight o’clock every day.
5- He is opening the window now.
6- He opens the window before seven o’clock every day.
7- She is sitting in this chair now.
She sits in this chair after lunch every day.
8- He is closing the door now.
He closes the door in the afternoon every day.
9-he is reading the Koran now.
He reads the Koran every day.
10- The student is cleaning the blackboard now.
The student cleans the blackboard in the morning every day.
11- The girl is eating lunch now.
The girl eats lunch at twelve o’clock every day.
12- She is listening to the teacher now.
She listens to the teacher every day.
13- He is doing his homework now.
He does his homework in the evening every day.
14- He is walking to the mosque now.
He walks to the mosque every day.
 

...scream...

کاربر ممتاز

درس نوزدهم

ما حالا روی نیمکتها نشسته ایم.
ما هر روز روی نیمکتها می نشینیم.
شما حالا ایستاده اید.
شما هر روز می ایستید.
من حالا در حال شستن صورتم هستم.
من هر روز صورتم را می شویم.
آنها حالا در حال نوشیدن آب هستند.
آنها هر روز آب می نوشند.


1- We are sitting on benches now.
We sit on benches every day.


2- You are standing now.
You stand every day.


3- I am washing my face now.
I wash my face every day.


4- They are drinking water now.
They drink water every day.این مریم است.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
او صورت و دستهایش را می شوید و نماز می خواند.
آنها لباسهایش هستند.
او بعد از ساعت 7 لباسهایش را می پوشد.


This is Maryam.
She gets up before six o’clock every day.
She washes her face and hands and prays.
Those are her clothes.
She puts on her clothes after seven.این احمد است.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
او صورت و دستهایش را می شوید و نماز می خواند.
آنها صبحانه می خورند و ساعت 8 به مدرسه می روند.
آنها هر روز ساعت 12 ناهار می خورند.
احمد ساعت 6 تکلیفش را انجام می دهد.
آنها قبل از ساعت 8 تکالیفشان را انجام می دهند و ساعت 9 می خوابند.


This is Ahmad.
He gets up before six o’clock every day.
He washes his face and hands and prays.
They eat breakfast and go to school at eight o’clock.
They eat lunch at twelve o’clock every day.
Ahmad does his homework at six o’clock.
They do their homework before eight and sleep at nine o’clock.


 

...scream...

کاربر ممتاز

درس بیستم


نکته گرامری:

برای سئوالی کردن جملات حال ساده(یعنی جملاتی که every day دارند) دو فعل کمکی do و dose را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم(does برای سوم شخص مفرد مثل he-she و غیره و do برای بقیه) باید توجه داشته باشید هنگامیکه جمله سئوالی می شود s یا es فعل سوم شخص مفرد حذف می شود:

مثال:
او هر روز تخته سیاه را پاک می کند.
آیا او هر روز تخته را پاک می کند؟
شما هر روز در باغ بازی می کنید:
آیا شما هر روز در باغ بازی می کنید؟He cleans the blackboard every day.

Does He clean the blackboard every day?
You play in the garden every day.
Do you play in the garden every day?


او هر روز به مدرسه می رود.
آیا او هر روز به مدرسه می رود؟
بله، او هر روز به مدرسه می رود.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
ایا او هر روز ساعت 6 از خواب بر می خیزد؟
بله، او هر زوز قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
آیا او هر روز صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او هر روز صورت و دستهایش را می شوید.
ِآیا علی هر روز برای خدا نماز می خواند؟
بله، او هر روز نمار می خواند.
آیا آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند؟(به حرف معلمشان گوش می کنند)
بله، آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند.
آیا ما هر روز تکالیف خود را انجام می دهیم؟
بله، ما هر روز تکلیفمان را انجام می دهیم.
آیا آنها ساعت 9 از خواب بر می خیزند؟
خیر، آنها ساعت 9 از خواب بر نمی خیزند.
آیا او ساعت 10 صبحانه می خورد؟
خیر، او ساعت 10 صبحانه نمی خورد.1- He goes to school every day.
Does he go to school every day?
Yes, he does. He goes to school every day.


2- He gets up before six o’clock every day.

Does he get up before six o’clock every day?
Yes, he does. He gets up before six o’clock every day.


3- Does he wash his face and hands every day?
Yes he does .
He washes his face and hands every day.


4- Does Ali pray to Allah every day?
Yes, he does.
He prays every day.


5- Do they listen to their teacher every day?
Yes, they do.
They listen to their teacher every day.


6- Do we do our homework every day?
Yes, we do.
We do our homework every day.


7- Do they get up at nine o’clock?
No, they don’t.
They don’t get up at nine o’clock.


8- Does he eat breakfast at ten o’clock?
No, he doesn’t.
He doesn’t eat breakfast at ten o’clock.

 

...scream...

کاربر ممتاز
نکته گرامری: برای منفی کردن جملات حال ساده از doesn’t برای سوم شخص مفرد و از don’t برای بقیه استفاده می شود توضیح اینکه وقتی که جمله منفی باشد فعل سوم شخص مفرد s یا es نباید داشته باش
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس بیست و یکمنکته گرامری:

کلمات always (همیشه)-often(اغلب)-usually(معمولاًٌ)-never(هرگز) قید تکرار هستند و محل آنها در جمله قبل از فعل اصلی و بعد از فاعل است.


تذکر: کلمه never خودش جمله را منفی می کند و نیاز به don’t یا doesn’t در جمله نمی باشد.


او همیشه قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
او همیشه در صبح برای خدا نماز می خواند.
او اغلب در ساعت یک ربع به هشت صبحانه می خورد.
او معمولاً ساعت 8 به مدرسه می رود.
او هرگز ساعت 3 نهار نمی خورد.
آیا مهین قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او همیشه قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید.
آیا معلم در داخل کلاس می ایستد؟
بله، او معمولاً در کلاس می ایستد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او همیشه ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او معمولاً ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او اغلب ساعت 12 نهار می خورد.
او هرگز ساعت 12 نهار نمی خورد.1- He always gets up before six o’clock.
2- He always prays to Allah in the morning.
3- He often eats breakfast at a quarter to eight.
4- He usually goes to school at eight o’clock.
5- He never eats lunch at three o’clock.
6- Does Mahin wash her face and hands before six o’clock?
Yes, she always washes her face and hands before six o’clock.
7- Does the teacher stand in the classroom?
Yes, she usually stands in the classroom.
When does he eat lunch?
He always eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He usually eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He often eats lunch at twelve o’clock.
He never eats lunch at twelve o’clock.
 

...scream...

کاربر ممتاز
درس بیست ودوم

هما:صبح بخیر.

پروین:صبح بخیر.حالتان چطور است؟
هما:خیلی خوب، متشکرم و شما چطورید
پروین:خیلی خوبم؟
هما: حالا به کجا می روید؟
پروین:من دارم به مدرسه می روم. ساعت 8 است.
هما:آیا اغلب ساعت 8 به مدرسه می روید؟
پروین:بله، من همیشه ساعت 8 به مدرسه می روم.
هما:آیا آن کتاب انگلیسی شماست؟
پروین:بله، ما امروز درس زبان انگلیسی داریم.
هما:معلم انگلیسی شما چه کسی است.
پروین:دوشیزه تابان.

هما: لطفا اسمش را دوباره بگو.

پروین: دوشیزه تابان.
هما:آیا شما در کلاس انگلیسی صحبت می کنید؟
پروین:بله، ما همیشه با دوشیزه تابان انگلیسی صحبت می کنیم.
او انگلیسی را خیلی خوب صحبت می کند. آیا شما می توانید انگلیسی صحبت کنید.
هما:بله، من می توانم؛ ما یک معلم انگلیسی خوبی داریم.
پروین:این مدرسه من است. خداحافظ.
هما:خداحافظ.Homa: good morning.
Parvin: good morning. How are you?
Homa: very well, thank you, and you?
Parvin: very well.


Homa: where are you going now?
Parvin: I’m going to school. It’s eight o’clock.
Homa: do you often go to school at eight o’clock?
Parvin: yes, I always go to school at eight.


Homa: is that your English book?
Parvin: yes, it is. We have an English lesson today.
Homa: who is your English teacher?
Parvin: Miss Taban.


Homa: please repeat her name.
Parvin: Miss Taban.
Homa: do you speak English in the classroom?
Parvin: yes, we always speak English with Miss Taban.
She speaks English very well. Can you speak English?


Homa: yes, I can. We have a good English teacher.
Parvin: this is my school. Good-bye.
Homa: good-bye.

 

raha-21

New member
واقعا استاد دستت درد نکنه خیلی خوبه. ای کاش به تدریس ادامه بدین خیلی خوب بود مختصر و مفید ممنون
 
بالا