منابع آزمون‌ مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست دكتري 91

ni_rosa_ce

کاربر ممتاز
آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب 2 است.
آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب 1 است.
آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب 4 است.1-محیط زیست

آلودگی های محیط زیست
کد2401

(استعداد تحصیلی) ضريب 1

(زبان انگلیسي) ضريب 2

مجموعه دروس تخصصی در سطح

کارشناسی (لودگی آب و خاک- آلودگی هوا)

مجموعه دروس تخصصی در سطح
کارشناسی ارشد(مدیریت مواد زاید جامد
-آلودگیهای صنعتی) ضريب 4


2-محیط زیست
بومشناسی و مدیریت
حیات وحش
کد 2402

(استعداد تحصیلی) ضريب 1
(زبان انگلیسی) ضريب 2

مجموعه دروس تخصصی در سطح
کارشناسی(بومشناسی مهره داران - مبانی
مدیریت حیات وحش-
زیست شناسی حفاظت)

مجموعه دروس تخصصی در سطح
کارشناسی ارشد(اکولوژی حیات وحش تکمیلی-
مدیریت پارکها و حیات وحش)ضريب 4


3-محیط زیست
ارزیابی محیط زیست
کد 2403

(استعداد تحصیلی)ضريب 1
(زبان انگلیسی)ضريب 2

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی(ارزیابی محیط زیست - سامانه های
اطلاعات جغرافیایی GIS )

مجموعه دروس تخصصی در سطح
کارشناسی ارشد(آمایش سر زمین - ارزیابی
اثرات توسعه)ضريب 4
 
بالا