مقایسه نتایج شبیه سازی مدار آسیای گلوله ای سه چاهون با نرم افزارهای MODSIM، COMSIM و BMCS

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1لیلا پرنده؛ 1علی دهقانی ؛ 1مهدی خسروی؛ 2محمد نوع پرست
1دانشگاه یزد
2دانشگاه تهران

چکیده

با استفاده از روش­های شبیه­سازی، عملکرد مدارهای فراوری در شرایط مختلف قابل پیش­بینی و بهینه­سازی است. در سال­های اخیر، مدل­ها و نرم افزارهای مختلفی برای شبیه­سازی مدارهای آسیا ارائه شده است. در این تحقیق، شبیه­سازی ­ مدار آسیای گلوله­ای سه­چاهون با استفاده از نرم­افزارهای MODSIM، COMSIM و BMCS بررسی قرار گرفته شد. به این منظور، ابتدا، با انجام آزمایش­های تابع شکست روی نمونه خوراک آسیای گلوله­ای، پارامترهای مدل تجربی تابع شکست و مدل تابع انتخاب آستین محاسبه گردیده ­است. سپس، با اندازه­گیری هدایت الکتریکی پالپ، زمان ماند مواد داخل آسیا محاسبه شده­است. در ادامه با نمونه­گیری از خوراک و محصولات هیدروسیکلون، ضرایب مدل­های پلیت و ناگسوارارائو نیز تعیین گردیده­اند. آن­گاه، مدار آسیای گلوله­ای سه چاهون با نرم افزار­های فوق شبیه­سازی شده­اند. مقایسه دبی و توزیع ابعادی اندازه­گیری شده در شاخه­های مختلف مدار آسیا با مقادیر حاصل از شبیه­سازی نشان داد که، هر سه نرم­افزار، با دقت خوبی قادر به پیش­بینی مشخصات شاخه­های مختلف مدار بوده­اند ,ولی نرم افزار MODSIM خطای نسبی کمتری داشت. با استفاده از این نرم­افزارها، می­توان تاثیر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد مدار آسیای گلوله­ای را با دقت قابل قبولی پیش­بینی نمود.

کلیدواژگان
شبیه سازی؛ آسیای گلوله¬ای سه چاهون؛ تابع انتخاب؛ تابع شکست؛ زمان ماند؛ MODSIM؛ COMSIM؛ BMCS

_________________________________________
http://www.mediafire.com/view/67s1q45a85hah0h/IJME17271301945400.pdf
 

Similar threads

بالا