مقایسه فنی اقتصادی استفاده از ماشین¬های حفاری تمام مقطع سپری برای حفاری قطعه دوم تونل قمرود

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1حسین شریعت علوی؛ 2محمد عطایی ؛ 3بهزاد علیزاده صوری؛ 4مهدی صراطی؛ 5مهدی زورآبادی
1شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
2دانشگاه صنعتی شاهرود
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4دانشگاه کویینزلند
5دانشگاه نیوساوت ولز

چکیده
تونل قمرود به­طول کلی 7/35 کیلومتر بخشی از طرح بزرگ انتقال آب از سرشاخه­های حوضه دز به شهر قم است. برای حفاری قطعه 2 آن به طول 700+6 کیلومتر امکان استفاده از روش حفاری مکانیزه بررسی شده است. برآورد میزان مچاله شوندگی در مسیر قطعه دوم تونل قمرود نشان دهنده امکان رخ دادن پدیده مچاله شوندگی در متراژهای زیادی از مسیر تونل است. در این مقاله به منظور انتخاب نوع دستگاه حفر تونل تمام مقطع بررسی فنی و اقتصادی بر روی عملکرد 2 نوع سپر منفرد و سپر مضاعف (تلسکوپی) از لحاظ میزان پیشروی دستگاه حفر تونل تمام مقطع و مقابله با شرایط مچاله شوندگی صورت گرفته است. به­منظور پیش­ بینی نرخ پیشروی در واحدهای زمین شناسی مسیر تونل، از روش NTH که بر اساس 230 کیلومتر تونل­سازی می­باشد، استفاده شده است. میزان مچاله شوندگی با روش­های تجربی، نیمه تجربی و تئوری- تحلیلی برآورد شده است و برای تخمین میزان همگرایی به­منظور محاسبه میزان اضافه حفاری لازم برای غلبه بر پدیده مچاله شوندگی، نرم افزار Flac2D مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مقاله بررسی فنی و اقتصادی بر روی نوع سپرهای دستگاه حفر تونل تمام مقطع در شرایط زمین­های با قابلیت مچاله شوندگی است تا دستگاه مناسب انتخاب گردد ضمن این­که امکان گیر افتادن دستگاه نیز در این مناطق به حداقل کاهش پیدا کند. با توجه به بررسی­های فنی و اقتصادی صورت گرفته دستگاه حفر تونل تمام مقطع از نوع سپر مضاعف برای حفاری قطعه 2 پروژه قمرود گزینه برتر تشخیص داده شده است.

کلیدواژگان
تونل قمرود؛ حفاری مکانیزه؛ مچاله شوندگی؛ NTH؛ Flac2D؛ سپر منفرد و مضاعف

_________________________________________
http://www.mediafire.com/?ej0k4s2rja80g15
 
بالا