[معماری معاصرایران]: مركز همكاري هاي فن آوري هاي رياست جمهوري (فدك) – تهران

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
شركت مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس

تهران-1380


توليد “ فكر“ اصلي ترين ويژگي مركز هماهنگي هاي رياست جمهوري مي باشد . اين توليد كه آغاز گرايده اصلي برنامه و فضاهاي ساختمان مي باشد ، توسط كاركنان پنج معاونت اصلي آن صورت مي گيرد . جداسازي فضاي هر معاونت از ساير بخشهاي ساختمان و استقلال فضايي آنها نكته اي است كه مي بايد مورد توجه قرارگيرد . نوع توليد اين بخشها ، اهميت ومجزا بودن هركدام ازساير فضاها ، آنها را به آخرين طبقات ساختمان كه نقطه اتصال آن باآسمان است مي رساند. نقطه اتصال بنا به آسمان ، همانند نقطه اتصال آن به زمين همواره بعنوان يكي از دغه غه هاي اصلي معماري مطرح بوده است .
نيمه اي ازساختمان درزمين است كه بيانگر روئيدن بنا اززمين مي باشد . شكافي كه دراطراف آن وجود دارد، اين حالت را به ساختمان مي بخشد ، ازسوي ديگر، ساختمان ناگهان با آسمان تصادم نمي كند ، بلكه درجهت شفاف نمودن خود با استفاده توامان ازقابليتهاي مصالح و فرم درآسمان فرود مي رود و ان را وارد خود مي كند .
بدين ترتيب بخاطر عميق بودن شكاف دردل ساختمان با آسمان برخورد و با آن سايش پيدا مي كند . اين اتصال ساختمان و آسمان را قوي ترمي سازد . مانند پنج انگشتي كه باز شده و نور را به ميان خود مي خواند .

Click here to view the original image of 700x495px.


Click here to view the original image of 700x495px.


Click here to view the original image of 700x495px.


Click here to view the original image of 700x495px.


Click here to view the original image of 700x495px.Click here to view the original image of 700x495px.منبع:www.njp-arch.com
 
بالا