[معماری دیجیتال] طراحی پارامتریک روشی نوین در طراحی معماری دیجیتال

DDDIQ

مدیر ارشد
طراحی پارامتریک روشی نوین در طراحی معماری دیجیتال

دانیال مطلب زاده* 1 ، جواد جوان مجیدی 2
1 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، گروه مهندسی معماری، دانشگاه محقق اردبیلی -
2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران -چكیده
در سالهای اخیر نرم افزارهای CAD با سرعت زیادی توسعه یافته اند . به قسمی که قادر به تولید پارامترهای کنترل کننده طرح هستند . بنابراین فرآیند تولید در کنترل و اختیار معمار قرار گرفته ، به طوری که او می تواند کلیه پارامترهای موثر بر طراحی و شکل گیری فضا را بر الگوریتم ها اعمال کرده و گزینه های مختلفی را تولید کند تا در نهایت گزینه مطلوب را انتخاب نماید . فرایندهای طراحی سنتی همواره از نوع خطی بوده اند که در آن توصیف رابطه بین متغیرهای چندگانه توسط تابع خطی ساده در ریاضی بررسی میشود و در نقطه مقابل آنها فرایندهای غیرخطی قرار دارند که با ترکیب ایده ها از مراحل مختلف فرایند طراحی به نتیجه میرسند . مطرح شدن هرچه بیشتر تفکرات سیستمی، طراحی معماری را به سمت تکنیکهای جدید حرکت داده است . یکی از روشهای کارآمد، روش مقداری یا پارامتری است که به کمک آن ، اطلاعات پایه ، از منظر تک بعدی خارج و تبدیل به پارامترهای معادلاتی میشوند . در این صورت معادلات بیانگر مبانی و مفاهیم تحلیلی و توصیفی خواهند بود که اتصال دهنده ی دو بعد کیفی و کمی هستند . روش مورد مطالعه در این تحقیق با توجه موضوع مورد بحث به صورت کتابخانه ای و توصیفی می باشد. به این ترتیب در این مقاله به روشهای طراحی پارامتریک در جهت خلق معماری نوین متاثر از معماری دیجیتال اشاره شده است.


واژگان كلیدی:
معماری پارامتریک، طراحی معماری، معماری دیجیتال
 

پیوست ها

  • طراحی پارامتریک روشی نوین در طراحی معماری دیجیتال.pdf
    237.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا