[معماری بیونیک] طراحی نورگیر سقفی با الهام از طبیعت ( بیومیمتیک)

DDDIQ

مدیر ارشد
طراحی نورگیر سقفی با الهام از طبیعت ( بیومیمتیک)


زهرا قیابكلو
دانشيار دانشکده معماري پردیس هنرهاي زیباي دانشگاه تهران

آتریومها با توجه به اهداف معماري پایدار ميتوانند چنان طراحي شوند كه داراي اتلاف انرژي اندكي باشنند و منرنر بنه فراهم آوردن امکاناتي براي بهره برداري از سامانه هاي طبيعي شوند. علي رغم تمامي مزایاي استفاده از آتریوم ها در زمينة صرفه جویي انرژي، دریافت بيش از اندازة گرماي خورشيد در تابستان ميتواند باعث افزایش مصرف انرژي ساختمان شود. در این
مقاله، یک نورگير سقفي سهموي شکل با الهام از منافذ موجنود در د یاتومهن ا كنه ننوع ي موجنود تنک سنلو لي و شناخه اي از - جلبکهاست و جزو بزرگتری گروه فيتوپلانگتون ها طراحي و از لحاظ ميزان دریافت انرژي تابشي در فصول مختلف بررسن ي - شده است. نتایج مطالعات نشان ميدهد كه ای نورگير اجاره ورود نور روز كافي و در عي حال اشعه كنترل شده خورشيد را به درون فضا ميدهد و در فصول گرم سال انرژي گرمایي دریافتي را كاهش ميدهد. طراحي ای پوسته توسط برنامنة Rhino صورت گرفته و شبيه سازي عبور نور روز و تشعشعات خورشيدي از روزنه هاي نورگير با برنامه Ecotect انرام شده است.


کلمات کلیدی: تقليد از موجودات زنده، دیاتوم، نور روز، آتریوم، بيونيک.
 

پیوست ها

  • طراحی نورگیر سقفی با الهام از طبیعت بیومیمتیک(.pdf
    876.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا