معماري گروهی حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری

DDDIQ

مدیر ارشد
"معماري گروهی"
حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماري​

فرهنگ مظفر 1، مهدي خاك زند 2، فهیمه چنگیز 3 و لیلا فرشادفر 4

1 استادیار، دانشکده معماري دانشگاه علم و صنعت ایران،
2 دکتري معماري، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
3 کارشناسی ارشد معماري، دانشگاه هنر اصفهان
4 دانشجوي کارشناسی ارشد معماري، دانشگاه هنر اصفهانچکیده:
معماري گروهی موضوعی راهبردي و بحث برانگیز در موفقیت فرایند طراحی معماري امروز محسوب میشود. همان طور که میدانیم؛ گروه فقط به مثابه مجموعهاي از افراد عمل نمیکند، بلکه به نحوي از توانمنديهاي مجموع افراد فراتر میرود. در اینگونه طراحی، ساختمان، گسترش ذره ذره مشارکت در طراحی است که فراتر از یک تک بنا است و حاوي ارتباطات اجتماعی کلیه افرادي است که درگیر فرایند طراحی بودهاند. بر این اساس شیوه پیشنهادي مقاله مبتنی بر برخورد با معماري گروهی یک امر ضروري است؛ زیرا در طی رشد جوامع و گسترش علم، اجزاء یک گروه با کمک هم میتوانند چرخدندههاي ماشین طراحی را حرکت دهند.
هدف این مقاله حرکت در راستاي اصول پایه تفکر در طراحی گروهی می باشد. با توجه به چنین رویکردي به بررسی مفهوم گروه و کار گروهی در معماري پرداختهایم تا با شناسایی گامهاي طراحی گروهی، در یک طراحی گروهی دانشجویی با دانشجویان همراه شویم و نقاط ضعف و قوت حرکت آنان را در گامهاي متفاوت شناسایی کنیم و بر اساس اهمیت این مسأله در عصر حاضر اثرات آموزش در به کارگیري این فعالیت را در دانشجویان بررسی نماییم. در همین راستا و به منظور بررسی تاثیرات آموزش در بالا بردن کیفیت طراحی گروهی در دانشجویان، آزمونی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان به عمل آمد. این آزمون به صورت برگزاري جلسات اسکیس دو ساعته و تشکیل گروههاي پنج نفره و به روش تحقیق آزمون فرض تک متغیري و با توجه به مستقل بودن گروهها و برابري واریانس آنها در تک متغیري) براي گروههاي مستقل صورت گرفت. این تستها شامل دو آزمون تست اولیه در -t) t-student جامعه به شیوه آزمون شرایط عدم آگاهی و آشنایی دانشجویان با کار گروهی انجام شد و سپس تست تکمیلی از دانشجویان مورد نظر به عمل آمد. پس از طی دوره آموزش و تشریح کار گروهی گرفته شد که نتایج این تستها در مقاله حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.کلمات کلیدي:
معماري گروهی، قوانین تجزیه و تحلیل، فرایند طراحی معماري، رفتارهاي طراحی، ارتباطات گروهی
 

پیوست ها

  • معماري گروهی حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری.pdf
    521.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا