معرفی انواع ارقام گندم

mehham

عضو جدید
آشنایی با گندم شیرودی

گندم رقم شیرودی از مواد آزمایشی ویژه مناطق پر باران دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت ( سیمیت ) انتخاب شده است. مطالعات انجام شده نشان داده که این رقم واجد بالاترین عملکرد بوده به طوری که متوسط عملکرد ۸ و رکورد ۴/۱۰ تن در هکتار در ایستگاه های تحقیقاتی برای آن گزارش شده است. این رقم از نظر آلودگی به بیماری های شایع مناطق اقلیم گرمسیر ساحل خزر نیز مقاومت داشته ( زنگ های زرد و قهوه ای گندم ) و در سال ۱۳۷۶ نامگذاری شده است.
مناسب برای کشت در مناطق گرم سواحل خزر
مناطق کشت قابل توصیه
این رقم برای کشت در مناطق گرمسیر ساحل خزر شامل دشت های گرگان و مازندران، استان گیلان و دشت مغان در شمال غربی کشور که سطحی معادل ۳۵۰۰۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی کشور را شامل می شوند توصیه می شود.
مشخصات زراعی
رقم شیرودی دارای تیپ رشد بهاره بوده و ارتفاع آن بین ۹۵ تا ۱۰۰ سانتی متر متغیر می باشد. مقاومت به خوابیدگی، وزن هزار دانه بین ۳۷ تا ۴۰ گرم و دانه های زرد رنگ، پتانسیل عملکرد بالا و تحمل به بیماری های زنگ زرد و قهوه ای از خصوصیات زراعی مهم رقم شیرودی می باشد.
مقاومت به بیماری
مطالعات انجام شده به منظور ارزیابی واکنش رقم مذکور به نژادهای شایع با قدرت بیماری زایی بالا نشان داد که رقم شیرودی از مقاومت بالایی به نژادهای موجود زنگ زرد گندم برخوردار می باشد. از جنبه مقاومت به زنگ قهوه ای گندم نیز می توان گفت که رقم فوق الذکر واجد مقاومت مطلوب می باشد ولی به فوزاریوم سنبله نیمه حساس است.
کیفیت نانوایی
درصد پروتیین و گلوتن مرطوب رقم شیرودی به ترتیب ۴/۱۰ و ۲۵ درصد گزارش شده است. از جنبه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا ترکیب آللی ۱، ۱۹+۱۳ و ۱۰+۵ به ترتیب برای سه مکان ژنی LU-A1, GLU-B1 و GLU-D1 این رقم گزارش شده است. آلل های ۱ و ۱۰+۵ از نظر تاثیر در کیفیت نانوایی مطلوب هستند.
توصیه های زراعی
الف- تاریخ کاشت
مناسب ترین زمان کاشت گندم شیرودی در مناطق جلگه ای ساحل خزر از اول تا آخر آذر ماه و در دشت مغان از ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر می باشد.
ب- میزان بذر
بسته به نوع خاک، تهیه بذر، تاریخ کاشت و سایر عوامل میزان بذر مصرفی متغیر بوده با این وجود برای کشت با ردیفکار میزان ۱۴۰-۱۲۰ کیلوگرم برای دشت های ساحل خزر و ۱۷۰-۱۵۰ کیلوگرم برای منطقه مغان توصیه می شود.
ج- میزان مصرف کودهای شیمیایی
میزان مصرف کود شیمیایی بسته به نوع خاک، زراعت قبلی و سایر عوامل متفاوت می باشد. از آنجا که رقم شیرودی واجد ژن پا کوتاهی بوده و مقاوم به خوابیدگی است بنابراین این رقم از رقم های کودپذیر و پر پتانسیل به حساب می آید. مصرف کود به منظور حصول حداکثر پتانسیل باید براساس نظریه آزمایشگاه های خاکشناسی انجام پذیرد اما به عنوان یک توصیه عمومی مصرف ۱۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیوم به صورت پایه و ۲۵۰ کیلوگرم اوره به دو صورت پایه و سرک پیشنهاد می شود.
د- تناوب زراعی
در مناطق شمالی کشور و در دشت های گرگان و مازندران رعایت ننمودن تناوب صحیح زراعی در سال های گذشته موجب انتشار بیماری ها شده است. تناوب گندم با ذرت و کاهش تدریجی سطح زیر کشت پنبه موجب شد تا فوزاریوم خوشه در مناطق شمالی کشور توسعه یابد. همچنین کشت گیاهانی از یک خانواده موجب فقر غذایی خاک در منطقه توسعه ریشه می شود. بنابراین می باید از تناوب گندم با ذرت و دیگر غلات اجتناب نمود. تناوب گندم با سویا، آفتابگردان و یا پنبه در دشت های ساحل خزر و با پنبه و چغندر قند در مغان پیشنهاد می شود.


منبع:http://www.kharidemajazi.ir/?p=1751
 

mehham

عضو جدید
آشنایی با گندم دوروم سیمینه

آشنایی با گندم دوروم سیمینه

گندم سیمینه( DKGST.36 ) از بین گندم های دوروم زمستانه که از کشور مجارستان معرفی شده بودند انتخاب و در سال زراعی ۷۲-۱۳۷۱ به مواد آزمایشی کرج وارد شده است. به منظور انجام مطالعات بیشتر این رقم در سال ۷۳-۱۳۷۲ به مواد آزمایشی ارومیه راه یافت. این رقم با میانگین عملکرد ۶/۳۱۱ تن در هکتار در مقایسه با دیگر ژنوتیپ های مورد مطالعه برتر بوده و از نظر آلودگی به بیماری های شایع نیز رقم مذکور دارای مقاومت بالا به زنگ های زرد و قهوه ای گندم می باشد. این رقم در سال ۱۳۷۶ نامگذاری شد.
مناسب برای کشت در مناطق سرد کشور
مناطق کشت
گندم دوروم سیمینه برای کشت در مناطق سرد کشور شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و بخش هایی از استان خراسان توصیه می شود.
مشخصات زراعی
این رقم دارای تیپ رشد زمستانه بوده و ارتفاع آن بین ۹۵ تا ۱۰۵ سانتیمتر متغیر می باشد. مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه و دانه های زرد رنگ از دیگر مشخصات زراعی آن محسوب می شود. وزن هزار دانه رقم سیمینه بین ۳۹ تا ۴۳ گرم متغیر می باشد.
مقاومت به بیماری ها
مطالعات انجام شده به منظور ارزیابی واکنش رقم مذکور نسبت به دو بیماری زنگ زرد و قهوه ای گندم در مرکز تحقیقات ارومیه و برای مدت سه سال نشان می دهد که رقم سیمینه از مقاومت مطلوبی نسبت به دو بیماری فوق الذکر برخوردار می باشد. تحمل به سیاهک ناقص از جمله ویژگی های گندم دوروم است که این رقم نیز واجد مقاومت به آن می باشد.
کیفیت نانوایی
درصد پروتیین و گلوتن رقم سیمینه به ترتیب ۱۴/۸ و ۴۱ درصد گزارش شده است. درصد سمولینا در این رقم ۵۸ درصد و از کیفیت مناسب برای تهیه ماکارونی برخوردار می باشد.
توصیه های زراعی
تاریخ کاشت
کاشت این گندم بسته به شرایط اقلیمی متفاوت بوده اما در مجموع برای مناطق سرد تاریخ کاشت اول مهر تا ۱۵ مهر توصیه می شود.
میزان بذر
بسته به نوع خاک، نحوه تهیه بستر بذر، تاریخ کاشت و سایر عوامل متغیر بوده، با این وجود میزان بذر ۲۰۰-۱۸۰ کیلوگرم بذر برای کشت با ردیفکار توصیه می شود.
میزان مصرف کودهای شیمیایی
میزان مصرف کود شیمیایی بسته به نوع خاک، زراعت قبلی و سایر عوامل متفاوت می باشد. از آنجا که رقم سیمینه مقاوم به خوابیدگی است بنابراین واجد خاصیت کود پذیری می باشد. مصرف کود به منظور حصول حداکثر پتانسیل باید بر اساس نظریه آزمایشگاه های خاکشناسی انجام پذیرد. اما به عنوان یک توصیه عمومی مصرف ۲۰۰ کیلوگرم اوره به دو صورت پایه و سرک و ۱۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیوم به صورت پایه توصیه می شود.


منبع:http://www.kharidemajazi.ir/?p=1754
 

mehham

عضو جدید
آشنایی با گندم چمران

آشنایی با گندم چمران

گندم چمران( Attila CM 85836-5oy-OM-OY-3M-OY ) از خزانه بین المللی مشاهده ( ۲th ISWYN ) دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت ( سیمیت ) انتخاب شده است. مطالعات انجام شده نشان داده که رقم چمران دارای بالاترین عملکرد بوده به طوری که متوسط عملکرد ۵/۶ و رکورد ۸/۲ تن در هکتار در ایستگاه های تحقیقاتی برای آن گزارش شده است. این رقم از نظر آلودگی به بیماری های زنگ زرد و قهوه ای مقاومت داشته و در سال ۱۳۷۶ نامگذاری شده است.
مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور
مناطق قابل توصیه
این رقم گندم برای کشت در مناطق گرم جنوب، جنوب غرب و شرق کشور شامل: شمال خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بخش های گرمسیری از استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان و کرمان توصیه می شود.
مشخصات زراعی
رقم چمران دارای تیپ رشد بهاره بوده و ارتفاع آن ۹۵ سانتی متر می باشد. کودپذیری و مقاومت به خوابیدگی، وزن هزار دانه ۳۹ گرم، دانه های زرد رنگ، زودرسی و تحمل به خشکی و گرمای آخر فصل از خصوصیات مهم این رقم می باشد.
مقاومت به بیماری ها
مطالعات انجام شده به منظور ارزیابی واکنش رقم چمران به نژادهای شایع با قدرت بیماری زایی بالا نشان داد که رقم مذکور از مقاومت بالایی به نژادهای موجود زنگ زرد گندم برخوردار می باشد. از نظر مقاومت به زنگ قهوه ای گندم نیز می توان گفت که رقم فوق الذکر واجد مقاومت مطلوب می باشد. مقاومت مطلوبی نیز برای رقم چمران نسبت به بیماری سیاهک ناقص در گزارش های داخلی و خارجی وجود دارد.
کیفیت نانوایی
درصد پروتیین و گلوتن مرطوب و خشک رقم چمران به ترتیب ۱۰/۴، ۲۵ و ۶/۸ درصد گزارش شده است. از جنبه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا ( HMW-GLU ) ترکیب آللی ۲، ۷ و ۱۰+۵ به ترتیب برای سه مکان ژنی GLU-A1, GLU-B1, GLU-D1 این رقم گزارش شده است. آلل های ۲ و ۱۰+۵ از نظر تاثیر در کیفیت نانوایی مطلوب می باشند.
توصیه های زراعی
الف- تاریخ کاشت
تاریخ کاشت مناسب این رقم از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر و حداکثر آخر آذر در مناطق گرم جنوب کشور قابل توصیه است.
ب- میزان بذر
بسته به نوع خاک، نحوه تهیه بستر بذر، تاریخ کاشت و سایر عوامل متغیر بوده با این وجود برای کشت با ردیفکار میزان ۱۵۰ تا ۱۷۰ کیلوگرم بذر توصیه می شود.
ج- میزان مصرف کودهای شیمیایی
میزان مصرف کود شیمیایی بسته به نوع خاک، زراعت قبلی و سایر عوامل متفاوت می باشد. از آن جا که رقم چمران واجد ژن های پا کوتاهی بوده و مقاوم به خوابیدگی است بنابراین این رقم از رقم های کود پذیر و پر پتانسیل به حساب می آید. مصرف کود به منظور حصول حداکثر پتانسیل باید براساس نظریه آزمایشگاه های خاکشناسی انجام پذیرد. اما به عنوان یک توصیه عمومی مصرف ۱۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیوم به صورت پایه و ۲۵۰ کیلوگرم اوره به دو صورت پایه و سرک پیشنهاد می شود.


منبع:http://www.kharidemajazi.ir/?p=1757
 

mehham

عضو جدید
آشنایی با گندم کویر

آشنایی با گندم کویر

گندم کویر( کراس سرخ تخم ) به دنبال انجام دورگ گیری بین یک گندم بومی ( سرخ تخم ) با یک لاین خارجی متحمل به زنگ زرد در کرج و انتخاب در نسل های تفکیک یافته در زابل به دست آمده است. این رقم در مناطق دارای تنش های محیطی ( شوری ) از عملکرد بالا برخوردار بوده به طوری که متوسط عملکرد آن در شرایط معمولی ۵/۷ تن و در شرایط تنش ۵ تن و رکورد آن ۵/۹ تن در هکتار بوده است. تحمل به تنش شوری و سازگاری این لاین موجب شده تا این رقم در سال ۱۳۷۶ نامگذاری شود.
مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور
مناطق کشت قابل توصیه
رقم کویر برای کشت در مناطق مختلف استان یزد و دیگر مناطق اقلیم متعدل کشور به ویژه در شرایط محدودیت آب و شوری خاک یا آب زراعی توصیه می شود. سطح زیر کشت گندم آبی در مناطق فوق الذکر یکصد هزار هکتار برآورد می شود.
مشخصات زراعی
این رقم دارای تیپ رشد بهاره بوده و ارتفاع آن بین ۹۰ تا ۹۵ سانتیمتر می باشد. طول سنبله رقم کویر بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیمتر متغیر است و رنگ دانه آن روشن شیشه ای می باشد. وزن هزار دانه ۳۶ تا ۴۰ گرم، مقاومت به خوابیدگی، ریزش دانه و شوری خاک از دیگر خصوصیات آن یم باشد. از جنبه زودرسی این رقم در گروه رقم های زودرس جای گرفته و نسبتا زودتر از سایر رقم های اقلیم متعدل در زمین مستقر می شود.
مقاومت به بیماری ها
مطالعات انجام شده به منظور ارزیابی واکنش رقم مذکور به نژادهای شایع به زنگ زرد با قدرت بیماری زایی بالا نشان داد که رقم کویر از مقاومت نسبی بیشتری برخوردار می باشد. همچنین رقم فوق الذکر متحمل به بیماری زنگ زرد قهوه ای نیز می باشد.
کیفیت نانوایی
درصد پروتیین و گلوتن مرطوب رقم کویر به ترتیب ۵/۱۰ و ۲۸ درصد گزارش شده است. حجم رسوب زلنی برای رقم مذکور ۴۰ میلی لیتر بوده که حاکی از وضعیت مطلوب کیفی این رقم است.
توصیه های زراعی
الف- تاریخ کاشت
براساس مطالعات انجام شده تاریخ کاشت مناسب برای مناطق مختلف استان های یزد و فارس نیمه دوم آبان ماه تا آخر آذر ماه می باشد.
ب- میزان بذر
بسته به نوع خاک، نحوه تهیه بستر بذر، تاریخ کاشت و سایر عوامل متغیر بوده و با این وجود و با توجه به کم پنجه بودن این رقم برای کشت با ردیفکار، میزان ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم بذر توصیه می شود.
ج- میزان مصرف کودهای شیمیایی
میزان مصرف کود شیمیایی بسته به نوع خاک، زراعت قبلی و سایر عوامل متفاوت می باشد. از آنجا که رقم کویر مقاوم به خوابیدگی است بنابراین واجد خاصیت کود پذیری می باشد. مصرف کود به منظور حصول حداکثر پتانسیل باید براساس نظریه آزمایشگاه های خاکشناسی انجام پذیرد. اما به عنوان یک توصیه عمومی مصرف ۱۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیوم به صورت پایه و ۲۵۰-۲۰۰ کیلوگرم اوره به دو صورت پایه و سرک پیشنهاد می شود.


منبع:http://www.kharidemajazi.ir/?p=1761
 

Similar threads

بالا