معایب و مزایای دیوار برشی

reza._y

عضو جدید
دیوارهای سازه ای برشی یکی از چندین سیستم مناسب برای مقابله با نیروهای جانبی موثر همچون زلزله و باد است. این دیوارها نسبت به قاب خمشیاقتصادی تر هستند و می توانند نیروهای جانبی و برش های وارد بر سازه را جذب نمایند. از مزایای این دیوار می توان به موارد زیر اشاره نمود : 1-تغییرات مکانی ساختمان را کنترل می کند2-ضریب ایمنی و سختی ساختمان را افزایش می دهد و خسارت به اعضای غیرسازه ای را کاهش می دهد.3- دیوارهای برشی را می توان در فضاهای محدود مثل هساه آسانسور و راه پله ها گرد جانمایی نمود. از مزایای این نوع دیوارها می توان به شکست دیوارها در صورت طراحی نامناسب،تخمین نادرست تعداد دیوارها و قرارگیری نامناسب آن ها و وارد نمودن نیرو بالا به آن ها اشاره نمود.


 

Similar threads

بالا