مطالبی پایه در مورد زراعت عمومی

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
زراعت AGRONOMY ريشه يوناني دارد واز دو لغت :

AGROS به معناي مزرعه و NOMUS به معناي مديريت تشكيل شده است .
منبع: کشاورز تنها

از نظر علمي AGRONOMIST به شخصي اطلاق مي شود كه تحصيلات عالي دارد و از نظر تئوري مطالعاتي را انجام داده است تا بتواند به عنوان مشاور يا راهنما ي زارع انجام وظيفه كند .

از ديدگاه علم زراعت براي افزايش توليد محصولات كشاورزي سه راه پيشنهاد شده است

1- افزايش زمينهاي زير كشت

2- افزايش محصول در واحد سطح

3- افزايش محصول در واحد زمانزراعت سطحي EXTENSIVE FARMING زراعت فشرده INTENSIVE FARMING

زراعت سطحي نوعي از زراعت است كه زارع تابع شرايط آب و هوايي است . بنابر اين نهاده هاي زيادي را مصرف نمي كند و سطح زير كشت را هم نمي تواند افزايش دهد .

ولي نوعي زراعت فشرده : در اين نوع زراعت از نهاده هاي زيادي مانند بذر هاي اصلاح شده ، كودهاي شيميايي ، ماشين آلات و… استفاده مي كند تا بتواند حد اكثر عملكرد را در سطح بدست آورد .(طبقه بندي گياهان زراعي CROPS )

گياهان زراعي را مي توان از نظر شكل ظاهري يعني مورفولوژي (گياه شناسي ظاهري ) طبقه بندي كرد .

ولي از نظر زراعت AGRONOMY گياهان را بسته به مصرف يا نوع مصرف آنها تقسيم بندي مي كنيم . بايد در نظر داشت كه بعضي گياهان زراعي داراي مصارف زيادي هستند بنابراين با توجه به موارد فوق مي توان دو نوع طبقه بندي را در نظر گرفت .

الف) طبقه بندي بر اساس هدف توليد :
1- غلات CEREALS
شامل گندم (WHEAT ) - جو ( BARLY ) – برنج ( RICE ) – ذرت ( CORN ) – چاودار *گندم ( TRITICALE ) – چاودار ( WHEAT *RYE )

هدف نشاسته

2-حبوبات LEGUMES
شامل نخود (PEA ) – عدس ( LENTILE ) –لوبيا ( BEAN( - S,DH ) ) –بادام زميني ( PEAHUT )

هدف تامين پروتئن گياهي است .

3-گياهان علوفه أي FODELER CROPS
اين گياهان به صورت تازه خشك يا سيلو شده به مصرف دام مي رسد .

ذرت علوفه أي FOLEDER CRON :

مشخصات : تراكم بالا دارد .زمان برداشت آن وقتي است كه رطوبت دانه 6۰٪ است

ALFALFA يونجه.- CLOVER شبدر

4-گيا هان ريشه أي ROOTY OR RADICAL CROPS

اين گيا هان داراي ريشه غده أي شكل هستند .شاخص تر ين آن گياه چغندر suger beer است .5-گيا هان فيبري يا ليفي FIBEROUS CROPS

COTTEN = كتان KENAF = كنف

FLAX = پنبه الياف در دانه يا كپسول JOKE = شبيه كنف الياف آن در ساقه است SISAL(AGAVE ) خنجري : الياف آن در برك است

6-گياهان غده أي GLANDIFORM /CROPS

POTATO /POMATO : زير زمين سيب زميني و روي زمين گو جه

7-گياهان داروي: MEDICINAL /C

MATRICARIA = بابونه MILFOILE =گياها ن بومادران

WHITE POPPY = خشخاش سفيد

8-گياهان قندي SUGAR/C

SUGAR CANE /نيشكر SUGAR BEET/ چقندر هدف =توليد قند

9-گياهان تدخيني SMOKING

SMOKING =/ TANBACCO = تنباكو HEMP = شاهدانه. گراس

NOROOTIC =/ TEA = چاي COFFEE = كافينئن . قهوه

10- گياهان روغني OIL CROPS

SUN FLOWER = آفتا بگردان - SOFFLOWER = گلرنگ

OLIVE = زيتون- SESAME = كنجد

PEAHUT = با دام زميني

ب-طبقه بندي بر اساس هدف خاص :

1-گياهان پوششي COVER CROPS

اين گياهان براي پوشش و حفاظت خاك در برابر ( EROSION) فر سايش كشت مي شودو درهمان زماني كه سبز هستند (گلدهي) به خاك برگردانده مي شود.مثل شبدرو يونجه

2-گياهان مكمل COMPLEMENTALY/C

اين گياهان جهت حاصلخيزي خاك همراه با محصول درجه يك كاشته مي شود ودر درجه دوم اهميت قرار دارد .مانند كاشت لوبياي روغني همراه با ذرت

3-گياهان سيلويي SILAGE /C

اين گياهان به صورت سبز برداشت مي شود و پس از سيلو شدن وگذراندن مرحله تخمير به مصرف دام مي رسد مثل گياه ذرت علوفه أي و ذرت خوشه أي sorghom ) )

4- گياهان تقويت كننده يا اصلاح كننده : SOIL CODITIONER /C

اين گياهان جهت اصلاح يا تقويت خاك كاشته مي شوند مانند چغندر علوفه أي (خاك را نرم مي كند ) و شبدر علوفه أي ( نمك و شوري خاك را مي گيرند )

5- گياهان همراه CYNERGIC /C

اين گياهان گياهان يك ساله (ANNUL ) هستند كه همراه گياهان چند ساله PERENNIAL) )كاشته مي شوند مثل : جو (يكساله ) همراه با يونجه (چند ساله )

6- نباتات غله اي TRAPPING /C

برخي گياهان تيره حبوبات LEGOMINO SE /C مانند باقلا چنانچه در زميني كاشته شوند به علت ترشح يك سري مواد از ريشه قادر به كنترل يك نوع آفت كه به سيستم ريشه أي گياهان خسارت مي زند به نام (nematode ) است .

در كاشت چغندر قند اگر تناوب را رعايت نكنيم آفت nematod افزايش مي يابد .
 

Similar threads

بالا