مصرف كود پايه در كلزا

eng.saeedsgk

New member
در شرايط رشد و نمو بوته هاي كلزا در محيط مساعد ،تغذيه گياهي و تامين عناصر مورد نياز گياه تاثير زيادي در توليد و عملكرد بالا دارد.


كلزا به عناصر غذايي به مقدار معين احتياج دارد. خاك مي تواند برخي از اين عناصر غذايي را تامين نمايد اما عناصر غذايي ديگر را بطور معمول به خاك مي دهند. اگر اين عناصر غذايي به اندزه كافي داده نشود ،عملكرد كلزا كاهش مي يابد.


آزمايش خاك موثر ترين روش در تامين نياز غذايي و كودي گياه زراعي مي باشد.

وقتي عناصر اصلي از قبيل ازت ،فسفر ،پتاسيم و گوگرد براي كلزا به اندازه كافي تامين گردد ،بذور كلزا سريعتر جوانه زده و سبز مي شوند و رشد ونمو خود را بهتر انجام مي دهند.


در صورت عدم دسترسي به نتايج آزمايش خاك ، مي توان براساس ميزان توليد گندم ، مقدار عناصر غذايي مورد نياز كلزا را تعيين نمود.


كلزا به ازت و گوگرد از گندم بيشتراحتياج دارد. نياز آن به فسفر و پتاسيم تا حدودي شبيه به گندم است.


مقدارمصرف ازت در زراعت كلزا با توجه به عملكرد آن،محصول قبلي و مقدار ماده آلي خاك تعيين مي شود.


درجه اسيدي خاك بر قابليت دسترسي عناصر غذايي ريز مغذي مانند روي،بر و عناصر ديگر تاثير مي گذارد و دامنه درجه اسيدي خاك براي كلزا و عناصر غذايي 6تا7 مي باشد.


در كاربرد كود ها بايستي چند عامل را در نظر گرفت زيرا هدف از دادن كود ها به اندازه كافي ،تامين نياز غذايي گياه در هرمرحله از رشد است. چون گياه در هر مرحله از رشد به اندازه متفاوت به عناصر غذايي احتياج دارد.

تعيين مقدار كود لازم،انتخاب نوع كود،زمان مصرف كود و نحوه مصرف آن در حداكثر استفاده كردن از كود ها و دستيابي به عملكرد بالا نقش موثري دارند.


كمبود يا زيادي عناصر غذايي مشكلاتي را در روند رشد گياه زراعي بوجود مي آورند .به عنوان مثال،


كمبود ازت موجب سبز كمرنگ يا زرد شدن برگها مخصوصا"برگهاي پير،كوتاه شدن گياه و كاهش عملكرد مي شود در صورتيكه زيادي ازت رنگ برگهارا سبزتيره نموده وباعث حساس شدن گياه زراعي به خوابيدگي،حمله آفات و بيماري ها مي شود و ممكن است گياه زراعي قادر به توليد محصول نباشد.


در كمبود فسفر رنگ ارغواني در برگها گسترش مي يابدو گياه زراعي كوتاه مي ماندو رشد گياه به تاخير مي افتد در حالي كه زيادي فسفر موجب كمبود عناصر ريز مغذي ،مخصوصا"آهن و روي مي شود.


در كمبود پتاسيم ابتدا حاشيه برگهاي پير برنگ زرد در آمده و سپس خشك مي شود و گياه نسبت به خشكي و حمله آفات و بيماري ها حساس مي گردداما زيادي پتاسيم ،كمبود منيزيم و احتمالا"كلسيم را بوجود مي آورد.


كود هاي حيواني مي توانند شرايط فيزيكي ،شيميايي و بيو لوژيكي خاك را اصلاح نمايند و ماده آلي و عناصر غذايي گياهان را تامين كنند . بااستفاده از كود هاي حيواني بستر مناسب براي بذر و رشد ونمو ريشه و گياه فراهم مي شود.استفاده درست و صحيح از كود هاي دامي فوايد زيادي دارد و هرنوع عدم دقت در مصرف آنها مي تواند مشكلاتي براي زراعت كلزا بوجود آورد.
 

Similar threads

بالا