محاسبه ضریب بهرهوری و نرخ پیشروی دستگاه حفاری تمام مقطع TBM در سنگهای سخت

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
محاسبه ضریب بهرهوری و نرخ پیشروی دستگاه حفاری تمام مقطع TBM در سنگهای سخت مطالعه موردی: قطعه 1 تونل انتقال آب قمرود
نویسندگان
1حسین شریعت علوی؛ 2رضا کاکایی ؛ 3مهدی زورآبادی؛ 4بهزاد علیزاده صوری؛ 1مهدی عبداللهی
1شرکت سابیر
2دانشگاه شاهرود
3شرکت علوم زمین پارس
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده
تونل قمرود به طول کلی 7/35 کیلومتر از جمله طرح­های بزرگ ملی است. برای حفاری قطعه 1 آن به طول 311+11 کیلومتر دستگاه TBM از نوع EPB انتخاب شده است. برای پیش­بینی نرخ پیشروی و به تبع آن زمان تکمیل حفاری و هزینه­ها، تخمین ضریب بهره­وری بسیار حائز اهمیت است. ضریب بهره­وری به­صورت زمان خالص حفاری به کل زمان در دسترس در هر واحد زمین­شناسی تعریف می­شود. این ضریب تابعی از شرایط زمین، نوع ماشین، تأسیسات پشتیبانی، مدیریت پروژه و در نهایت تجربه کارکنان است. از مهمترین روش­هایی که در جهان به­منظور پیش­بینی ضریب بهره­وری استفاده می­شود روش­های­ NTH و CSM است. در این مقاله مدلی برای رسیدن به ضرایب بهره­وری که به ضرایب بهره­وری ایجاد شده در عمل نزدیک­تر باشند ارائه شده است. سپس با استفاده از این 3 روش ضرایب بهره­­وری در واحدهای مختلف زمین­شناسی مسیر تونل
پیش­بینی شده و با داده­های واقعی در 4570 متر که حفاری آن انجام شده مورد مقایسه قرار گرفته و زمان اتمام حفاری تونل نیز پیش­بینی شده است. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای تخمین دقیق­تر ضرایب بهره­وری و در نتیجه تصمیم گیری صحیح­تر در مورد زمانبندی پروژه و پیش­بینی درآمد و هزینه در پروژه­های حفاری با TBM است.

کلیدواژگان
تونل قمرود؛ حفاری مکانیزه؛ بهره­وری؛ NTH؛ CSM؛ مدل جدید__________________________________
http://www.mediafire.com/view/ysljke1eitqms9q/598.pdf
 
بالا