مجله محيط و معدن Journal of Mining and Environement

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مجله محيط و معدن
Journal of Mining and Environement
رتبه علمي:علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
دوره انتشار:فصلنامه
موضوع:مهندسي معدن و محيط زيست
زبان:انگليسي
صاحب امتياز:دانشگاه صنعتي شاهرود
سردبير:پروفسور فرامرز دولتي
هيئت تحريريه:پروفسور حسني، پروفسور دوركان، پروفسور اوسانلو، پروفسور بافي، پروفسور بالوسو، پروفسور رستمي، پروفسور شفيعي،پروفسور فاتيانپور،پروفسور لوردو، پروفسور ايوند گراو،پروفسور روزبورگ، پروفسور ناه بيل گين، پروفسور حبشي، پروفسور حسيني، پروفسور اركان توپال،پروفسور فياتس، پروفسور استوار
محل انتشار:شاهرود
تلفن:3393507 (0273)
نمابر:3395509 (0273)
نشاني:شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشكده معدن، نفت و ژئوفيزيك، دفتر مجله بين المللي IJMEI، كد پستي:3619995161
سايت اختصاصي:shahroodut.ac.ir/fa/journals.php
نشاني الكترونيك:ijmei
shahroodut.ac.ir
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
شماره 1، 2010

شماره 1، 2010

مجله محيط و معدن

Journal of Mining and Environement

فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) به زبان انگليسي

شماره 1، 2010

Impacts of coal shrinkage, permeability and petrography on gas regime in mines Case study: Tahmoor coal mine, NSW, Australia
N. I. Aziz , I. Porter , F. Sereshki Page 1
Biosorption of Lead (II) and Zinc (II) ions by pre-treated biomass of phanerochaete chrysosporium
R. Marandi , F. Doulati Ardejani , H. Amir Afshar Page 9
GIS modelling for Au-Pb-Zn potential mapping in Torud-Chah Shirin area-Iran
M. Ziaii , A. Abedi , M. Ziaei , A. Kamkar Rouhani , A. Zendahdel Page 17
A state-of-the-art review of mechanical rock excavation technologies
A. Ramezanzadeh , M. Hood Page 29
An investigation of the particle size effect on coal flotation kinetics using multivariable regression
M. Kor , E. Abkhoshk , Kh. Gharibie , S. Z. Shafaei Page 41
Formation of a deep pit lake: case study of Aguas Claras, Brazil
E. von Sperling , C.A.P. Grandchamp Page 49
Modelling of the kaolin deposits and reserve classification challenges of Charentes Basin, France (Text in Persian)
M. Koneshloo , Jean , Paul Chiles Page 55
Determination of ground water quality associated with lignite mining in arid climate
R. N. Singh , A.S. Atkins , A.G. Pathan Page 65


لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/uivms4k3v3gcd61/Documents1.rar
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سال اول، شماره 2، 2010

سال اول، شماره 2، 2010

مجله محيط و معدن

Journal of Mining and Environement

فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) به زبان انگليسي

سال اول، شماره 2، 2010

Application of Schmidt rebound number for estimating rock strength under specific geological conditions
S. R. Torabi , M. Ataei , M. Javanshir Page 1
Inverse modeling of HEM data using a new inversion algorithm
A. R. Arab , Amiri , A. Moradzadeh , N. Fathianpour , B. Siemon Page 9
Assessment of water quality due to Wolfram mining in Portugal
V. F. Navarro , Torres , R. N. Singh Page 21
Geochemical and mineralogical characteristic of the VHMS alteration pipe, major elements variations and peraluminous ratio, in high grade metamorphosed rocks
R. Ghavami , Riabi , H.F.J. Theart Page 29
An improved method for geological boundary detection of potential field anomalies
A. H. Ansari , K. Alamdar Page 37
Determination of the largest pit with the non-negative net profit in the open pit mines
J. Gholamnejad , A.R. Mojahedfar Page 45لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/a7sahujh4hrzhgv/Documents2010.rar
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سال دوم، شماره 1، 2011

سال دوم، شماره 1، 2011

مجله محيط و معدن

Journal of Mining and Environement

فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) به زبان انگليسي

سال دوم، شماره 1، 2011

Title:
On the crack propagation modeling of hydraulic fracturing by a hybridized displacement discontinuity/boundary collocation method


Author(s):
M. Behnia , K. Goshtasbi , M. Fatehi Marji , A. Golshani

Paper language: English
Abstract:
Numerical methods such as boundary element and finite element methods are widely used for the stress analysis in solid mechanics. This study presents boundary element method based on the displacement discontinuity formulation to solve general problems of interaction between hydraulic fracturing and discontinuities. The crack tip element and a higher order boundary displacement collocation technique are used to study the hydraulic fracture propagation and its interaction with the pre-existing cracks and discontinuities in an elastic rock mass. The maximum tangential stress criterion (or -criterion) and the strain energy density criterion (SED) are used to obtain the fracture path and the results of both criteria are compared with each other. The comparison of numerical method with the results brought in the literature shows a good performance of the method in the case of interacting cracks.
Keywords:
Hydraulic fracturing; displacement discontinuity method; displacement collocation technique; rock fracture mechanics; crack interaction; fracture propagation criteria

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/nl227gl752t0sbd/6415-999025-FC5.pdf

Title:
Pollution problems in the metallurgical industry: A review


Author(s):
F. Habashi

Paper language: English
Abstract:
Processing of minerals and production of metals has increased greatly in recent years. As a result, the quantities of waste material and pollutants have also increased. In many cases technology has changed to cope with the problem. Processes have been either modified to decrease emissions, or replaced by others that are less polluting even if at a higher cost. This paper briefly reviews examples in the ferrous and nonferrous industries.

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/t7kvs5ckimupt36/6415-16983459-QOG.pdf
 
آخرین ویرایش:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
Title:
Application of SPI for Modeling energy consumption in Sarcheshmeh SAG and ball mills


Author(s):
M. Jahani , M. Noaparast , A. Farzanegan , G. Langarizadeh

Paper language: English
Abstract:
concentrator plant 2 of Sarcheshmeh copper complex was studied. The comminution circuit of this plant includes one SAG mill in a closed circuit with a vibrating screen and one ball mill with a size classification system of hydrocyclone. The goal of this work was to calculate the proportion of each of these mills at energy consumption and generating suitable product for flotation as a further process. Three stages of sampling were performed and consumed energy was also modeled. The average efficiency of the initial ball mill was obtained which was equal to 72.96%. The average of the proportion of (consumed) energy by SAG and ball mills from total consumed energy at mills, was 44.65% and 55.35% respectively. The proportion of SAG and ball mills in producing the final product (particles finer than 74 µm) was 55.38% and 44.62% respectively. That is, the SAG mill produces about 10.76% more than the ball mill in the final product. The average consumed energy at SAG and ball mills to produce one ton of final product was 23.16 kWh/t and 36.05 kWh/t respectively. Thus, the ball mill consumes 12.89 kWh/t, more energy than the SAG mill in producing the final product. The average cyclones’ imperfection was 0.361 and therefore the average efficiency of cyclones’ separation was equal to 63.9% and the average efficiency of the vibrating screen was equal to 99.89%. As overflow of the initial cyclones (final product of comminution circuit) forms feed of rougher cells, cyclones’ inappropriate performance could severely influence the whole flotation process.

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/2niy68d0m87iyao/6415-26973891-KHN.pdf
Title:
Support vector regression for prediction of gas reservoirs permeability


Author(s):
R. Gholami , A. Moradzadeh

Paper language: English

Abstract:
Reservoir permeability is a critical parameter for characterization of the hydrocarbon reservoirs. In fact, determination of permeability is a crucial task in reserve estimation, production and development. Traditional methods for permeability prediction are well log and core data analysis which are very expensive and time-consuming. Well log data is an alternative approach for prediction of permeability because they are usually available for all of the wells. Hence, attempts have been made to utilize well log data to predict permeability. However, because of complicate and non-linear relationship of well log and core permeability data, usual statistical and artificial methods are not completely able to provide meaningful results. In this regard, recent works on artificial intelligence have led to the introduction of a robust method generally called support vector machine (SVM). The term “SVM” is divided into two subcategories: support vector classifier (SVC) and support vector regression (SVR). The aim of this paper is to use SVR for predicting the permeability of three gas wells in South Pars filed, Iran. The results show that the overall correlation coefficient (R) between predicted and measured permeability of SVR is 0.97 compared to 0.71 of a developed general regression neural network. In addition, the strength and efficiency of SVR was proved by less time-consuming and better root mean square error in training and testing dataset.


لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/wo46dqn84v3x85t/6415-40960394-KHN.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
Title:
Developing a method for identification of net zones using log data and diffusivity equation


Author(s):
P. Masoudi , B. Tokhmechi , A. Zahedi , M. Ansari Jafari

Paper language: English

Abstract:
Distinguishing productive zones of a drilled oil well plays a very important role for petroleum engineers to decide where to perforate to produce oil. Conventionally, net pay zones are determined by applying a set of cut-offs on perophysical logs. As a result, the conventional method finds productive intervals crisply. In this investigation, a net index value is proposed, then; diffusivity equation is utilized to calculate the proposed index value. The new net determination method is applied on the interval of Sarvak Formation of two datasets of two nearby wells. The best advantage of this newly developed net determination method is its fuzzy output. Fuzzy net pay determination is valuable in grading pay zones and not classifying all productive zones in a single class. Another advantage of the proposed net determination method is its higher accuracy in identifying productive zones in comparison with cut-off based method.


http://www.mediafire.com/download/80lg5uubi3d35tl/6415-52948855-URJ.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
Title:
Processing of Alborz Markazi coal tailings using column flotation


Author(s):
Z. Bahri , S.Z. Shafaei , M. Karamoozian

Paper language: English

Abstract:
Investigations were carried out on coal tailings by conventional cell and column flotation techniques. Tests were conducted to assess processing coal tailings of Alborz Markazi coal washing plant in Iran by column flotation. The effects of reagent type/dosage were investigated with conventional flotation and their results were used in the performance of column flotation. Also the effects of the air rate, the feeding rate, the wash water rate, the frother concentration, the collector dosage were evaluated with column flotation. These coal tailings have an average of 56% ash. This paper used factorial design to optimize grade and recovery of coal tailings. The column flotation results indicated concentrate produced under optimum conditions, kerosene, 2909 g/t; superficial air velocity, 0.96 cm/s; feeding rate, 3.6 lit/min; superficial wash water velocity, 0.98 lit/min; frother dosage, 350 g/t having an ash content of 12.11% and a combustible recovery of 28.51% was obtained.

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/w0kqwykt8q1uczp/6415-60941196-74V.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
The use of analytic hierarchy process in the selection of suitable excavation machine for Dez - Qomroud water conveyance tunnel (lot 1&2), Iran


Author(s):
M. Ataei , S.R. Torabi , B. Alizadeh Sevary

Paper language: English

Abstract:
Qomroud water conveyance tunnel (lot 1&2) with the length of 16 kilometers is considered as one of the greatest development and national projects in Iran. Since about 2 kilometers of tunnel pass through alluvium and the rest of the tunnel pass through various types of geological units, and due to the complexity of geological condition and variety of effective criteria, suitable selection of excavation machine is crucial. In this respect, application of a suitable method which can select the best, according to the consideration of these entire criteria would be so important. One of the best decision making methods is Analytic Hierarchy Process (AHP) which has a strong theoretical basis. Using this method, this paper selects the most suitable excavation machine for Qomroud water conveyance tunnel. The results show that the EPB TBM Single Shield is the best alternative.


لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/uthbi740c5x27hy/6415-68933553-FD6.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مجله محيط و معدن

Journal of Mining and Environement

فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) به زبان انگليسي

سال دوم، شماره 2، 2011


Title:
Assessment of natural attenuation of acid mine drainage pollutants in El Bierzo and Odiel basins: A case study


Author(s):
V.F. Navarro Torres , O. Aduvire , R.N. Singh

Paper language: English

Abstract:
In the past, mining activities have generated major acid drainage sources, which usually carry dissolved metals that flow into the main rivers of the affected basins. The study looks at natural attenuation processes in local, sub-basin and basin areas, in the El Bierzo and Odiel basins of Spain, where coal and metal mining activities were formerly conducted. In this study, sampling and in situ monitoring of pH, Eh, dissolved oxygen, conductivity, temperature, flow, turbidity, acidity, alkalinity, Fe2+, Fe3+ and total Fe were carried out during the hydrological cycle. Chemical analysis was also performed on water samples, following the water quality data of the ICA Network of the Spanish Environment Ministry for a period of 10 years. The results show that the main natural attenuation processes were: dilution by mixing with clean water, oxidation and hydrolysis of dissolved metals, reduction of anaerobic sulphates, and precipitation of secondary minerals.


Keywords:
Acid mine drainage; natural attenuation; dilution; oxidation; hydrolysis


لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/isiii22xiv1ynqn/6415-999011-WTL.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Investigation of blind massive sulphide deposit signatures in the calcrete layers as a geochemical barrier: A case study of Areachap, Kantienpan and Copperton deposits


Author(s):
R. Ghavami-Riabi , H.F.J. Theart

Paper language: English

Abstract:
The trace element contents on the surface originated from mineralization would depend to the thickness of the calcrete layer above the ore deposit on the surface. A very thick layer of calcrete may not allow for much dispersion of the elements of interest in the surface. These elements may be concentrated in non-magnetic and magnetic part of calcrete. Based on the current research, mineralogical composition of the non-magnetic part of the calcrete consists of calcite, quartz and microcline and the magnetic part comprises of magnetite, hematite, calcite and albite (at Kantienpan). It could be demonstrated that calcrete samples close to the ore zone have higher contents of Cu, Zn and CaCO3 when compared to the calcrete samples further away from the ore zone. Lithogeochemical exploration program based on the visually cleaned calcrete samples may lead to the successful identification of underlying mineralization, but the dispersion of the interest elements may be severely restricted. It is however evident that these elements are available at the calcrete-sand interface and could then be dispersed by ground and rain water as in the case of mobile metal ions.

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/v2ld52g40puo2dd/6415-8991117-74V.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
Title:
On the reduction of the ordinary kriging smoothing effect


Author(s):
H. Rezaee , O. Asghari , J.K. Yamamoto

Paper language: English

Abstract:
This study proposes a simple but novel and applicable approach to solve the problem of smoothing effect of ordinary kriging estimates. This approach is based on transformation equation in which Z scores are derived from ordinary kriging estimates and then rescaled by the standard deviation of sample data with addition of the mean value of original samples to the results. It bears great potential to reproduce the histogram and semivariogram of the primary data. Actually, raw data are transformed into normal scores in order to avoid the asymmetry of ordinary kriging estimates. Thus ordinary kriging estimates are first rescaled using the transformation equation and then back-transformed into the original scale of measurement. To test the proposed procedure, stratified random samples have been drawn from an exhaustive data set. Corrected ordinary kriging estimates follow the semivariogram model and back-transformed values reproduce the sample histogram, while preserving local accuracy.

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/vodtf0dwv8nhiog/6415-24975375-MJB.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
A new algorithm for optimum open pit design: Floating cone method III


Author(s):
E. Elahi zeyni , R. Kakaie , A. Yousefi

Paper language: English

Abstract:
Ultimate limits of an open pit, which define its size and shape at the end of the mine’s life, is the pit with the highest profit value. A number of algorithms such as floating or moving cone method, floating cone method II and the corrected forms of this method, the Korobov algorithm and the corrected form of this method, dynamic programming and the Lerchs and Grossmann algorithm based on graph theory have been developed to find out the optimum final pit limits. Each of these methods has special advantages and disadvantages. Among these methods, the floating cone method is the simplest and fastest technique to determine optimum ultimate pit limits to which variable slope angle can be easily applied. In contrast, this method fails to find out optimum final pit limits for all the cases. Therefore, other techniques such as floating cone method II and the corrected forms of this method have been developed to overcome this shortcoming. Nevertheless, these methods are not always able to yield the true optimum pit. To overcome this problem, in this paper a new algorithm called floating cone method III has been introduced to determine optimum ultimate pit limits. The results show that this method is able to produce good outcome.

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/dse1k1g5d84bsjk/6415-40959697-EB4.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
Title:
Limestone chemical components estimation using image processing and pattern recognition techniques


Author(s):
F. Khorram , H. Memarian , B. Tokhmechi , H. Soltanian-zadeh

Paper language: English

Abstract:
In this study, an ore grade estimation model was developed based on image processing and pattern recognition techniques. The study was performed at a limestone mine in central part of Iran. The samples were randomly collected from different parts of the mine and crushed down (from 10 cm to 2.58 cm). The images of the samples were taken in an appropriate environment and processed. A total of 76 features were extracted from the identified rock samples in all images. Neural network was used as an intelligent tool for ore grade estimation. First, six principal components derived from principal component analysis were used as input of neural network and four grade attributes of limestone (CaCO3, Al2O3, Fe2O3 and MgCO3) were used as the output. The root of mean squared error between the observed values and the model estimated values for the test data set were 0.38, 0.84, 0.15 and 0.03; the R2 values were 0.78, 0.76, 0.76 and 0.81 for the mentioned chemical compositions respectively. The value of R2 indicates the correlation between the actual and estimated data. It can therefore be inferred that the model could successfully estimate the percentage of chemical compositions of the samples collected from the same mine.
لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/040dpvvnbjlwv9s/6415-48951882-EB4.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
Title:
Estimating the deformation modulus of jointed rock mass under lateral stresses using analytical methods


Author(s):
M. Ebadi , S. Karimi Nasab , H. Jalalifar

Paper language: English

Abstract:

Determination of rock mass deformation modulus is very important in different projects, especially in civil and mining engineering works. In-situ measurements such as dilatometer, plate load and flat jack methods may be applied to determine the deformation modulus. However, these methods are very expensive and time- consuming. Analytical methods are very useful approaches which can also be used to estimate rock mass deformation modulus. Using these methods, the parameters influencing the rock mass modulus can also be evaluated. Analytical methods are based on the resultant displacement of rock mass and joints which are finally used to predict the rock modulus. It should be mentioned that none of the available analytical models could present a model to consider the effect of lateral stresses on rock mass modulus calculations. Therefore, this paper tries to investigate the effect of intermediate principal stress (σ2) and minimum principal stress (σ3) on the deformation modulus of jointed rock mass.

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/hy5df1eqmlkwaga/6415-58942180-XUM.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Relationship between fracture dip angle, aperture and fluid flow in the fractured rock masses


Author(s):
M. Fatehi Marji , A. Pashapour , J. Gholamnejad

Paper language: English

Abstract:
Most of the Earth's crust contains fluids, and fractures are common throughout the upper part. They exist at a wide range of scales from micro-fractures within grains to major faults and shear zones that traverse the crust. In this paper, the stress-dependent permeability in fractured rock masses have been investigated considering the effects of nonlinear normal deformation and shear dilation of fractures using a two-dimensional distinct element method program, UDE. A new analytical and numerical model was proposed to determine the relationship between fracture dip angle, aperture and permeability. The numerical work were conducted in two ways: (1) increasing the overall stresses with a fixed ratio of horizontal to vertical stresses components; and (2) increasing the differential stresses (i.e., the difference between the horizontal and vertical stresses) while keeping the magnitude of vertical stress constant. The results showed that at the stress ratio of 1 the significant shear dilation occurs at an approximately low stress and mean fracture angles. For the differential stresses case, the shearing process can result in breakage of the asperities, resulting in the decrease of the dilation rate and strain softening of the fracture.
لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/g334gbucocenu2r/6415-69931470-B91.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سال سوم، شماره 1، 2012

سال سوم، شماره 1، 2012

مجله محيط و معدن

Journal of Mining and Environement

فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) به زبان انگليسي

سال سوم، شماره 1، 2012

Title:
Selection of the best strategy for Iran's quarries: SWOT-FAHP method


Author(s):
M. M Tahernejad , M. Ataei , R Khalokakaie

Paper language: English
Abstract:
Iran has high potential and unique stone reserves in terms of variety of color, texture, quality, and economic value; nevertheless, in spite of growing mine production during the past decade, in many instances this potential has been overlooked. Therefore it is necessary to investigate strategic factors of these mines. The purpose of this study is to evaluate and determine the best strategies for Iran’s quarries. To this end, the mines were analyzed using the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) approach in combination with Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). Firstly, an environmental analysis was performed and then the SWOT factors were identified. In this way, the sub-factors which have very significant effects on the mines were determined. Using the SWOT matrix, alternative strategies were developed. Subsequently, the strategies were prioritized and the best strategies for these mines were determined. The results show that conservative strategies are the best strategy group for Iran’s quarries.
Keywords:
SWOT, fuzzy AHP, Decision factors, Strategy, Quarry

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/x20w3splsncan5v/6415-1057915-WTL.pdf
 
آخرین ویرایش:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
Title:
Environmental Hazards Associated With Mining Activities in the Vicinity of Bolivian Poopó Lake


Author(s):
V.F Navarro Torres, G Zamora Echenique, R.N Singh

Paper language: English

Abstract:
Hydrographically Bolivian Poopó Lake is located in the basin of Desaguadero River and it has over a dozen main tributary rivers and other smaller rivers with lower flow. The mine water discharge from the abandoned and current mining activities polluted these rivers by carrying heavy metals, dissolved and suspended solids which in turn polluted the Poopó Lake which is considered as an important Lake in this area. The present paper deals with the environmental hazards associated with the mining activities with an objective of determining the environmental quality of the Poopó Lake and its tributary rivers, based on physical-chemical analysis of superficial water and sediment samples. The results of the research show that the Poopó Lake water quality can be classified as highly saline, containing high concentration of dissolved or suspended solid, as well arsenic, lead, cadmium, zinc and other heavy metals exceeding the permissible limits of pollutants. Desaguadero River contributed to the Poopó Lake pollution by 70% arsenic, 64% lead, 4.27% zinc and 2.18% cadmium. Other important pollution contributors are Antequera River by 57 % zinc, 32.9 % cadmium and 0.66% lead, and Huanuni River by 61.2% cadmium, 2.23% lead and 34.3% zinc. Vinto foundry, Kori kollo mine and mainly San José mine polluted the Poopó Lake by arsenic and lead through Desaguadero River. Bolivar and Huanuni mines polluted the Poopó Lake by cadmium and zinc through Antequera and Huanuni Rivers. Additionally the mining activities continue to pollute the Poopó Lake by dissolved and suspended solids transporting through Desaguadero, Antequera and Huanuni rivers.

Keywords:
Lake; mining; environmental; pollution; heavy metal; dissolved and suspended solids

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/a243hj2gg6h7731/6415-15868770-ROG.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Development of a new creep testing equipment to obtain long-term deformation parameters of salt rocks


Author(s):
S.M.A Hosseini , F Sereshki, 3M Shariati, S.M.E Jalali, F Crotogino

Paper language: English

Abstract:
Creep phenomenon in rock engineering plays a key role in development of underground spaces as they must be stable enough for a long period of time. Current research involved designing and manufacturing of a new creep testing machine. The equipment is capable to perform simultaneous light-duty creep tests on more than one cylindrical rock samples at a very low cost.
To evaluate the equipment’s performance, a series of creep test was performed on salt rock samples and their axial and lateral deformations were measured by dial gauges. Measurements were taken under constant temperature, humidity and sustained loads. The results revealed that the creep rate in lateral direction was far greater than in the axial direction. Another important conclusion was that both axial and lateral creep curves follow the same pattern with an idealized salt rock creep curve. Also, experiments indicated that the steady state creep rate increases with increasing initial stress state. Also, initial stress state showed a great influence on salt primary creep response.

Keywords:
Long, term creep; uniaxial creep test; salt rock; lever arm; rock testing standards

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/dc0j5b12keanyeb/6415-28563813-B91.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Back-calculation of mechanical parameters of shell and balls materials from discrete element method simulations


Author(s):
Akbar farzanegan , Bahareh Arabzadeh, Vahid Hasanzadeh

Paper language: English

Abstract:
Discrete Element Method (DEM) is extensively used for mathematical modeling and simulating the behavior of discrete discs and discrete spheres in two and three dimensional space, respectively. Prediction of particles flow regime, power draw and kinetic energy for a laboratory or an industrial mill is possible by DEM simulation. In this article, a new approach was used to assess the main parameters of a transparent ball mill constructed in mineral processing laboratory of the University of Tehran. The mill shell and crushing balls are made of Plexiglas® and compressed glass respectively. The true values of mechanical parameters for these materials, required for DEM modeling, were unknown. The authors back-calculated the best values of mechanical properties of Plexiglas and compressed glass materials based on a large number of DEM simulations. Back-calculation procedure was mainly based on the comparison between electrical power draw measured in real mill and mechanical power draw calculated by DEM model while trying to simulate particle flow regime inside the real mill accurately. The results showed that the optimal number and design of lifters can be adequately determined by improving torque and kinetic energy in crushing elements through DEM simulation trials based on the back-calculated mechanical parameters.

Keywords:
DEM model calibration; lifter design optimization; modeling and simulation; DEM simulation validation

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/17zgl8e6sj2ctfc/6415-34911393-OLD.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Formation interface detection using Gamma Ray log: A novel approach


Author(s):
Mostafa Javid , Behzad Tokhmechi

Paper language: English

Abstract:
There are two methods for identifying formation interface in oil wells: core analysis, which is a precise approach but costly and time consuming, and well logs analysis, which petrophysists perform, which is subjective and not completely reliable. In this paper, a novel coupled method was proposed to detect the formation interfaces using GR logs. Second approximation level (a2) of GR log gained from optimum mother wavelet decomposition was used for formation interface detection. Short time Fourier transform (STFT) of a2 was gained since the window band was fixed in the entire of well depths. Inverse STFT of various windows of transformed data was gained, which creates various signals in depth domain. To this end, a novel formulation was developed to obtain modified signal for formation interface detection. The mean of various resulted signals creates a smooth signal the logarithm well of which highlights formation interfaces. Synthetic data were used to test the applicability of proposed algorithm. Accordingly, GR logs corresponding to five different wells located in an oilfield in south of Iran also were used to investigate the accuracy and applicability of the proposed method. Lastly, the validation process took place by comparing the results of core data analysis and the proposed method. Good agreements were obtained between these approaches, demonstrating the applicability of the proposed methodology.

Keywords:
Formation interface; Wavelet transform; Short time Fourier transform; GR log

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/av0bzdzmxaja66v/6415-43374843-GD6.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Box-Behnken Design of Experiments Investigation forAdsorption of Cd2+ onto carboxymethyl Chitosan Magnetic Nanoparticles


Author(s):
A Igder , Ali Akbar Rahmani, Ali Fazlavi, Mohammad Hossein Ahmadi, Mohammad Hossein Ahmadi Azqhandi, Mohammad Hassan Omidi

Paper language: English

Abstract:
The main objective of the present study is to investigate the feasibility of using Carboxymethyl chitosan magnetic nanoparticles (CCMN) for the adsorption of Cd2+. The study also reports important parameters, which affect the adsorption process, i.e., pH, adsorbent dose, contact time and concentration of Cd2+, using Box-Behnken designs. Firstly, functional carboxymethyl chitosan magnetic nanoparticles (about 33 nm) was prepared by chemical coprecipitating and characterized by means of scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform infrared spectroscopy (FTIR). Then, CCMN was used as the adsorbent for the treatment of effluent. The ANOVA result of the full model shows that pH, adsorbent dosage and metal concentration had a significant effect on metal removal. In addition, this parameters indicates which contact time variable does not have a significant effect (p>0.05).

Keywords:
experimental design; nano magnetic; carboxymethyl chitosan; Cd2+
لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/dgop323iuf7i75p/6415-53954124-MJB.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
Title:
The effect of price changes on optimum cut-off grade of different open-pit mines


Author(s):
Ali Asghar khodaiari , A Jafarnejad

Paper language: English
Abstract:
Maximizing economic earnings is the most common goal in cut-off grade optimization of open-pit mining operations. When this is the case, the price of the product has a critical effect on optimum value of cut-off grade. This paper investigates the relationship between optimum cut-off grade and price to maximize total cash flow and net percent value (NPV) of operation. In order to visualize this relationship, two hypothetical mines were employed. To determine the optimum value of cut-off grade in different cases, two nonlinear programming models were formulated, and then, all models were solved using Solver in Excel. The results show that the optimum cut-off grade would always be a descending function of price when we intend to maximize total cash flow. On the other hand, this function may be descending or ascending when we intend to maximize NPV. This result also reveals that both maximum cash flow and maximum NPV always increase and decrease, respectively when the price of product increases or decreases.
Keywords:
Cut, off grade; Open, pit Mine; Net Present Value; Opportunity Cost; Cut, off grade, price relationship
لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/k6k3x2t6ex4y482/6415-64533730-85W.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سال سوم، شماره 2، 2012

سال سوم، شماره 2، 2012

مجله محيط و معدن

Journal of Mining and Environement

فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) به زبان انگليسي

سال سوم، شماره 2، 2012


Title:
Environmental Impact Assessment of Coal Washing Plant (Alborz- Sharghi –Iran)


Author(s):
Reza Ghaedrahmati , F Doulati Ardejani

Paper language: English
Abstract:
This paper utilises the modified Folchi method to assess the environmental impact of coal washing plant, Alborz Sharghi, North-east Iran. In this study, the number of factors designed in the method was slightly modified by focusing on the environmental impact of coal washing operations. In addition, few other factors were designed and added to the previous factors. Then, twenty-one values of environmentally impacting factors from the study area and a case with standard amounts of effects were calculated. This method was conducted by forming an assessment matrix in which one dimension is the environmental components and the other one is impacting factors to estimate the environmental problems arising from the impacting factors of both cases. Comparison of the results of two cases shows that the amount of contamination produced by the plant, especially for components including air quality, agriculture and area landscape is significant.
Keywords:
Environmental impact assessment, impacting factor, environmental component, Alborz, Sharghi
لینک :
http://www.mediafire.com/download/fqpo5xo9yg17ne8/6415-75622689-ROG.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Implementation of flotation and gravity separation, to process Changarzeh sulfide-oxide lead ore


Author(s):
A Atrafi , H Hodjatoleslami , Mohammad Noaparast , Z Shafaei , A Ghorbani

Paper language: English

Abstract:
This study aimed to explore concentration of a low grade sulfide-oxide lead-zinc sample containing 2.3% Pb, 1.91% Zn taken from Changarzeh mine, South Natanz, Iran. The effects of different parameters such as type and dosage of collector, milling retention time, dosage of sodium sulfur and its preparation time, application of sodium silicate, pH and solid content were investigated in relation to flotation efficiencies. Optimum experiment was carried out in cumulative flotation with 200g/t KAX as collector, 2000g/t Na2S, 500g/t sodium silicate, 30g/t MIBC and at pH=10. This test yielded 94% of lead recovery under optimum condition performance, and a concentrate with 70%Pb was produced through cleaning stages. Eighteen minutes was found to be the optimum time for lead flotation in laboratory scale. Application of gravity method for the production of a middle product was also considered. For shaking table the effect of table slope and water flowrate and for jig the effect of water flowrate and frequency were studied. Gravity separation by shaking table resulted in a concentrate with 46%Pb and 80% recovery, so shaking table could be proposed for production of pre-concentrate.

Keywords:
Oxide ore, Cerrusite, Flotaion reagents, Gravity Concentration
لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/da1yw9ko4y2rl4x/6415-86582578-HE7.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Evaluation of TBM Utilization Using Rock Mass Rating System: A Case Study of Karaj-Tehran Water Conveyance Tunnel (Lots 1 and 2)


Author(s):
Omid Frough , Seyed Rahman Torabi , Majid Tajik

Paper language: English

Abstract:
Successful application of a TBM in a project requires investigating both the ground conditions and the machine and backup system design features. Prediction of the machine performance is very important as it has a big effect on the duration of the project and the costs. In this respect, both penetration rate and advance rate must be estimated. Utilization factor, which depends on the type of operation, management, maintenance, geological conditions, mucking delays and other downtimes, correlates the advance rate and penetration rate. Adverse rock mass conditions such as mixed face condition, water problem and instability of rock have a great role in TBM downtimes and reduce the machine utilization considerably.
Based on detailed engineering geological reports and maps and daily site reports taken from Karaj-Tehran Water Conveyance Tunnel ( Lots 1 and 2), this paper evaluates, main rock mass properties utilized for the estimation of TBM performance and discusses their effect on the machine utilization. . More specifically it uses the developed database also contains daily boring time, different rock mass related downtimes, daily advance and length of bored tunnel in each engineering geological units. It is concluded that the percentage of the rock mass related downtimes can be estimated via RMR within reliable coefficient of determination.

Keywords:
Ground conditions, RMR, Utilization, TBM downtimes, Karaj water conveyance tunnel
لینک :
http://www.mediafire.com/download/e8qqc1sg0lx0091/6415-97542487-XUM.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Collectorless flotation of Chalcocite by controlling redox potential


Author(s):
sima razmjouee , mahmood abdollahy , seyed mohammad javad koleini

Paper language: English

Abstract:
Using microflotation method, this study explored the collectorless flotation of Chalcocite and its dependence on the redox potential of pulp . Electrochemical studies were performed by cyclic voltammetry in specific potential ranges and at different pH values. The results show that significant floatability of Chalcocite occurs in the specific reducing conditions. By increasing potentials, on the other hand, the floatability of Chalcocite is reduced. The effect of pH was also examined: At pH=4, the maximum recovery of 73%, was obtained at E= -222 mV (Eh= -17); and at pH=9, the maximum recovery of 71% was obtained at E= -501 mV (Eh= -296). On the basis of the results obtained, the possible mechanisms of collectorless flotation of Chalcocite in different conditions were discussed.

Keywords:
collectorless flotation, redox potential, chalcocite, cyclic voltammetry
لینک :
http://www.mediafire.com/download/mqfc8pu85co8vru/6415-108502416-OLD.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
Title:
A new approach to define batch settling curves for analyzing the sedimentation characteristics


Author(s):
Mohammad Reza Garmsiri , Hassan Haji Amin Shirazi

Paper language: English

Abstract:
The results of batch settling tests (BST) are used to investigate settling behavior of solids suspension, which contribute to sizing thickeners. Conventional methods in analyzing BST on the basis of visual and graphical procedures lead to sub-optimally sized and selected thickeners. A computational approach based on quantitative analysis of BST can be beneficial. About 300 settling experiments were performed by varying conditions, including solids concentration, type and dosage of chemical aids. Solid samples were collected from iron, copper, coal, lead and zinc tailings and feed streams. Settling curves based on experimental data considering extreme limits were generated and analyzed. Therefore, a mathematical model, h(t), is introduced to define batch settling curves. Furthermore, it is shown that, on settling velocity curves a maximum value is likely to occur (except in extreme conditions such as very high or very low solids concentration suspensions or extremely high dosage of flocculant). In addition, to compare batch settling curves quantitatively, an index, Ii, based on parameters which can be obtained from the model h(t), is developed. The proposed model and index can simply be utilized in a computerized approach of settling curves analysis.

Keywords:
Solid liquid separation, Gravity thickening, Batch settling test, Mathematical model, Settling velocity

لینک :
http://www.mediafire.com/download/981yn07c4aebmc0/6415-112886455-JG9.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Wellbore associated problems due to gas injection into non-horizontal structures


Author(s):
A Chamani , Vamegh Rasouli

Paper language: English

Abstract:
The rapid growth in natural gas consumption has increased the need for gas storage, in particular in the form of injection into depleted reservoirs. Also, CO2 sequestration into the depleted reservoirs has attracted a large attention recently. However, it is important to ensure that the injection pressure is maintained below a certain limit to avoid unsealing the cap rock or reactivation of any existing fracture planes within or above the reservoir rocks.
In particular, it can be thought that gas injection into formations with non-horizontal structures, such as anticlines, is more problematic than horizontal formations due to the development of shear zones in such geometries. This could potentially result in long term wellbore problems such as casing collapse or shearing along a fault or fracture plane intersecting the wellbore. In this study we compare the stress profile changes before and after gas injection into three structures: a horizontal and two anticline formations with different slopes at their flanks. For this purposes a 3D numerical simulator was used. The program was developed using finite element method (FEM) and the code was written in Fortran.The stress magnitudes along curved profiles were compared for three structures at a similar depth. A limited extension of a porous zone was assumed in this study. The results indicate how as structure becomes more curvy in its geometry the likelihood of shear displacement increases.

Keywords:
Well design, CO2 sequestration, injection, reservoir, Geomechanics, fracture reactivation

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/vnv5xrn288yt4ka/6415-123846418-XUM.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

Title:
Identification of groundwater contamination sources of Lakan lead and zinc mine, Khomain, Iran


Author(s):
Feridon ghadimi , Mohammad Ghomi , Abdolmotaleb Hajati

Paper language: English

Abstract:
Altogether 20 groundwater samples were collected around the Lakan Pb and Zn mine in Iran. Samples were analyzed for 8 constituents including Fe, Pb, Hg, Mn, Zn, CN, SO4 and Cl using standard method. The results show that the average concentrations of constituents were 0.01, 0.60, 0.10, 0.01, 0.40, 35, 0.01 and 5.95 mg/kg for Fe, Mn, Pb, Zn, Hg, SO4, CN and Cl, respectively. The computed contamination index ranged between 2.38 and 443. It was concluded that contamination index shows a medium to high contaminated situation for Pb and Hg in groundwater around the tailings dam. Based on a multivariate analysis, four main sources of these hydrochemical data were identified. (1) Zn, Mn, TDS and SO4 have both natural and anthropogenic sources; (2) Hg constituent represents a natural source and Pb shows a anthropogenic source due to Lakan mine; (3) CN and Fe have anthropogenic source and mainly originated from the plant processing; (4) Cl represents a natural source.

Keywords:
Contamination index, Iran, Lakan Pb and Zn mine, WHO standard, multivariate analysis

لینک دانلود :
http://www.mediafire.com/download/1ag1k40sfbkt10l/6415-132614427-MJB.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سال چهارم، شماره 1، 2013

سال چهارم، شماره 1، 2013

مجله محيط و معدن

Journal of Mining and Environement

فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) به زبان انگليسي

سال چهارم، شماره 1، 2013Title:
Application of Artificial Neural Networks and Support Vector Machines for carbonate pores size estimation from 3D seismic data


Author(s):
Andisheh Alimoradi , Ali Moradzadeh, Mohammad Reza Bakhtiari

Paper language: English

Abstract:
This paper proposes a method for the prediction of pore size values in hydrocarbon reservoirs using 3D seismic data. To this end, an actual carbonate oil field in the south-western part ofIranwas selected. Taking real geological conditions into account, different models of reservoir were constructed for a range of viable pore size values. Seismic surveying was performed next on these models. From seismic response of the models, a large number of seismic attributes were identified as candidates for pore size estimation. Classes of attributes such as energy, instantaneous, and frequency attributes were included amongst others. Applying sensitivity analysis, we determined Instantaneous Amplitude and asymmetry as the two most significant attributes. These were subsequently used in our machine learning algorithms. In particular, we used feed-forward artificial neural networks (FNN) and support vector regression machines (SVR) to develop relationships between the known attributes and pore size values in a given setting. The FNN consists of twenty one neurons in a single hidden layer and the SVR method uses a Gaussian radial basis function. Compared with real values from the well data, we observed that SVM performs better than FNN due to its better handling of noise and model complexity.

Keywords:
Seismic Inversion; Seismic Attributes; Synthetic Data; Feed Forward Neural Network

لینک :
http://www.mediafire.com/download/ia9zqea1qkzpewv/6415-1144485-EB4.pdf
 
بالا