مباني و ضوابط توسعه گلخانه ها

DDDIQ

مدیر ارشد
مباني و ضوابط توسعه گلخانه ها
دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخانه ها
(نظام گلخانه اي كشور)رشد سريع اقتصادي و فرهنگي، رشد جمعيت، محدوديت آب و خاك، نياز جامعه به مواد غذايي، وجود بازارهاي بزرگ مصرف و علاقه مندي به توليد محصولات خارج از فصل در سالهاي اخير موجب توسعه كشت محصولات گلخانه اي شده است. از آنجا كه افزايش كارآمدي طر ح ها و پروژ ه هاي سرمايه گذاري با رويكر د سيستمي، فرايندي، نتيج ه گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه است، لذا معاونت نظارت ر اهبردي رياست جمهور ي حسب وظيفه قانوني وفق م ا ده 23 قانون برنامه و بودجه وآيين نامه استاندارد هاي اجرايي طرحهاي عمراني مصوب 30 تير ماه 1352 هيات وزيران و در چارچوب نظام فني اجرايي كشور (مصوبه شماره 42339 / ت 33497 ه مورخ
1385/4/20 هيات محترم وزيرا ن ) با پيشنهاد معاونت امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورز ي، تدوين ضوابط طراحي و دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخانه اي كشور را در دستور كار خود قرار داده است.
نشريه حاضر در جلسات متعدد كارشناسي توسط كارشناسان معاونت امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي و با همكاري دفترنظام فني اجرايي نهايي شده است.
اين مقررات شامل كليه دستورالعمل ها، مقررات اجرايي و فرآيندهاي تهيه و تصويب طرحها و احداث گلخانه ها و مجتمع هاي گلخانه اي در شرايط فعلي كشور مي باشد كه در راستاي مقررات ملي كشاورزي تهيه وتدوين گرديده است. در اينجا بايد گفت كه مقررات ملي كشاورزي به طور كلي بايد مجموعه اي از ضوابط فني اجرايي و حقوقي باشد كه بتواند علاوه بر نگاه ويژه به مسائل اقتصادي و اجتماعي عمليات فني از كاشت تا برداشت و مسائل بازار را پوشش دهد. اين مقررات بايد بتواند روابط ارائه دهندگان خدمت (مهندسين كشاورزي) وگيرندگان خدمات را سامان داده و رعايت آن بايد در تمام مراحل كشاورزي به طور اعم الزامي باشد. تهيه اين مقررات به نحوي بايد باشد كه از طريق آنها بتوان حداقل بهر هدهي مناسب، سلامت محصول، صرفه اقتصادي بهره برداران و ثروت ملي را فراهم نمود. معاونت نظارت راهبردي از تمامي كارشناسان و نمايندگان دست گ اه هاي اجرايي كه به نحوي در تهيه و تدوين اين مجموعه همكاري داشته اند تشكر و قدراني مي كند.


معاون نظارت راهبردي
زمستان 1378
أ
 

پیوست ها

  • ضوابط گلخانه.pdf
    933.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

DDDIQ

مدیر ارشد
مباني و ضوابط توسعه گلخانه ها
مباني و ضوابط طراحي

پيشگفتار
رشد سريع اقتصادي و فرهنگي، رشد جمعيت، محدوديت آب و خاك، نياز جامعه به مواد غذايي، وجود بازارهاي بزرگ مصرف و علاقه مندي به توليد محصولات خارج از فصل در سالهاي اخير موجب توسعه كشت محصولات گلخان هاي شده است. از آنجا كه افزايش كارآمدي طرح ها و پروژ ه هاي سرماي ه گذاري با رويكر د سيستمي، فرايندي ، نتيج ه گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه است، لذا معاونت نظارت راهبردي رياست جمهور ي حسب وظيفه قانوني وفق ماد ه 23 قانون برنامه و بودجه وآيين نامه استاندار دهاي اجرايي طرحهاي عمراني مصوب 30 تير ماه 1352 هيات وزيران و در چارچوب نظام فني اجرايي كشور (مصوبه شماره 42339 / ت 33497 ه مورخ 1385/4/20 هيات محترم وزيران) با پيشنهاد معاونت امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي، تدوين ضوابط طراحي و دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخان هاي كشور را در دستور كار خود قرار داده است.
نشريه حاضر با عنوان مباني و ضوابط طراحي گلخانه ها مي باشد كه در بخش ضوابط انتخاب سيستم هاي گلخانه اي شامل قسمت هاي زير است:

- ضوابط معماري و كالبدي گلخانه
- معيارهاي انتخاب و استاندارد پوش شهاي گلخانه اي
- ضوابط طراحي سازه هاي گلخانه اي
- تجهيزات داخلي گلخانه
- ساختمان هاي جانبي

اين نشريه همان گونه كه از عنوان آن مشخص است، بخشي از مباني و ضوابط توسعه گلخانه ها مي باشد كه قسمت اول آن با عنوان دستورالعمل و مقررات اجرايي گلخانه ها با شماره نشريه 472 منتشر گرديده است.
هدف از تهيه اين نشريه هدايت و بهينه نمودن سرمايه گذاري ها، بالا بردن كيفيت اجرايي طرحهاي گلخانه اي، استفاده بهتر از نيروي انساني و يكنواخت نمودن رويه اجرايي است.
اميد است اين نشريه در راستاي اهداف فوق و كمك به اين بخش از سرمايه گذار يهاي كشور موثر واقع شود.
معاونت نظارت راهبردي از تمامي كارشناسان و نمايندگان دستگا ههاي اجرايي كه به نحوي در تهيه و تدوين اين مجموعه همكاري داشته اند تشكر و قدراني م يكند.

لینک دانلود
حجم فایل :4.8 مگابایت

 
بالا