كمك به حل ركورد دانشجو به زبان پاسكال

nafise_3000

New member
برنامه اي را بنويسيد كه اسم دانشجو- رشته- شماره دانشجويي- سال ورود به همراه نمره ،تعداد درس- تعداد واحد خوانده معدل حساب شود معدل و نام و نام خانوادگي چاپ شود. تعداد دانشجويان 40 تا
 

nafise_3000

New member
برنامه اي را بنويسيد كه اسم دانشجو- رشته- شماره دانشجويي- سال ورود به همراه نمره ،تعداد درس- تعداد واحد خوانده معدل حساب شود معدل و نام و نام خانوادگي چاپ شود. تعداد دانشجويان 40 تا

كسي نيست كمك كنه؟
 

iaidin

New member
كسي نيست كمك كنه؟

type
Student = record
FirstName, LastName: string[20];
Num: integer;
end
var St:Student ;
ميتوني اينجا آرايه معرفي كني و من تنها يك متغير معرفي كردم.
دسترسي:
St.FirstName="Ali"

براي آرايه:
St[1].FirstName="Ali"
St[2].FirstName="x"​
تعريف متغير:


بعد يك آرايه ازا اين ايجاد ميكني و توي يك حلقه اون را پر و در حلقه ديگري جستجو ميكني​
 
آخرین ویرایش:
بالا