كاربرد الگوريتمهاي فراابتكاري در تعيين بهينة نوع و تعداد اجزاء مازاد بمنظور تامين سطح قابليت اطمينان مورد نياز در سيستم

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نويسند‌گان:
[ فرهاد كلاهان ] - استاديار گروه مكانيك - دانشگاه فردوسي مشهد
[ علي بهروزفر ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك - دانشگاه فردوسي مشهد
خلاصه مقاله:
امروزه، لزوم عملكرد صحيح و قابل اعتماد توليدات صنعتي ، توجه طراحان و توليدكنندگان را به مقوله قابليت اطمينان ١ جلب كرده است . يكي از مهمترين راهكار هاي افزايش قابليت اطمي نان، استفاده از اجزاء و زير سيستمهاي مازاد است . در اكثر تحقيقات فعلي در خصوص تخصيص بهينة اجزاء، بيشينه كردن قابليت اطمينان سيستم به عنوان هدف ، و هزينه و وزن كل سيستم به عنوان قي ود در ن ظر گرفته شده اند . ولي در بسياري از مكانيزمها و سيستم هاي صنعتي، وجود س طحي مشخص از قابليت اطمينان از ملزومات اصلي طراحي است در حاليكه هزينه و وزن سيستم در درجات بعدي اهميت قرار دارند . بنابراين در تحقيق حاضر ، مسالة تخصيص بهينة اجزاء مازاد با رويكرد ي جديد و بمنظور تامين سطح معيني از قابليت اطمينان، با حداقل هزينه و وزن كل سيستم، در نظر گرفته شده است . از آنجا كه مسالة تخصيص مورد نظر از جمله مسائل پيچيده و گسستة بهينه سازي است، الگوريتم فراابتكاري تبريد تدريجي ٢ براي حل آن بكار گرفته شده است . به منظور صحهگذاري و بررسي عملكرد مدل پيشنهادي، از يك مسالة الگوي پركاربرد در مقالات استفا ده شده است . نتايج محاسباتي ، نشان دهندة كارايي و سرعت بالاي مدل و روش حل ارائه شده در حل مسالة تخصيص بهينة اجزاء مازاد ميباشد .


كلمات كليدي: طراحي بهينه، قابليت اطمينان، تخصيص اجزاء مازاد، الگوريتم تبريد تدريجي

لینک:
ISME16_056_1449262.pdf
 
Similar threads
بالا