قرار دادن خاکپوش (مالچ ) در زراعت سیب زمینی

roshy

New member
در سیستم های کشت سیب زمینی با خاکورزی متعارف ,خطر فرسایش خاک و آبشویی نیترات را می توان با استفاده از روش قراردادن خاکپوش کاهش داد. بستر سیب زمینی پیش از کاشت به خوبی آماده می شود-اگر بناست در بهار سیب زمینی کاشته شود, بستر را قبل از زمستان آمده می کنند-و با کود سبز گیاه پوششی بذر کاری می شود. بعد از کشت سیب زمینی بستر ها با بقایای گیاه زراعی پوشیده می شود. در کشت مکانیزه ,ردیفکار به دیسک های ویژه برای برش دادن در میان مالچ مجهز می باشد و با جداسازی مالچ و خاک , کشت را در بستر انجام می دهد.مالچ خاک را از فرسایش در طی هفته های اول کشت حفظ می کند. با رشد بوته های سیب زمینی ,درتغییر شکل بستر ها ,مالچ را باخاک مخلوط می نمایند.بذر گیاه زراعی کود سبز دوم را می توان در اواخر دوره رویش سیب زمینی ,با خشک شدن بوته های سیب زمینی کشت نمود. گیاه پوششی به خشک شدن بستر های سیب زمینی کمک می کند , در تولید غده های سیب زمینی سالمتر با کاهش خطر آسیب دیدن غده در هنگام برداشت موثر می باشد. کود سبز از سیب زمینی با برداشت مکانیکی جدا می شود و به عنوان پوشش مالچی بعد از برداشت روی زمین باقی می ماند , و خاک را از فرسایش حفظ می کند.مالچ گذاری در سیب زمینی کاری قسمت هایی از آلمان و سویس بخصوص در مناطقی که احتمال آلوده شدن آب های آشامیدنی به نیترا ت در اثر آبشویی نیترات وجود دارد, مورد استفاده قرار می گیرد.با وجود استفاده از روش مالچگذاری که خطر فرسایش و ابشویی نیترات را کاهش می دهد , حرکت خاک زیاد در اثر فرسایش وجود دارد.:redface:
 
بالا