غرق شدن دانشجوي دزفولي

deziran

New member

يك دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول حين شنا در رودخانه "دز" غرق شد.

در اين حادثه كه روز يكشنبه در رودخانه دز نزديك بقعه رودبند كنار پل سوم دزفول رخ داد " مهرشاد ملايي " ‪ ۱۸‬ساله در رودخانه غرق شد.

اين دانشجو كه اهل رامهرمز خوزستان است ورودي ترم بهمن ‪ ۸۵‬دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در رشته كارداني ناپيوسته رايانه بود.

به گفته مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني دزفول از ابتداي امسال تاكنون دو نفر در رودخانه دز غرق شده‌اند.

" مرتضي همايون نسب " افزود: به دليل بالا بودن ميزان دبي رودخانه دز كه به يكهزار مترمكعب در ثانيه رسيده ماموران آتش نشاني تاكنون موفق به‌يافتن جسد اين جوان نشده‌اند.

وي در آستانه فصل شنا به جوانان هشدار داد براي حفظ جان خود از شنا در نقاط حادثه خيز رودخانه دز كه با تابلو و علايم هشداردهنده مشخص شده خودداري كنند.

همايون نسب، با توجه به بالا بودن دبي رودخانه دز از جوانان خواست از شنا در رودخانه دز تا زمان كاهش حجم آب رودخانه خودداري كنند.

به گفته وي پارسال از ‪ ۱۹۲‬مورد حادثه براي شناگران اين رودخانه تعداد ‪ ۲۶‬نفر در رودخانه دز غرق شده و بقيه با تلاش ماموران نجات غريق و آتش نشاني از مرگ حتمي نجات يافتند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

--------------------------------------------------------------------------------------

ري‍ي‍س‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌آز‌اد ‌اس‍لام‍‍ي‌ و‌اح‍د دزف‍ول‌ گ‍ف‍ت‌ : ‌اي‍ن‌ و‌اح‍د در س‍‍ال‌ 85 ب‍ي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍ا‌ه ه‍‍ا‌ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ش‌ ك‍ش‍ور ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ و‌اح‍د ب‍رت‍ر ش‍ن‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د.دكتر "‌ع‍ل‍ي‍رض‍‍ا ش‍ك‍وه‌ ف‍ر" روز ش‍ن‍ب‍ه‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌اي‍رن‍‍ا ‌اف‍زود: د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌آز‌اد ‌اس‍لام‍‍ي‌ و‌اح‍د دزف‍ول‌ ب‍‍ا ك‍س‍ب يك هزار و 222 ‌ام‍ت‍ي‍‍از در ب‍ي‍ن‌ 13 و‌اح‍د د‌ان‍ش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ش‌ و ي‍ك‌ م‍رك‍ز ب‍ر‌ا‌ي‌ س‍وم‍ي‍ن‌ س‍‍ال‌ م‍ت‍و‌ال‍‍ي‌ و‌اح‍د ب‍رت‍ر ش‍ن‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د.

و‌ي‌ ‌اض‍‍اف‍ه‌ ك‍رد: ‌ام‍ت‍ي‍‍از و‌اح‍د‌ه‍‍ا‌ي‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ي‌ ب‍ر‌اس‍‍اس‌ ت‍‍ع‍د‌اد د‌ان‍ش‍ج‍و ، ‌ع‍ض‍و ‌ه‍ي‍‍ات‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ي‌ رش‍ت‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍‍ي‌ ، س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ و ف‍ض‍‍ا‌ي‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ي‌ ، ك‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ، ك‍‍ارگ‍‍اه‌ ، ‌آزم‍‍اي‍ش‍گ‍‍اه‌ و دي‍گ‍ر ‌ام‍ك‍‍ان‍‍ات‌ س‍ن‍ج‍ي‍ده‌ م‍‍ي‌ ش‍ود.

ش‍ك‍وه‌ ف‍ر گ‍ف‍ت‌ : ‌اي‍ن‌ و‌اح‍د ي‍ك‌ گ‍‍ام‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ت‍ب‍دي‍ل‌ ش‍دن‌ ب‍ه‌ ي‍ك‌ و‌اح‍د ج‍‍ام‍‍ع‌ در ك‍ش‍ور ف‍‍اص‍ل‍ه‌ د‌ارد ك‍ه‌ ب‍‍ا ج‍ذب‌ ‌ا‌ع‍ض‍‍ا‌ي‌ ‌ه‍ي‍‍ات‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ك‍‍ار ‌ان‍ج‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.

ري‍ي‍س‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌آز‌اد ‌اس‍لام‍‍ي‌ و‌اح‍د دزف‍ول‌ ‌اف‍زود: م‍ج‍م‍و‌ع‌ ف‍ض‍‍ا‌ي‌ ‌آم‍وزش‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ و‌اح‍د ب‍‍ا ‌اض‍‍اف‍ه‌ ش‍دن‌ 10 ‌ه‍ك‍ت‍‍ار ‌اك‍ن‍ون‌ ب‍ه‌ 20 ‌ه‍ك‍ت‍‍ار ش‍‍ام‍ل‌ ف‍ض‍‍ا‌ي‌ ‌آم‍وزش‍‍ي‌ ، ك‍‍ارگ‍‍اه‌ و فضاي ‌اد‌ار‌ي‌ ‌اف‍ز‌اي‍ش‌ ي‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .

و‌ي‌ ‌اظ‍ه‍‍ارد‌اش‍ت‌ : د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌آز‌اد ‌اس‍لام‍‍ي‌ در دزف‍ول‌ ب‍‍ا 92 رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍‍ي ، 13 ‌ه‍ز‌ار د‌ان‍ش‍ج‍و و 760 ‌ع‍ض‍و ‌ه‍ي‍‍ات‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ي در م‍ق‍‍اط‍ع‌ ك‍‍ارد‌ان‍‍ي‌ ، ك‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ي‌ و ك‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ي‌ ‌ارش‍د د‌ار‌ا‌ي‌ چ‍‍ه‍‍ار د‌ان‍ش‍ك‍ده‌ ف‍ن‍‍ي‌ م‍‍ه‍ن‍دس‍‍ي‌ ، ك‍ش‍‍اورز‌ي‌ ، ‌ع‍ل‍وم‌ ‌ان‍س‍‍ان‍‍ي‌ و د‌ان‍ش‍ك‍ده‌ پ‍رس‍ت‍‍ار‌ي‌ و م‍‍ام‍‍اي‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ .

اين د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ در ‌اردي‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ س‍‍ال‌ 1366 ب‍‍ا دو رش‍ت‍ه‌ ‌ادب‍ي‍‍ات‌ ف‍‍ارس‍‍ي‌ و ك‍ش‍‍اورز‌ي‌ ‌آ‌غ‍‍از ب‍ه‌ ك‍‍ار ك‍رد.

منبع:خبرگزاری ایرنا


سايت خبرگزاري دانشجويان دانشگاه دزفول
 
بالا