عیب یابی پمپ های سانتریفیوژ

farzad84

کاربر ممتاز
عیب یابی حین کارکرد

دلیلراه حلنشانه

پمپ پرایم نشده است

پمپ را دوباره پرایم کنید و بررسی کنید که پمپ و خط مکش از سیال پر شده است.

پمپ سیالی را پمپاژ نمی کند
خط مکش گرفته شده استگرفتگی را بر طرف کنید.
گذرگاه های پروانه گرفته شده استپروانه را تمیز کنید.
محور در خلاف جهت صحیح می چرخدجهت چرخش را عوض کنید. جهت چرخش باید در جهت فلشی باشد که روی حلزونی و یا محفظه یاتاقان نشان داده شده است.
فوت والو و یا لوله مکش به اندازه کافی غوطه ور نشده استاز نماینده شرکت راهنمایی بخواهید تا عمق استغراق مناسب را محاسبه کند. از بافل برای جلوگیری از ایجاد ورتکس در مکش استفاده کنید.
ارتفاع مکش بسیار زیاد استلوله مکش را کوتاه کنید.

گسکت و یا او-رینگ نشتی دارند.

گسکت و یا او-رینگ ها را عوض کنید.

پمپ دبی و یا هد نقطه کاری را تولید نمی کند
محفظه آببند نشتی داردمکانیکال سیل را مجدداً تنظیم و یا تعویض نمایید.
گذرگاه های پروانه به صورت جزئی مسدود شده اندپروانه را تمیز کنید.
لقی بین پروانه و پوسته از حد مجاز بیشتر شده استلقی پروانه را تنظیم کنید.
هد مکش کافی نیستمطمئن شوید که شیر سمت مکش کاملاً باز است و خط مکش مسدود نشده است.
پروانه ساییده و یا شکسته استپروانه را بازرسی کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

پمپ پرایم نشده است

پمپ را دوباره پرایم کنید و بررسی کنید که پمپ و خط مکش از سیال پر شده است.

عمل پمپاژ به صورت تناوبی قطع و وصل می شود
در خط مکش هوا و یا بخار جمع شده استخط مکش را دوباره آرایش دهید تا هوا و بخارات در آن جمع نشود.
خط مکش دارای نشتی هوا می باشدنشتی را تعمیر کنید.

پمپ و موتور به طور مناسب همراستا نمی باشند

پمپ و موتور را مجدداً همراستا کنید.

یاتاقانها داغ می کنند
روانکار به مقدار کافی وجود نداردسطح و مناسب بودن روانکار را بررسی کنید
روانکار به طور مناسبی خنک نمی شودسیستم خنک کاری را بررسی کنید

پمپ و موتور به طور مناسب همراستا نمی باشند

پمپ و موتور را مجدداً همراستا کنید.

نویز و ارتعاش پمپ بیش از حد است
گذرگاه های پروانه به صورت جزئی مسدود شده اندپروانه را تمیز کنید.
پروانه و یا محور شکسته و یا خم شده استدر صورت نیاز پروانه و یا محور را تعویض کنید.
فونداسیون صلب نیستپیچ های بست موتور و پمپ را محکم کنید. مطمئن شوید که شاسی به طوز مناسبی گروت ریزی شده است و خلل و فرج وجود ندارد.
یاتاقانها ساییده شده اندیاتاقانها را تعویض کنید.
لوله های مکش و رانش محکم نشده اند و یا به طور مناسب ساپورت نشده انددر صورت لزوم لوله های مکش و رانش را مطابق با دستورالعمل های استاندارد انستیتو هیدرولیک محکم کنید.
پمپ دچار کاویتاسیون می باشدمشکل سیستم را پیدا و حل کنید

گلند پکینگ به نحو مناسبی تنظیم نشده است

مهره های گلند را محکم کنید.

محفظه آببند نشتی بیش از حد دارد
محفظه آببند به نحو مناسبی پکینگ نشده اندپکینگ را بررسی کنید و آن را تعویض کنید
اجزای آببند مکانیکی ساییده شده اندقطعات ساییده شده را تعویض کنید.
آببند مکانیکی بیش از حد گرم شده استخطوط روانکاری و خنک کاری را بررسی کنید.
بوش محور ترک خورده استدر صورت نیاز بوش محور را ماشینکاری و یا تعویض نمایید.

هد خروجی از مقدار کاری کمتر شده است و دبی پمپ افزایش یافته است

یک شیر خفه کننده در خروجی نصب کنید. اگر این کار کمکی نکرد پروانه را تراش دهید. اگر این کار هم کمکی نکرد با نماینده شرکت تماس بگیرید.

توان جذبی موتور بیش از حد نرمال است
سیال سنگین تر از مقدار پیش بینی شده استوزن مخصوص و ویسکوزیته سیال را بررسی کنید.
پکینگ محفظه آببند بیش از حد محکم شده استپکینگ را دوباره تنظیم کنید. اگر پکینگ ساییده شده است، آن را تعویض کنید.
قطعات دوار با هم درگیر هستندلقی قطعات دوار را بررسی کنید تا کمتر از حد مجاز نباشد.
لقی پروانه خیلی بسته استلقی پروانه را تنظیم کنید.
 
بالا