عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
[h=1][/h]
نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی
مقاله 6، دوره 10، شماره 26، زمستان 1388 اصل مقاله (178 K)
نویسندگان
محمد رضا نیکبخت؛ محمدمهدی معاذی‌نـ‌‌‌ژاد
دانشکده مدیریت

چکیده
اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه‌ی خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می‌شود. استفاده‌ی بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحبکار افزایش دهد. هدف این مقاله، شناسا یی عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی، می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه،داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیر‌های صلاحیت حرفه‌یی، کیفیت کار انجام شده، مراقبت حرفه‌یی و سطح ریسک ذاتی توسط حسابرسان داخلی، رابطه‌ی مثبت معناداری با اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد آنان دارد.
 
بالا