عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
مقاله : عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان: آرزو آقایی،اعظم جاری

نشریه:
مطالعات حسابداری و حسابرسی(شماره نشریه: 8) سال انتشار: زمستان 1392

چکیده:
با توجه به اهمیت تأثیر حرفه حسابرسی به روی افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی، تغییر حسابرس و دلایل آن به موضوعی با اهمیت در دهه های اخیر تبدیل شده است. با این وجود، تحقیقات اندکی در این زمینه در ایران انجام شده است. هدف این تحقیق تعیین عوامل موٌثر بر تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران است. به منطور بررسی تأثیر این عوامل به روی تغییر حسابرس از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از بین شش عامل مهم در نظر گرفته شده در این تحقیق تنها اندازه موسسه ی حسابرسی در سطح اطمینان 95% بر تغییر حسابرس تأثیر مثبت دارد. همچنین، با توجه به عدم ارتباط بین دریافت اظهارنظر مشروط و تغییر حسابرس مسئله اظهارنطر فروشی در بورس اوراق بهادار تهران تأیید نمی شود.

مقاله pdf

 
بالا