طراحی پارک جنگلی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

ضرورت ایجاد پارک جنگلی در اکثر مناطق کشور ، ما را بر آن واداشت تابه طراحی آن از طریق سیستم اطلاعات مکانی بپردازیم
در این تحقیق ابتدا مناطق قابل برنامه ریزی برای تفرج و مناطق غیرقابل برنامه ریزی مشخص گردید، سپس برای مناطق قابل برنامه ریزی برای تفرج با توجهبه جاده های اصلی و فرعی موجود، تیپ های درختی و در مواردی با دخالت نظر طراحواحدهای ارزیابی انتخاب گردید
تاریخ پارک داری در دنیا به ایران برمی گردد و بنا به اسناد معتبرتاریخی، ایران باستان بنیانگذار پارک در کره خاکی است . در عصر قدیم ، در ایرانمناطقی را تحت عنوان شکارگاه برای تفرج و شکار سران مملکت در نظر گرفته شده که درفصول خاص حیات وحش مورد حمایت قرار می گرفتند و درفصول خاصی نیز شکار در آن انجاممی گرفت که این موضوع را می توان مبدأ مدیریت حیات وحش که امروزه در پناهگا ه هایحیات وحش وجود دارد ملاحظه نمود . در این میان اولین منطقه جنگل های حفاظت شده درایران باستان انجام گرفت و آن جنگل سروی بوده که توسط گارد سلطنتی خشایار شا هحفاظت می شد و نیز با غ هایی جهت تفریح عموم در آن عصر احداث می شده که به اصطلاحپردیس نامیده می شودکه یک واژه سانسکریت بوده و در زبان انگلیسی هم به همان اسموارد شده است . از نمونه پارادیس های قدیم می توان باغ ارم شیراز، فین کاشان، گلشنطبس و باغ نظر اصفهان را نام برد


نوع تکامل یافته پارادیس به چهار باغ معروف بوده که در زمان ساسانیانمتداول شده است . اکثر میادین و با غ های به جامانده در اصفهان یادگار هنر پارکسازی عصر قدیم است . در طول تاریخ کشور ما، به تدریج با غ ها و شکارگا ههایاختصاصی توسعه یافت و همزمان با افزایش جمعیت و گسترش شهرها اقدام به ایجاد باغهای ملی، میادین و پار ک های عمومی با فرم و مشخصات متفاوت گردید . استفاده ازمنابع طبیعی به ویژه جنگلها به منظور احداث پارک ها و تفرجگا ه های جنگلی در دهههای اخیر نیز مورد توجه جدی قرارگرفت .بسیاری از پار ک ها، در سایر استا ن هایخارج از شمال کشور احداث گردید. پس از انقلاب به خصوص در دهه اخیر با توجه بهسیاست های دولت و نیاز مردم به تفریح و تفرج سطح پار ک های جنگلی در شمال کشورافزایش چشمگیری یافت به طوری که از ۵هزار و ۷۱۵هکتار به ۲۲هزار و ۳۶۷هکتار رسیدهاست. گسترش بی رویه جمعیت و توسعه مناطق مسکونی شهری، زندگی شهرنشینی و تراکمجمعیت در شهرها، افزایش بی رویه آلایند ه ها، آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هایهوای شهرها بخصوص کلان شهرها از جمله مسائلی هستند که مردم و شهروندان را بر آ نداشته است که همواره، حتی به عنوان{ پناهندگان زیست محیطی به عرصه جنگل ها، دامانکوه ها،دشتها و طبیعت پناه ببرند}


.
منطقه مورد مطالعه پارک جنگلی باغو است که در اطراف شهرستان مینو دشتواقع گردیده , وسعت آن بالغ بر ۱۰۰هکتار و ارتفاع آن ازسطح دریای آزاد از ۲۰تا ۴۳متر در نوسان است. شیب عمومی باغو بین ۳ ۰درصد و فاقدپستی و بلندی می باشد. . آنگاهبا توجه به مطالعات انجام شده و نقشه هایی که تهیه گردیده است و همچنین باعملیاتمیدانی و جنگل گردشی فاکتورها یی به عنوان عوامل ارزیابی واحد ها تعیین گردیدند وبرای هر یک از عوامل فوق مدل مربوط به آن با توجه به شرایط رویشگاهی مشخص و ارا ئهگردید. تشریح هر واحد جداگانه انجام و با تشکیل جدول مربوطه، هر کدام از واحدها باعوامل مذکور مورد محک قرار گرفت و نمره های کمی و کیفی برای آن منظور و با جمعبندی نمرات مربوطه، توان هر یک از واحدها تعیین و در پایان با وصل نمودن واحدهایمربوط به هر یک از طبقات، نقشه طبقه بندی توان تفرجی تهیه گردید.
 

Similar threads

بالا