طراحی و ساخت دستگاه آزمایش برای بررسی پایداری حفریات زیرزمینی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
مهدی حسینی
دانشگاه امام خمینی قزوین

چکیده
در طی حفاری فضاهای زیرزمینی از قبیل تونل، مغار و چاه‌ها تمرکز تنش در نزدیکی این بازکننده‌ها افزایش می‌یابد و مسئله ناپایداری در این حفریات زیرزمینی اتفاق می‌افتد. آزمایش روی استوانه‌های توخالی جدار ضخیم سنگ یک روش ساده، اقتصادی و واقعی برای بررسی پایداری و مکانیزم شکست فضاهای زیرزمینی است. در این مقاله این دستگاه آزمایش توضیح داده شده است. به منظور بررسی عملکرد دستگاه جدید و نمایش قابلیت‌های آن، یک سری آزمایش بر روی یک سنگ مصنوعی متخلخل انجام شده است. نتایج آزمایش‌ها بر روی ماده CRIR09 نشان می‌دهد که بعد از شکست، یک جفت صفحه شکست شعاعی مشاهده می‌شود. این باند‌ها در اثر مکانیزم تراکمی ‌((compacting failure mechanism تشکیل شده است بدلیل آنکه صفحه شکست عمود بر جهت تنش اصلی حداکثر می‌باشد. این نوع شکست معمولاً در مواد خیلی متخلخل اتفاق می‌افتد.کلیدواژگان
استوانه توخالی؛ آزمایش سه محوری؛ حفریات زیرزمینی و پایداری

_______________________________________
http://www.mediafire.com/view/bu7msv8fn9ltakl/363.pdf
 
بالا