طراحی سلول‌های ستونی مرحله شستشوی روی برای کارخانه ایرانکوه

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
علی اکبر عبدالله زاده ؛ حسنا دارابی
دانشگاه کاشان

چکیده
با توجه به مزایای سلول‌های فلوتاسیون ستونی نسبت به سلول‌های مکانیکی و رویکرد جهانی صنایع فرآوری موادمعدنی برای جایگزین‌کردن سلول‌های ستونی به جای مکانیکی، در این تحقیق ابتدا امکان جایگزینی سلول‌های مکانیکی مرحله‌ی شستشوی روی کارخانه باما با سلول ستونی با انجام آزمایش­هایی با استفاده از ستون فلوتاسیون آزمایشگاهی به قطر 10 و ارتفاع 400 سانتیمتر بررسی شده است. به همین منظور 21 آزمایش با استفاده از روش طراحی آزمایش CCD(Central Composite Design) با در نظر گرفتن چهار عامل ارتفاع کف، دبی بار ورودی، دبی آب شستشو و دبی هوادهی به عنوان متغیرهای ورودی فرآیند و سه عامل عیار، بازیابی و کارایی جدایش روی به عنوان پاسخ، طراحی شد. پس از بررسی اثر متغیرهای فرآیند بر پاسخ‌ها، بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی با هدف بیشینه کردن کارایی جدایش روی انجام شد. در شرایط بهینه ارتفاع کف، دبی بار ورودی، دبی آب شستشو و دبی هوادهی به ترتیب برابر با 65 سانتیمتر، 45/3، 65/0 و 3 Lit/min و کارایی جدایش برابر با 94/43% به دست آمد. نتایج آزمایش‌ در شرایط بهینه نشان داد که استفاده از سلول ستونی می­تواند سبب 62/3% افزایش در عیار و 22/2% افزایش در بازیابی روی شده‌ و کارایی جدایش نیز به مقدار 75/4% افزایش یابد. سپس با استفاده از این داده‌ها و روش بزرگ‌ مقیاس کردن فینچ و دابی، یک سلول ستونی به قطر 2 و ارتفاع 12 متر که توسط تیغه‌گذاری به چهار قسمت تقسیم شده بود برای مرحله اولیه روی کارخانه باما طراحی شد که می‌تواند جایگزین چهار مرحله سلول‌های مکانیکی اولیه و شستشوی مجدد موجود شود.

کلیدواژگان
فلوتاسیون ستونی؛ کارخانه باما؛ بزرگ نمایی؛ روش CCD؛ سینتیک فلوتاسیون

_____________________________________________
https://www.mediafire.com/?ubm0ddbk92zklzd
 
بالا