[صوتی] : سخنرانی هایی از علامه جعفری

EECi

مدیر بازنشسته
سلام خدمت شما
امیدوارم از سخنان علامه بزرگوار استاد جعفری بهره ببریم :gol:

Ja'fari (1).jpgزیبایی و شخصیت روحانی انسان (حجم: ۱۲.۱MB)
عظمت وجود انسان (حجم: ۹.۸MB)
ظرفیت درونی انسان (حجم: ۱۲.۱MB)
تمدن چیست (حجم: ۱۱.۸MB)
بحثی در باره ی آزادی (حجم: ۱۴.۴MB)
اصالت شخصیت انسان (حجم: ۱۳.۴MB)
علی (ع) و عدالت (حجم: ۱۳.۷MB)
اصطلاحات علمی (حجم: ۱۳.۴MB)
حکمت خداوندی در مورد علی (ع) (حجم: ۱۴.۳MB)
مرز میان انسان و حیوان (حجم: ۱۴.۶MB)
اصولی از فرهنگ اسلام (حجم: ۱۲.۴MB)
تعهد (حجم: ۱۳.۲MB)
طرق شخصی - جلسه اول (حجم: ۱۴.۵MB)
طرق شخصی - جلسه دوم (حجم: ۱۲.۲MB)
بحثی در باره ی حق - جلسه اول (حجم: ۱۶.۶MB)
بحثی در باره ی حق - جلسه دوم (حجم: ۱۲.۹MB)
بحثی در باره ی تعهد - جلسه اول (حجم: ۱۱.۵MB)
بحثی در باره ی تعهد - جلسه دوم (حجم: ۱۴MB)
بحثی در باره ی تعهد - جلسه سوم (حجم: ۱۳MB)
شخصیت علی (ع) - جلسه اول (حجم: ۱۶.۳MB)
شخصیت علی (ع) - جلسه دوم (حجم: ۱۳.۶MB)
شخصیت علی (ع) - جلسه سوم (حجم: ۱۲.۳MB)
اخلاق - جلسه اول (حجم: ۱۴.۲MB)
اخلاق - جلسه دوم (حجم: ۱۳.۱MB)
اخلاق - جلسه سوم (حجم: ۱۵.۹MB)
اخلاق - جلسه چهارم (حجم: ۱۴.۵MB)
اخلاق - جلسه پنجم (حجم: ۱۳.۷MB)
جبر و اختیار - جلسه اول (حجم: ۱۶.۴MB)
جبر و اختیار - جلسه دوم (حجم: ۱۰.۲MB)
جبر و اختیار - جلسه سوم (حجم: ۱۳.۷MB)
جبر و اختیار - جلسه چهارم (حجم: ۱۳.۱MB)
جبر و اختیار - جلسه پنجم (حجم: ۱۱.۴MB)
رسالت انسان - جلسه اول (حجم: ۱۰.۲MB)
رسالت انسان - جلسه دوم (حجم: ۱۳.۵MB)
رسالت انسان - جلسه سوم (حجم: ۱۱.۲MB)
رسالت انسان - جلسه چهارم (حجم: ۱۴MB)
رسالت انسان - جلسه پنجم (حجم: ۱۲.۹MB)
رسالت انسان - جلسه ششم (حجم: ۱۲.۸MB)
رسالت انسان - جلسه هفتم (حجم: ۱۲.۴MB)
شناخت انسان - جلسه اول (حجم: ۹.۳MB)
شناخت انسان - جلسه دوم (حجم: ۸.۵MB)
شناخت انسان - جلسه سوم (حجم: ۷.۶MB)
شناخت انسان - جلسه چهارم (حجم: ۷.۸MB)
شناخت انسان - جلسه پنجم (حجم: ۷.۴MB)
شناخت انسان - جلسه ششم (حجم: ۸.۷MB)
شناخت انسان - جلسه هفتم (حجم: ۷.۷MB)
شناخت انسان - جلسه هشتم (حجم: ۸.۲MB)
شناخت انسان - جلسه نهم (حجم: ۸.۳MB)
شناخت انسان - جلسه دهم (حجم: ۸.۸MB)
شناخت انسان - جلسه یازدهم (حجم: ۸.۱MB)
شناخت انسان - جلسه دوازدهم (حجم: ۸.۷MB)
شناخت انسان - جلسه سیزدهم (حجم: ۸.۹MB)
شناخت انسان - جلسه چهاردهم (حجم: ۹MB)
شناخت انسان - جلسه پانزدهم (حجم: ۸.۸MB)
شناخت انسان - جلسه شانزدهم (حجم: ۸.۴MB)


منبع تنظیم و آماده سازی :
کد:
http://audiolib.ir
 
بالا