شبیه‌سازی نشست سطح زمین در معادن لایه‌ای شیب دار با استفاده از روش المان مرزی ناپیوستگی در جابه جایی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
علی دباغ ؛ محمد فاتحی مرجی؛ حبیب الله فرقانی
دانشگاه یزد

چکیده
پدیده نشست یکی از پیامد‌های اجتناب ناپذیر معدن کاری زیرزمینی می‌باشد که به طور ویژه در روش‌های جبهه کار بلند (در روش‌های با پر کردن و به طور خاص در روش‌های بدون پرکردن و مکانیزه) و نیز اتاق و پایه (با بازیابی پایه یا بدون بازیابی پایه) اتفاق می‌افتد.‌این پدیده باعث بروز یک سری جابه جایی‌های افقی و قائم روی سطح زمین می‌شود که‌این جا به جایی‌ها نیز پیامدهایی را به دنبال دارند و بعضا باعث بروز خرابی‌ها و متعاقب آن خسارت‌های مالی و جانی جبران ناپذیر می‌گردند. دراین مقاله با استفاده از روش ناپیوستگی جابه جایی مرتبه بالا (از زیر مجموعه روش‌های المان مرزی) و روش تفاضل محدود پدیده نشست و جابه جایی‌های متناظر آن مدل می‌شوند و می‌توان نشست زمین و کرنش‌های افقی متناظر آن را، هم در مورد لایه‌های افقی و هم در مورد لایه‌های شیب دار بررسی نمود. نتایج به دست آمده در مقایسه با روش‌های تجربی هم خوانی مناسبی داشتند.

کلیدواژگان
نشست زمین؛ روش المان مرزی؛ روش تفاضل محدود؛ ناپیوستگی؛ جابه جایی با مرتبه بالا؛ جابه جایی‌های افقی و قائم

___________________________________________________
http://www.mediafire.com/view/n1bjxpt4jitpv9c/476.pdf
 
بالا