سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
مقاله 4، دوره 10، شماره 3، پاییز 1382 اصل مقاله (654 K)
نویسندگان
دکتر سید حسین سجادی؛ لادن ناصح*
چکیده
در این تحقیق سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی از دیدگاه مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر مدیران مالی شرکت های مزبور. حسابرسی مستقل در خصوص کشف و کاهش احتمال وقوع تخلف،اعمال غیر قانونی و ارزیابی دقیق مبناهای برآوردهای حسابداری موثر و سودمند است ولی در خصوص بهبود سیستم کنترل داخلی. کشف و کاهش احتمال وقوع اشتباه، تقلب و ارائه مبنایی برای ارزیابی فرض تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی سودمند نمی باشد.
 
آخرین ویرایش:

SIMAHASSANNI

New member
در این تحقیق سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی از دیدگاه مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر مدیران مالی شرکت های مزبور. حسابرسی مستقل در خصوص کشف و کاهش احتمال وقوع تخلف،اعمال غیر قانونی و ارزیابی دقیق مبناهای برآوردهای حسابداری موثر و سودمند است ولی در خصوص بهبود سیستم کنترل داخلی. کشف و کاهش احتمال وقوع اشتباه، تقلب و ارائه مبنایی برای ارزیابی فرض تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی سودمند نمی باشد.
 
بالا