سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
[h=1][/h]
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
مقاله 5، دوره 10، شماره 4، زمستان 1382 اصل مقاله (459 K)
نویسندگان
دکتر سید حسین سجادی؛ رضا جامعی

http://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=132076&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%8C
چکیده
این تحقیق به بررسی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی سازمان های دولتی می پردازد. همچنین ویژگی هایی از قبیل دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات. امنیت شغلی حسابرسان، رعایت استراتژی های خاص سازمان های دولتی، نظارت حین خرج و تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز بررسی گردیده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد حسابرسان دیوان محاسبات در انجام حسابرسی از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند و در رسیدگیها،استراتژی های خاص سازمان های دولتی را در نظر نمی گیرند و به نظارت حین خرج کمتر اهمیت می دهند. لیکن حسابرسان دیوان محاسبات در اظهار نظر خود صراحت دارند و از امنیت شغلی برخوردار هستند. همچنین دیوان محاسبات بخش محدودی از منابع خود را صرف تنظیم گزارش تفریغ بودجه می نماید.
 

Similar threads

بالا