سنگ معدن نمک طعام (هالیت)

M.Deylamian

مدیر بازنشسته


نمک طعام جز مهمی از تبخیریهای پرکننده حوضه‌های بزرگ و کانی تبخیری اصلی در دریاچه‌های نمکی و حوضچه‌های شور عصر حاضر است. تنوع زیادی در خصوصیات بافتی و لایه بندی نمک طعام وجود دارد، که بیشتر به محیط رسوبگذاری بستگی دارد، که آیا در زیر آب در یک توده آبی تقریبا پایدار تشکیل شده است، یا اینکه در یک حوضچه شوری که مکررا در معرض چرخه‌های سیلابی - خشک شدگی قرار گرفته است، بوجود آمده‌اند.

نمک طعامی که در آبهای نسبتا عمیق رسوب کرده است بطور تپییک دارای لایه بندی و دامیناسیون خوبی است. این حالت ممکن است بسادگی در یک لایه بندی در مقیاس 5 تا 10 سانتیمتر باشد که از تغییرات جزئی در رنگ در اثر تغییر رس ناشی شده است. یک نوع بسیار مخصوص ، نمک طعام لامینه‌ای است که از لایه‌های تا چندین سانتیمتر ضخامت با تناوبی از انیدریت لایمنه‌ای با چندین متر ضخامت تشکیل شده است

تشکیل نمک طعام درحوضچه های شور
لاونستین و هاردی (1985) سه مرحله از چرخهدر حوضچه‌های شور را تشخیص داده‌اند. سیلابی شدن ، غلظت تبخیری و خشک شدگی. سطحسیلابی سطح نامنظمی از پوسته نمکی چرخه قبلی است که حفرات و لوله‌هایی را در ایننمک ایجاد می‌کند و لایه‌ای از گل را در سطح حوضچه رسوب می‌دهد. تبخیر آبهای کم عمقمنجر به تشکیل دسته‌های نازکی ازنمک طعامدر سطوح آب و تشکیل هسته‌هایی ازبلورهای نمک طعام کف بر روی دسته‌های ته نشین شده می‌شود.

. خشک شدگی کامل حوضچه باعث می‌شود تا پوسته نمکی به صورت چند ضلعیها و تی‌پی‌هاشکسته شود. نمک طعام حاصل از تبخیرآبهایزیرزمینی بیشتر به صورت یکسیمان شفاف درحفرات پوسته نمکی و به صورت مکعبهای جانشینی در گل همراه ته نشین می‌شود.


ویژگیهای پتروگرافیکی نمک طعام
در مقطع نازک ، نمک طعام ایزوتوپ است (چونکوبیک است). نمک طعام معمولا رخ قوی و سطوح شکستگی را نشان می‌دهد و دارای سیالاتدرگیر است. خواص مشخصه نمک طعام در مقطع نازک رلیف خیلی کم ، کلیواژ مکعبی و انحلالآن است و تنهاکانی که ممکن است با آناشتباه شودسیلویت Sylvite است که دارای رلیف بیشتر بوده واندیس آن از بوم کانادا کمتر است.
 

Similar threads

بالا