سمی ترین جانداران

m@hboubeh

کاربر ممتاز
سم یکی از ابزارهای کلیدی برای برخی گونه های جانوری به منظور شکار و یا دفاع از خود محسوب می شود.
 
بالا